Loni mjenje insolwencow

štwórtk, 16. měrca 2017 spisane wot:

Kamjenc (SN). W Sakskej přizjewichu loni 5 929 insolwencnych jednanjow. Kaž statistiski krajny zarjad wčera w Kamjencu zdźěli, je to mjenje hač lěta 2015 z hišće 6 272. Ličba firmowych insolwencow pak je loni prěni raz po lěće 2010 zaso rozrostła. Woteběrali su insolwency pře­trjebarjow, k tomu słušeja tež priwatne insolwency.

1 069 předewzaćow je loni wozjewiło, zo hižo płaćić njemóža – to je 56 padow wjace hač lěta do toho. 41 procentow potrjechenych firmow běchu towaršnosće z wobmjezowanym rukowanjom (tzwr). Zawody jednotliwcow wučinjachu 53 procentow. Wjetšina płaćenjanjekmanych předewzaćow je z twarstwa. Wulki dźěl (58 procentow) bě za čas insolwency nimo toho mjenje hač wosom lět hospodarsce skutkował.

Statistikarjo zwěsćichu, zo bu z 3 387 jednanjemi trójce telko insolwencow přetrjebarjow přizjewjenych hač pola firmow. W Lipsku bě jich najwjace.

Zo bychu ludźo přeco derje kusać móhli

srjeda, 15. měrca 2017 spisane wot:

Druhdy je proteza abo narunanje kusadła jenička móžnosć, ludźom ze zubnymi problemami dale zaručić, zo móhli so dosć derje zežiwić. Wolóženja kaž implantaty abo kumštne zuby přińdu z rukow nazhonitych zubnych technikarjow, kotrež je w dentalnych laborach swědomiće a za kóždeho jednotliwca wotpowědnje předstawam zubneho lěkarja zhotowjeja. Zubny lěkar a technikar skutkujetaj zhromadnje na dobro pacienta. Zubny lěkar pak móže pacienta jenož potom zaso do wšědneho dnja pósłać, hdyž je tež technikar derje a swědomiće dźěłał.

Dentalny labor Tomaša Mjetaša na Wojerowskej Cyrkwinskej je regionalnym zubnym lěkarjam hižo přez lěta dobra adresa. Tam zhotowja Sulšečan hromadźe z dalšej mišterku a jědnaće přistajenymi zubnymi technikarjemi wšo to, štož zubny lěkar za swojich pacientow jako dobre a spomóžne wobhladuje.

Zajim budźić

srjeda, 15. měrca 2017 spisane wot:
Nimale 400 najwšelakorišich powołanjow w Němskej mamy. Njeje tuž scyła tak jednore so rozsudźić. Ćim lěpje, zo móža so šulerjo w praksy wuspytać a nazhonjenja zběrać. Chwalobna je iniciatiwa „Pohladaj nutř“, kotruž tónle tydźeń mjez druhim tež w Budyskim wokrjesu přewjeduja. We wobłuku akcije smědźa zajimcy někotre hodźiny w zawodach přebywać a tam dźěłowe wotběhi dožiwić. Na akciju su so předewzaća dokładnje přihotowali a ju organizatoram přizjewili. Porno lońšemu wobdźěla so na njej tónraz 30 procentow wjace šulerjow, štož pokazuje na wuspěšne zarjadowanje. Hladaš-li pak na lisćinu móžnosćow, pytaš podarmo za mjeńšimi tež serbskimi rjemjeslniskimi zawodami. Zwjetša wobdźěleja so wjetše firmy, institucije, šule a samo agrarne drustwa. Škoda tuž, zo wosebje rjemjeslniske zawody składnosć njewužiwaja. Wšako je to přiležnosć, zajim za powołanje budźić. Bianka Šeferowa

Zwjetša derje wopytany bě minjenu sobotu a njedźelu tež w hornjołužiskich předewzaćach dźeń wotewrjeneje hornčernje. Hač we Wěteńcy, Halštrowje abo kaž tule pola Barchmannec w Bóšicach su so wopytowarjo za starodawne dźěło hornčerjow zajimowali­ a dachu so wot jich idejow fascinować. Mnozy su sej tež karan, šklu, taler abo šalku kupili. Foto: Feliks Haza

Zakładny kamjeń połožili

póndźela, 13. měrca 2017 spisane wot:

Kodersdorf (SN/at). – Nimale 120 nowych dźěłowych městnow nastanje na Kodersdorfskim industrijnišću blisko awtodróhi A 4. Předewzaće Aircraft Composites Sachsen GmbH, wotnožka firmy Łobjowe lětadłowe zawody Drježdźany (EFW), je tam dźensa zakładny kamjeń za nowy zawod połožiło. Na ceremoniji wuzběhny ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) wu­znam powětroweje a swětnišćoweje industrije za hospodarske stejnišćo Saksku. „Wuwiće tu na stejnišću su zdobom wuspěšne stawizny z Hornjeje Łužicy, kotrež pokazuja, što je na wsach Sakskeje móžne“, wón chwaleše. Industrijnišćo je dobry přikład za to, zo je swobodny stat tež zwonka wulkoměstow industrijny kraj.

Inwestor twari w bjezposrědnim susodstwje towaršnosće CCI Assembly GmbH, štož je tohorunja stoprocentowska wotnožka EFW, a chce w nowej tworni systemy za špundowanje kaž tež wupaženja za nakładowe rumy lětadłow typa Airbus A320/A321 produkować, kaž rěčnik předewzaća Christopher Profitlich zdźěli.

Wulki Šunow (Großschönau) (AK/K). Wulkošunowski park „Trixi“ z kupjelu, dowolowymi domčkami, gastronomiju a campingownišćom je dale bóle cyłoněmske wočerstwjenišćo. „Hłownje drje su hosćo ze Sakskeje, spochi wjac pak tež z Braniborskeje, Berlina a samo Bayerskeje“, powěda jednaćelka parka Annette Scheibe. Loni wopyta park 20 200 ludźi. Přerěznje pjeć dnjow su wopytowarjo w dowolowych domčkach abo na campingownišću přebywali. Tuchwilu ma Trixi-park­ 96 dowolowych domčkow, 600 łožow za dowolnikow a campingownišćo ze 100 městnami za stany a caravany.

Pućowanje po přirodźe a kolesowanje stej hłownej motiwaciji, w kónčinje přebywać. Přiwšěm wužiwaja předewšěm w pódlanskej sezonje tež šulske rjadownje poskitki přebywanišća. Tole přino­šuje k intensiwnišemu wućeženju.

Přehladka trendej přiměrjena

pjatk, 10. měrca 2017 spisane wot:

Šnajdrec kuchinski wobchod změje wot jutřišeho nowu wustajeńcu

Wulka Dubrawa (SN/MWj). Hižo wot januara 1990 zastaruja Křesćan Šnajder a jeho sobudźěłaćerjo hornjołužiske domjacnosće z modernymi kuchnjemi. Tež mjez serbskimi wobydlerjemi ma jeho kuchinske studijo tójšto kupcow. Přede­wzaće ma swoje sydło mjeztym 20 lět we Wulkej Dubrawje. „W tym času smy wjacore dźěle přehladki zas a zas přetwarjeli. Nětko pak bě raz cyłkowny přetwar trěbny“, powěda firmowy šef. Hižo loni w decembru započachu nowe špundowanje kłasć, wšitke nutřkowne sćěny přestajeć a nowe kuchnje zatwarjeć. Wonkownje błyšći so Šnajdrec dom z nowej fasadu.

W Hamorskich rostlinarnjach mjeztym dwaj tydźenjej kórki žněja. Sigfrid Oswald z tamnišeho GBT-teama wjeseli nad dobrym wunoškom. 1 000 stajnje něhdźe 350 gramow ćežkich kórkow sobudźěłaćerjo wšědnje za předań přihotuja. Najwjac z nich dodawaja wokolnym předawanišćam. Wutoru a pjatk pak předawaja je tež w swójskim Hamorskim dworowym wobchodźe. Za něšto tydźenjow započnu tam tomaty žnjeć. Foto: Joachim Rjela

Znowa wolili

pjatk, 10. měrca 2017 spisane wot:
Kulow (SN). Sobudźěłaćerjo Kulowskeho předewzaća Maja-meble su zawčerawšim znowa wólbne předsydstwo wuzwolili, kotrež ma so wo wólby zawodneje rady starać. Hižo w januaru běchu třoch kandidatow wuzwolili. Nawodnistwo předewzaća pak jich njeakceptowaše, dokelž žadaše sej za tele zastojnstwo pjeć wo­sobow. Dźěłarnistwo IG metal pak je so wo­ přezjedne rozrisanje prócowało, a nětko nawodnistwo nowowólby akceptuje. Wšako je so wjetšina sobudźěłaćerjow na nich wobdźěliła, štož swědči wo zhromadnym zaměrje, přichodnje w zawodźe sobu postajeć směć.

Na ITB za Hornju Łužicu wabja

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Na Mjezynarodnej turistiskej bursy (ITB) w Berlinje, najwjetšich turistiskich wikach swěta, je tež prózdninski region Hornja Łužica zastupjeny. Wón předstaja so na zhromadnym stejnišću Sakskeje turistiskeje marketingoweje towaršnosće na wustajenišću 102 w hali 11.2.

Berlin/Budyšin (SN/at). Zajimowe zhromadźenstwo busowa turistika Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO), město Budyšin, Europske město Zhorjelc-Zgorzelec tzwr a turistiske kónčinowe zhromadźenstwo Park přirody Žitawske horiny-Hornja Łužica z.t. zastupuja po informacijach MGO tudyši prózdninski region. Jednaćel MGO Olaf Franke je na dnjomaj fachowych wopytowarjow dźensa a jutře na wustajenišću, zo by so ze zastupjerjemi politiki kaž tež wodźacymi turistikarjemi ze Sakskeje a Braniborskeje rozmołwjał.

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND