Za moderne tepjenske móžnosće

srjeda, 26. oktobera 2016 spisane wot:

Za nowe energijowe systemy zahorja so Měrćin Bohot z Kamjeneje. Na staršiskej ležownosći je sej hižo milinu produkowacy wětrnik twarił. Dale steji tam rotěrowaca, přeco na słónco wusměrjena solarna připrawa. Z nowej techniku zaběra so Kamjenjan tež w předewzaću Tomaša Rječki, hdźež je zamołwity za blokowe tepjernje (BHKW). Připrawa wobsteji z motora, ćěrjeneho z wolijom abo płunom, a z generatora, kotryž milinu produkuje. Přez motor nastata ćopłota so za tepjenje wužiwa. Blokowe tepjernje hodźa so w najwšelakorišich wulkosćach do domskich zatwarjeć. „Wotwisnje je to wot domskeho a swójskeje potrjeby“, 36lětny wuswětla. Produkty šěsć firmow Kamjenjanske předewzaće poskića. Měrćin Bohot­ je so w tymle wobłuku wukmanił a wotpowědne certifikaty za hladanje a porjedźenje tajkich připrawow złožił.

Hobby nětko powołanje

srjeda, 26. oktobera 2016 spisane wot:

Michał Wencl bě 16 lět stary, jako započa so w Kamjenjanskim tepjenjotwarskim předewzaću Rječka-Čornak na twarca centralnych tepjenjow a přewětrjenskich připrawow wukubłać. Wón bě prěni wučomnik předewzaćela Tomaša Rječki. Hač do dźensnišeho tam dźěła. Mjeztym pak je 40lětny w předewzaću zamołwity za hłubokotwar. Tole je so na zakładźe hobbyja tak wuwiło.

„Zajim za dowol we Łužicy budźić“

srjeda, 26. oktobera 2016 spisane wot:

Hospodarstwo a z nim zwisowacy marketing Tobiasa Hajdana zahorja. „Chcych w swojim powołanju na kóždy pad něšto z ličbami činić“, powěda 27lětny Hrubjelčan. Šulu wuspěšnje zakónčił je wón w Radworju, po tym wuknješe dale na Kamjenskim hospodarskim gymnaziju, prjedy hač zahaji wukubłanje na Drježdźanskej hotelowej akademiji. Paralelnje złoži hišće dalokostudij we wobłuku zawodneho hospodarstwa. „Mějach zbožo, zo smědźach so praktisce w Drježdźanskim Swiss hotelu wukubłać. Tak dóstach přehlad do najwšelakorišich naprawow marketinga.“

Rumy a prawidła definować

srjeda, 26. oktobera 2016 spisane wot:
Budyšin (SN/at). Za nowu strukturnu towaršnosć, kotraž ma wuwiće we Łužicy na kónc wudobywanja brunicy a na čas po tym přihotować, předleži w dalokej měrje wothłosowany naćisk za zrěčenje towaršnikow. Zastupjerjo łužiskich wo­krjesow Dubja-Błóta, Sprjewja-Nysa, Hornje Błóta-Łužica, Łobjo-Halštrow, Budyšin, Zhorjelc, bjezwokrjesneho města Choćebuza kaž tež sakskeho a braniborskeho hospodarskeho ministerstwa so na to dojednachu. Wo tym je Budyski krajny rada Michael Harig (CDU) zawčerawšim na kromje posedźenja wokrjesneho sejmika informował. Wobdźělenym je wažne, zo so Braniborska a Sakska kruće zapřijatej. Wonej njeměłoj so stać z towaršnikomaj noweje towaršnosće, dokelž njesmětej sebje samej spěchować. Po słowach Hariga je strukturna změna dołhodobny proces. „Za to měli so potrjechene rumy wopisać a prawidła wutworić, kotrež na krajnej mjezy nje­zwrěšća“, Harig namjetuje. Jako přikład słuži jemu Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa.

Serbsku rěč a kulturu zapřijeć

wutora, 25. oktobera 2016 spisane wot:

Zaměry a zajimy Serbow měli so w regionalnym planje Hornja Łužica-Delnja Šleska swědomiće sobu wobkedźbować. Wčera rozjimachu radźićeljo planowanskeho zwjazka jeho dalewuwiće.

Wojerecy (AK/SN). „Serbow nańdźemy w předsłowje, w zakładnych směrnicach, we wobłuku funkcijow komunow a turizmje. Cyłkowny sedmy kapitl je jim wěnowany. Smy w stajnej rozmołwje z planowanskim zwjazkom a smy dobry dźěłowy staw docpěli“, podšmórny referent za etat a infrastrukturne naležnosće Domowiny Marko Kowar po wčerawšim posedźenju regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska we Wojerecach. Tam rozjimachu radźićeljo dalše wuwiće regionalneho plana. Jeho tuchwilny naćisk wopřijima cyłkownje 1 300 stron. 165 stejišćow radźićeljo wobkedźbowachu. Wotrězk po wotrězku woni plan wčera wotwažowachu.

Chinjenjo na wopyće w Budyšinje

wutora, 25. oktobera 2016 spisane wot:

Delegacija 33 Chinjanow, kotřiž su wot lěta 1987 w Budyskej wagonowni dźěłali, je wot wčerawšeho z hosćom w sprjewinym měsće. Woni zetkachu so wčera z bywšimi kolegami w hotelu Best Western. Najebać wšitke prócowanja njeje so jim zešlachćiło sej twornju wobhladać. Jenož wotwonka móžachu na swoje tehdyše skutkowanišćo hladać. Dźensa popołdnju witaše chinskich hosći Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) (srjedźa), kiž je sam někotre lěta w Shanghaiju bydlił. Foto: Carmen Schumann

Znamjenja pokazuja jasnje na rozšěrjenje

póndźela, 24. oktobera 2016 spisane wot:

Daimler w Kamjencu zaměrnje dale inwestuje. Za rozšěrjenje twornje accumotive, kotraž baterije za jězdźidła zhotowja, nałoža 500 milionow eurow. Dźensa su twarnišćo oficialnje zahajili.

Třěšna marka wutworja identitu

štwórtk, 20. oktobera 2016 spisane wot:

Hornja Łužica ma přichodne tydźenje nowu třěšnu marku dóstać. Dowolowy region wabi hižo wot lěta 2003 z logom, kotryž dźensnišemu časej hižo njewotpowěduje.

Dwurěčnosć spóznać

srjeda, 19. oktobera 2016 spisane wot:
Łužiska jězorina so dale zaměrnje wuwiwa. Tež poskitki so rozšěrjeja. Tole su tež ludźo ze susodneje Pólskeje a Čěskeje spóznali, kotřiž rady na krótki dowol do regiona přijědu. Tuž je Łužica dźeń a atraktiwniša. Přiwšěm njeje w prěnim wokomiku spóznajomne, zo so tule wo serbski region jedna. W někotrych poskitkach, kaž na přikład při kolesowanju po Krabatowej serbskej domiznje, turistikarjo na wosebitosć dwurěčneho regiona skedźbnjeja. Nimo toho angažuja so hišće Čornochołmčanski Krabatowy młyn a Slepjanski kulturny centrum we Łužiskej jězorinje. Hač na jednotliwe pokazki na dalše kolesowanske poskitki, hdźež so kultura a stawizny kónčiny wotbłyšćuja, so dwurěčnosć hižo njejewi. Region je bóle na aktiwnosć wusměrjeny. Snano je to prawje tak, snano pak so tež šansa skomdźi. Dožiwjenja hódny kulturny region dźě je Łužica na kóždy pad. Bianka Šeferowa

Nominowane

wutora, 18. oktobera 2016 spisane wot:

Choćebuz (SN/at). Łužiska hospodarska iniciatiwa (WiL) je wčera w Choćebuzu pjeć předewzaćelskich konceptow wozjewiła, kotrež su we wobłuku lětušeho 13. wurisanja za Łužiske myto za załožerjow eksistency (LEX) nominowane. To su regionalna online-nowina Niederlausitz aktuell z Choćebuza, Sakska spirituozowa manufaktura z Korzymja, winoteka „Přećelka wina“ z Choćebuza, wuwiće a wupožčenje kwalitatiwnje wysokohódneho mobilneho fotoawtomata za swjatočnosće „Cheeezbude“ z Choćebuza kaž tež inowatiwna procedura k zhotowjenju indiwidualnych zubnych implantatow na zakładźe 3D-planowanja a zwoprawdźenja Zhorjelskeje firmy INDI Implant Systems GmbH. Za wosebite myto LEX „wutworjenje hódnotow generować“ stej nominowanej firma BALADI mlokowe wudźěłki z Gubina, kotraž zhotowja twarožk po syriskim wašnju, a Tittelec fabrika groćanych tworow z Großröhrsdorfa we wobłuku naslědnistwa w předewzaću.

Dobyćerjow mytuja 28. nowembra we hłownym zarjadnistwje LEAG w Choćebuzu. Dohromady steji za to mytowanski pjenjez 10 000 eurow k dispoziciji.

nawěšk

nowostki LND