W Šwedskej protestowali

štwórtk, 28. apryla 2016 spisane wot:

Stockholm (SN/BŠe). Składnostnje lětneje hłowneje zhromadźizny energijoweho koncerna Vattenfall w Stockholmje su tam wčera klimowi aktiwisća zwjazka Robin Wood přećiwo předani łužiskeje brunicoweje sparty předewzaća čěskemu koncernej EPH protestowali. Woni žadachu sej wot šwedskeho knježerstwa, kotremuž Vattenfall słuša, předani zadźěwać. Po jich słowach wone škit klimy chutnje njebjerje. Knježerstwo měło so wo to starać, zo Vattenfall swoje aktiwity we Łužicy porjadnje zakónči.

Přičina předanje łužiskeje brunicoweje sparty je, zo chce Vattenfall wustork wuhlikoweho dioksida pomjeńšić. „Ani miligram pak z předanju njezalutuja“, podšmórny aktiwistka Julia Norman. Na něhdźe 30 metrow wysoku zjawnu wěžu Katarinahissen na Söderalmje w Stock­holmje běchu aktiwisća Robin Wood powěsnyli­ transparent z napisom „Klimu njepředać. Wustup z brunicy nětko!“.

Nowe wuměnjenja žadaja sej nowe myslenje

srjeda, 27. apryla 2016 spisane wot:

Dźěłarnistwo IG metal wobwoda Budyšin a wuchodneje Sakskeje ma so přichodne lěta na nadawki wusměrić, kotrež nowa generacija dźěławych, ale tež dźěłarnikow ze sobu přinjese.

Dźěłowy swět Sakskeje, wosebje we wuchodnej Sakskej w regionje wokoło Budyšina a Zhorjelca je wosrjedź wulkich změnow. Pobrachowacy fachowy dorost, ale tež přiwótřene rozestajenja mjez dźěłodawarjemi a dźěłopřijimarjemi žadaja sej cyle nowe struktury w předewzaćach. Na to maja tež dźěłarnistwa reagować, chcedźa-li swojim nadawkam, dźěłaćerjow w swojich prawach zastupować, wotpowědować.

Nowe nadawki a wužadanja zmištrować a so znowa, nic jenož taktisce, na čas wusměrić je sej předewzał nowy społnomócnjeny dźěłarnistwa IG metal za wobwod Budyšin a wuchodnu Saksku Jan Otto­. Z Berlina pochadźacy młody muž je hižo wupruwowany a najebać młodosć nazhonity dźěłarnik. Hižo jako lokomotiwnik je so aktiwnje zasadźał w swojim dźěłarnistwje, kotrež njeje hakle znate stawkowych aktiwitow swojeho šefa Clausa Weselskeho dla.

Wažny partner industrije, ale zdobom tež dobra adresa za priwatne nadawki za wudźěłki z metala je Nowowješćanske předewzaće Metalotwar Pěčka. Loni přepoda nan synej zamołwitosć firmy.

Hižo wot lěta 1992, jako bě so diplomowy inženjer Jurij Pěčka zesamostatnił, ma drje małe, ale přewšo wuspěšne swójbne předewzaće dobre mjeno hač za mjezy wokrjesa a Europy.

Jako bě 1992 w domjacej dwójnej garaži započał wšelake konstrukcije ze železa hromadu twarić, njeje sej Jurij Pěčka móhł předstajić, zo změje jónu wulku halu z wosom sobudźěłaćerjemi a knihi połne nadawkow za naročne dźěła. Loni sčini dalši, za předewzaće rozsudny krok a přepoda synej Bosćijej zamołwitosć za metalotwarske předewzaće při puću z Worklec do Róžanta.

Nastork hosći zwoprawdźili

póndźela, 25. apryla 2016 spisane wot:

Hórnikecy (AK/SN). Hórnikečansku energijowu fabriku chcedźa turistisce bóle z Hórnikecami a jich stawiznami zwjazać. To je nawodnica Kirstin Zinke sobotu na premjerje noweje wodźeneje kolesowarskeje tury „Jako Hórnikecam hišće Werminghoff rěkachu“. Čara wjedźe wot markantnych historiskich dypkow w bywšej briketowni dale do sydlišća z bywšej wilu direktora, z Augusta Bebelowym naměstom, póstom z policajskej staciju, ze starej šulu a dwórnišćom hač k hajnkowni. Kolesowarska tura bě jedne z wjace hač 50 zarjadowanjow lětušich Dnjow we łužiskej jězorinje, kotrež su na 27 městnosćach poskićili.

Po cyłej Sakskej je statny lěsniski zarjad Sachsenforst we wobłuku projekta přerjadowanja lěsa 6 milionow nowych štomikow zwosadźał. Zaměr je, přichodnym generacijam stabilny, strowy a wukonliwy lěs zawostajić.

Budyšin (SN/BŠe). Hižo wjacore tydźenje sadźeja we łužiskich lěsach štomiki. ,,Za něšto dnjow budźe dźěło lětsa zakónčene“, zdźěli nawoda statneho lěsniskeho zawoda pola Sachsenforst Cyril Šołta. Wón je zamołwity za něhdźe 7 700 hektarow statneho lěsa rewěrow Kuty (Hermanndorf), Łaz, Židźino a Nowy Chołmc. Jeničce w tychle rewěrach je předwidźane, 35 hektarow ze štomikami zwosadźeć. Zaměr je, zo docpěć we wobłuku projekta přerjadowanja lěsa dobru měšeńcu štomowych družin. Projekt přerjadowanja přewjedu we wšěch sakskich lěsniskich wobwodach. Tak chcedźa přichodnym generacijam strowy, stabilny a wukonliwy lěs zawostajić.

Nowostka lěta 2016 so předstaji

štwórtk, 21. apryla 2016 spisane wot:

Nowa lětna zahrodkowa sezona steji před durjemi. Tradicionelnje wupyta sej fachowa jury krajneho zwjazka kćějaca Sakska k tomu balkonowu rostlinu lěta. Tuta ma nowa, atraktiwna a robustna być. Lětsa su so fachowcy za eksotisku rostlinu z łaćonskim mjenom „monopsis unidentata“ družiny ‚Bluetiful‘ roz­sudźili. Serbsce móhli ju módry kubołćik abo módre wóčko mjenować. Módro­fijałkowa kćějaca rjanolinka z pjećkćenjowymi łopješkami, wupadaca kaž keluch twori zawčki w balkonowych kašćikach abo w rjadkach zahrodkow, hdźež móža so samo k módro-fijałkowej pře­strjeni wuwiwać.

Předewzaće PEWO energijowa technika tzwr z Horow wuwiwa, naćisnje a zhotowja wosebite wudźěłki. Zašłu póndźelu su lońšu bilancu předstajili. Zawod­ so lěto wob lěto dale rozšěrja.

Błóta dźeń a bóle woblubowane

wutora, 19. apryla 2016 spisane wot:

Wětošow (dpa/SN). Dźeń a bóle woblubowane su Błóta pola skandinawiskich turistow. W minjenych lětach zwěsći turistiski zwjazk regiona, zo přenocowanja Danow a Šwedow přiběraja. Woni rady čołmikuja a wužiwaja zdobom móžnosć, so na dnjowu ekskursiju do sakskeje stolicy Drježdźany abo tež do pólskeje Zie­loneje Góry podać. To zdźěli dźensa še­fina Błótowskeho turistiskeho zwjazka Anne­tte Ernst. Zo by trend tež w přichodźe tak wostał, chcedźa nětko sylnišo na skandinawiskich turistiskich wikach wabić. Při prěnich rozmołwach z tamnišimi turistiskimi zarjadowarjemi su pytnyli, zo su Błóta jako cil jězby hižo zdźěla jako kruty programowy dypk w tamnišich katalogach přewzate. Druzy su po rozmołwach zajim zwuraznili, Błóta do poskitka zapřijeć.

Błóta słušeja k nanajwoblubowanišim turistiskim cilam Braniborskeje. W minjenych lětach su tam dźeń a wjace hosći witać móhli. Tak mějachu 2015 z něhdźe 37 000 wopytowarjemi nimale 13 procentow hosći wjace hač lěto do toho.

Při Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje w Budyšinje je dźensa warjenski bus pozastał. Je to přetwarjeny dwuposchodowy bus, w kotrymž móžeš pjec a warić. Budyska industrijowa a wikowanska komora chce z nim za powołanje pjekarja dorost nawabić. Předsyda Budyskeho zjednoćenstwa pjekarjow Lutz Neumann a jeho kolega Stefan Richter (wotlěwa) formowaštaj z Luisu a Terezu z rjadownje 3a (wotprawa) kaž tež z dalšimi dźěćimi mjez druhim całty. Foto: Carmen Schumann

Vattenfall předa brunicu EPH

póndźela, 18. apryla 2016 spisane wot:

Choćebuz (SN/BŠe). Vattenfall předa łužisku brunicowu spartu čěskemu přede­wzaću EPH. Tole zdźělichu wobej předewzaći dźensa w Berlinje. Vattenfallej słušeja w Braniborskej a Sakskej štyri brunicowe jamy a tři brunicowe milinarnje. W lěće 2014 bě Vattenfall rozsudźił, spartu předać. Něhdźe 8 000 dźěłowych městnow we Łužicy je wot brunicy wotwisnych.

Rekultiwěrowanske kóšty něhdyšich wuhlowych jamow bě wospjet tema posedźenja Braniborskeho brunicoweho wuběrka zašły tydźeń w Choćebuzu. Tón žada sej wot zwjazka, so tež přichodnje na kóštach hórnistwoweho saněrowanja sobu wobdźělić. Jednohłósnje su wotpowědnu zdźělenku zwjazkej wobzamknyli. „Móžnosć, rekultiwěrowanje přez wěstotne naprawy zaručić, je knježerstwo zapasło. Z politiskej podpěru předa Vattenfall spartu EPH. Nětko hrozy braniborskemu knježerstwu, zo móhli pjenjezy dawkipłaćerjow přichodnje po miliardach přepraskać“, zwurazni fachowc brunicy zwjazka Zelena Liga Rene Schuster.

nawěšk