Kolesować po historiskej pódźe

wutora, 04. awgusta 2015 spisane wot:

Bluń (Jos/SN). Nowa kolesowanska šćežka nastawa při zwjazkowej dróze B 156 mjez Zabrodom a Blunjom w gmejnje Halštrowska Hola. Zdobom tam dalnodróhu ponowjeja. Tak budźe łužiska jězorina hišće atraktiwniša.

Zo nastawa nowa šćežka na historiskej pódźe, drje najmjenje z čakacych při twarskej ampli wě. Kolesowanski pućik bě něhdy jedna z najwažnišich železniskich čarow za hospodarstwo Łužicy. Mjez něhdyšej wuhlowej jamu Brigita a Blunjom běchu před wjac hač sto lětami železniski zwisk wutworili, zo móhli brunicu a wuhlo z briketownje do Blunja wozyć. Za natwar druheje Dubrawskeje milinarnje běše to jenički železniski zwisk, kotryž zmóžni transport twarskeho materiala a připrawow za milinarnju. Blunjanske dwórnišćo sta so tehdy z logistiskim srjedźišćom twara milinarnje. Wšako dźěłachu tam wosebje kmani a wuzwoleni železnicarjo.

Serbske knihowanja móžne njejsu

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Turistiski zwjazk Łužiska jězorina je z internetnym knihowanjom dowola přewšo spokojom. Z 49 registrowanych hotelow, pensijow a priwatnych wotnajerjow stwow móža zajimcy 45 online knihować.

Wojerecy (SN/mwe). W internetnym knihowanskim systemje namakaš přebywanišća wšěch kategorijow z cyłeje łužiskeje jězoriny wot Bjerwałdskeho hač k Złokomorowskemu jězorej. Na naprašowanje Serbskich Nowin, hač su tele poskitki nimo němskeje tež w serbskej a druhich rěčach knihujomne, Katja Wersch z marketinga turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina zdźěli: „Serbska knihowanska čara njeeksistuje. W čěšćinje a jendźelšćinje je knihowanje móžne. Wězo dyrbimy wopisowanske teksty přebywanišćow w tutymaj rěčomaj poskićeć. Tu pak smy wot sobudźěłaćerjow přena­jerjow wotwisni.“

Lěpje pomhać

póndźela, 03. awgusta 2015 spisane wot:

Budyšin (dpa/SN). W Hornjej Łužicy maja so wukrajni fachowcy hišće lěpje integrować a tak regionalne hospodarstwo sylnić. Budyska dźěłowa agentura je zhromadnje ze serwisownju Zhorjelskeho wokrjesa wotpowědne dojednanje podpisała. Serwisownja ma mosty twarić mjez předewzaćemi w namjeznej kónčinje Němska–Čěska–Pólska a přichodnymi fachowcami, rěka w dojednanju. Regionalne předewzaća maja so při pytanju za fachowcami podpěrać. Nimo toho chce serwisowe městno fachowcam po přichadźe do kraja pomhać, zo ze zarjadami jedna a jim bydlenja a móžnosće zastaranja dźěći posrědkuje, ale tež móžnosć, němčinu nawuknyć.

Dźěłowe wiki Hornjeje Łužicy so jara pozitiwnje wuwiwaja, rozjasnja nawoda Budyskeje dźěłoweje agentury Thomas Berndt. „Na jednej stronje maja so aktualne rezerwy fachowcow hišće lěpje wotkryć, na tamnej stronje ma so za-měrne připućowanje fachowcow dale rozšěrić.“ Za to trěbne su wotpowědna witanska kultura a wothłosowane strategije, integrować wukrajnikow, w dojednanju dale rěka.

Wšědnje 24 hodźin docpějomny

pjatk, 31. julija 2015 spisane wot:

Loni w decembru je Marko Paška w Halštrowje njedaloko torhošća swój pochowanski institut wotewrěł. Mło­deho­ Serba su w němskim městačku jako­ wobchodnika přećelnje přiwzali.

Halštrow (SN/mwe). 27lětny Marko Paška, pochadźacy z Wotrowa, je so ze swojim pochowanskim institutom w Halštrowje zažiwił so tam derje čuje. Na wulkim wukładnym woknje běrowa steji nimo­ němskeho tež serbski napis. Tole ma młody muž, kiž je w Budyskim Schilderec­ pochowanskim předewzaću přistajeny a so tuchwilu na mištra wukubłuje, za samozrozumliwe. Wšako mějachu a maja Serbja Pančičanskeje gmejny a dalši dobry poćah k městačku z 2 899 wobydlerjemi. Něhdy su tam wobstajnje a prawidłownje nakupowali, kaž we wikowanskim drustwje BHG. Chór Lipa je wospjet spěwanje pod 413 metrow wy­sokej Čornej horu sobu wuhotował, a někotryžkuli nadarjeny serbski pachoł je tam po pisće jako alpinski sněhakowar horu dele smalił.

Snadny přirost

štwórtk, 30. julija 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/at). Bjezdźěłnosć w Hornjej Łužicy je w juliju snadnušce přiběrała. Kaž agentura za dźěło dźensa w Budyšinje wozjewja, bě w tudyšim wobwodźe 26 740 bjezdźěłnych registrowanych. To je 130 wosobow (0,5 procentow) wjace hač w předměsacu, ale 1 758 (6,2 pro­centaj) mjenje hač loni w pražniku.

„Wuwiće zwisuje z počasom, dokelž su so mnozy młodźi ludźo po zakónčenju šulskeho abo powołanskeho wukubłanja bjezdźěłni přizjewili. Přichodne tydźenje budu so naši sposrědkowarjo na tychle młodych fachowcow koncentrować, zo bychu jich do hornjołužiskich dźěłowych wikow zapřijeli“, rjekny dźensa Thomas Berndt, předsyda jednaćelstwa Budyskeje agentury za dźěło.

Kwota bjezdźěłnosće zwyši so na 9,2 procentaj. Wobsteji dale wulki rozdźěl mjez zapadom – Radeberg 5,0 procentow – a wuchodom přisłušneho teritorija – Zhorjelc 13,8 procentow.

Dźěłodawarskemu serwisej Budyskeje agentury za dźěło bu w juliju 1 112 socialneho zawěsćenja winowatych dźěłowych městnow přizjewjene, najwjace z wobłuka hospodarske posłužby (599).

Wšojedne hač runinu parkowanišća pěši docpěješ abo tam z awta wulězeš, hnydom ći wětřik wokoło nosa duje. „Na tym pytnješ, zo sy na Šwedskim kamjenju“, praji z posměwkom Simone Fischer. Wona je šefina hórskeho restawranta „Šwedski kamjeń“ na 420 metrow wysokej horje blisko Połčnicy.

Wosebje tych, kotrymž je zapadna Łuži­ca skerje cuza, kónčina mjez Steinu, Ohornom a awtodróhu A 4 překwapja. Tohodla měł so wulět na Šwedski kamjeń snano z pućowanjom zahajić. „Z čer­wjenej smužku markěrowany puć wjedźe na Žiwiny a dale k žórłu Čor­neho Halštrowa. Přez lěs Luchsenburg móže­će so sem wróćić“, Simone Fischer poruča. Na pućowanskej karće pódla hrajkanišća při parkowanišću nańdźeš wšelake móžnosće, ze Žuric pochadźaca hosćencarka wuswětla. Krajinowje zajimawa kónčina tež kolesowarjow wabi.

Wotmołwy pytać

srjeda, 29. julija 2015 spisane wot:

Gosćeraz (SN/at). Pod hesłom „Campować za ekologisce a socialnje sprawu změnu!“ wotměje so 5. łužiski klimowy a energijowy camp wot 5. do 9. awgusta w Gosćerazu (Groß Gastrose) pola Gubina. Kaž Marvin Kracheel z organizaciskeho teama zdźěli, „su tež wuhlowi přihłosowarjo na respekta połny dialog pře­prošeni“. Znamjenja časa wujewjeja, zo so doba wobswětej škodźaceje brunicy nachila. Tohodla chce klimowy camp ramik skićić, zo bychu móžne wotmołwy namakali abo za čas po wuhlu dalše wažne prašenja sformulowali. Organizatorojo wuraznje na to skedźbnjeja, zo nastupa pytanje rozrisanjow tuchwilu hišće w brunicy dźěłacych runje tak kaž wobswětowe škody wudobywanja brunicy dla.

Dźěłarnički a ekskursije su runje tak planowane kaž pisane protesty před centra­lu Vattenfalla, před běrowom indu­strijneho dźěłarnistwa hórnistwo, chemija, energija w Choćebuzu a před Janšojskej milinarnju. Wobdźělnicy klimoweho campa wojuja lokalnje přećiwo brunicowym jamam, přećiwo přesydlenju, přećiwo zežołtnjenju Sprjewje a za konsekwentny energijowy přewrót.

Po nowym puću dorost wabić

wutora, 28. julija 2015 spisane wot:

Mnohim łužiskim předewzaćam je dale a ćešo trěbny fachowy dorost zaručić. W Grodku chce iniciatiwa domizniski swjedźeń wužiwać, zo bychu tam facho­w­e mocy wabili.

Grodk (JoS/SN). Nowy puć chcedźa w Grodku kročić, zo bychu trěbne fachowe mocy zaručili. Składnostnje tamnišeho domizniskeho swjedźenja 7. do 9. awgusta budu město, hospodarske spěchowanje a zajimowane předewzaća na powołanske šansy w domiznje skedźbnjeć.

Čerstwy sad z Łužicy

štwórtk, 23. julija 2015 spisane wot:

Pola Stollec w Šěrachowje móžeš sej wot septembra sam jabłuka šćipać

Žitne žně su dominowaca tema w lětnich měsacach. Bjezdwěla su wone wjeršk ratarskeho lěta. Runja ratarjam prócuja so tež zahrodnicy a plahowarjo sadu, nas wob lěto z čerstwymi płodami z domjaceje produkcije zastarać.

Budyšin (SN/JK). W samsnym času kaž syčomłóćawy swoje koła na wulkich zahonach wjerća, pilni ludźo na plantaži Šěrachowskeho sadoweho zawoda Bernharda Stolle wišnje šćipaja. Te su so lětsa wosebje derje radźili a tohodla je trjeba je z dźewjeć hektarow wulkeje plantaže zasobu w dobrej kwaliće dochować. Dešć je bohužel k tomu wjedł, zo so wišnje pukaja. Tak je wosebity chwatk trěbny. Stolle pak je najebać to optimist a wě, zo wón wšitke wišnje, kotrež jeho pomocnicy našćipaja, z pomocu sadoweho drustwa wotbudźe. Zwjazkowy statistiski zarjad we Wiesbadenje z toho wuchadźa, zo plahowarjo słódkich wišnjow w Němskej lětsa něhdźe 36 500 tonow tutych płodow nažněja.

Budyšin/Kamjenc (SN). Budyske blidarske zjednoćenstwo bě zajimcow njedawno do Kamjenskeje firmy ewag přepro­syło, hdźež móžachu tam wustajene pruwo­wanske dźěła pomocnikow wobdźiwać. Dźesać nimale dowukubłanych blidarjow, mjez nimi jedna młoda žona, je swoje wosobinske objekty naćisnyło a je w sto dźěłowych hodźinach zhotowiło. Poprawom měło jich hišće wjace być, štyrjo wučomnicy pak běchu wukubłanske zrěčenje krótko do kónca wukubłanskeho časa rozwjazali, kaž Budyske wo­krjesne rjemjeslnistwo zdźěli.

Nowopowołany předsyda wuběrka za pruwowanje pomocnikow René Schmeißer a wyši mišter zjednoćenstwa Ulrich Lange běštaj spokojom z wukonami wučomnikow. Zo zjednoćenstwo blidarjow pruwowanske dźěła zjawnje wustaja, ma mjeztym wjelelětnu tradiciju. Tu móža so blidarske zawody a wuwučowanscy mištrojo wo kmanosćach tamnych wučomnikow přeswědčić. Swójbni su sej nowe kruchi hordźe wobhladali. Rjemjeslnicy rozmołwjachu so tež ze šulerjemi, kotřiž so za powołanje blidarja zajimuja. Woni móžachu tu hnydom zwisk k wukubłanskemu zawodej nawjazać.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND