Při Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumje w Budyšinje je dźensa warjenski bus pozastał. Je to přetwarjeny dwuposchodowy bus, w kotrymž móžeš pjec a warić. Budyska industrijowa a wikowanska komora chce z nim za powołanje pjekarja dorost nawabić. Předsyda Budyskeho zjednoćenstwa pjekarjow Lutz Neumann a jeho kolega Stefan Richter (wotlěwa) formowaštaj z Luisu a Terezu z rjadownje 3a (wotprawa) kaž tež z dalšimi dźěćimi mjez druhim całty. Foto: Carmen Schumann

Vattenfall předa brunicu EPH

póndźela, 18. apryla 2016 spisane wot:

Choćebuz (SN/BŠe). Vattenfall předa łužisku brunicowu spartu čěskemu přede­wzaću EPH. Tole zdźělichu wobej předewzaći dźensa w Berlinje. Vattenfallej słušeja w Braniborskej a Sakskej štyri brunicowe jamy a tři brunicowe milinarnje. W lěće 2014 bě Vattenfall rozsudźił, spartu předać. Něhdźe 8 000 dźěłowych městnow we Łužicy je wot brunicy wotwisnych.

Rekultiwěrowanske kóšty něhdyšich wuhlowych jamow bě wospjet tema posedźenja Braniborskeho brunicoweho wuběrka zašły tydźeń w Choćebuzu. Tón žada sej wot zwjazka, so tež přichodnje na kóštach hórnistwoweho saněrowanja sobu wobdźělić. Jednohłósnje su wotpowědnu zdźělenku zwjazkej wobzamknyli. „Móžnosć, rekultiwěrowanje přez wěstotne naprawy zaručić, je knježerstwo zapasło. Z politiskej podpěru předa Vattenfall spartu EPH. Nětko hrozy braniborskemu knježerstwu, zo móhli pjenjezy dawkipłaćerjow přichodnje po miliardach přepraskać“, zwurazni fachowc brunicy zwjazka Zelena Liga Rene Schuster.

Hišće je wona kusk twarnišćo, ale hižo přichodnu wutoru chce pjekar Thomas Vacek (naprawo) w swojej nowej pjekarni w Pančicach-Kukowje chlěb a całty pjec. Dotal bě tu předawanišćo, zašłe dny pak je cyła pjekarnja z Kukowa sem přećahnyła. Při tym pomhachu Angelika Šewcowa a dalši přistajeni, ale tež mnozy rjemjeslnicy su pilnje sobu dźěłali. Foto: SN/Maćij Bulank

Na šulach aktiwnje za rjemjesło wabić

štwórtk, 14. apryla 2016 spisane wot:

14 rjemjeslniskich zjednoćenstwow Budyskeho wokrjesa ma noweho předsydu. Frank Scholze je zastojnstwo wot bywšeho šefa Joachima Wintera z Kulowa přewzał.

Budyšin. (SN/BŠe). Zo maš z rjemjesła swoje wjeselo a zo je wone zdobom jara zajimawe, chce nowy čestnohamtski předsyda rjemjeslniskich zjednoćenstwow Frank Scholze šulerjam sposrědkować a tak za rjemjeslniske powołanja wabić. Před štyrjomi tydźenjemi bu elektromišter ze swójskej firmu za zastupjerja něhdźe 650 předewzaćow Budyskeho wokrjesa wuzwoleny.

Bytostnu krajinu zachować

srjeda, 13. apryla 2016 spisane wot:

Ratarske projekty w biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty

Jedyn z wusahowacych nadawkow přirodoškita biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty je, zachować typisku krajinu a stworić za to trěbne wuměnjenja přirodneho wuwića. Sobudźěłaćerjo rezerwata přewjeduja a zwoprawdźeja k tomu mjez druhim tež ratarske projekty. Hromadźe z wědomostnikami a fachowcami připóznatych institucijow přirodoškitneho slědźenja a praktiskeho nałožowanja přinošuja woni tak dźeń a bóle k tomu, zachować bytostnu hornjołužisku krajinu.

Ekologiske ratarstwo dale wuwiwać

Ratarska referentka w biosferowym rezerwaće Eva Lehmann je na lońšim nazymskim kolokwiju w Stróžanskim „Domje­ tysac hatow“ někotre z ratarskich projektow rozłožiła. Konkretnje jedna so při nich wo to, zapołožić struktury w ratarskej krajinje, spěchować rozmnoženje pčołkow a dźiwich insektow, dale wuwiwać ekologiske ratarstwo, zachować stare družiny skotu, spěchować škit wohroženych dźiwich zelow kaž tež zdźeržeć stare regionalne družiny žita.

74lětny Dieter Schramm z Hermanec přepoda po třoch generacijach swójbnu firmu 1. meje do młódšeju rukow. Mjeno a tradicija pak wostanjetej, je sej nowy nawoda předewzaća wěsty.

Powěsće (13.04.16)

srjeda, 13. apryla 2016 spisane wot:

W Čěskej za jězorinu wabili

Zły Komorow (SN/BŠe). Turistiski zwjazk Łužiska jězorina je spočatk apryla na kolesowarskich wikach For Bikes w Praze za hišće młody dowolowy region wabił. Pozadk toho je, zo přićahuje jězorina dźeń a wjace wopytowarjow z Čěskeje. Susodny kraj je najwažniši wukrajny partner Łužiskeje jězoriny. Loni bě 17 procentow wjace ludźi wottam do regiona přišło a tu dowolowało. Zo by na­prašowanje dale stupało, su wšelake prospekty,­ prezentacije, zjawnostne dźěło a online-marketing do čěsćiny přeło­žili. Mjez Čechami wosebje woblubowanej stej kolesowanje a skating. Po hižo wuspěšnym wobdźělenju na wikach Holiday World, kotrež wotměchu so spočatk februara tohorunja w Praze, je so nětko dalša wažna kročel lětušeje marketingoweje akcije na čěskich wikach přewjedła.

Hromak budźe dróši

Wot hórnika k namórnikej

srjeda, 13. apryla 2016 spisane wot:

We wobłuku zarjadowanja Dnjow Łužiskeje jězoriny 23. a 24. apryla zahaja lětsa­ sezonu w dowolowym regionje. Na 27 stejnišćach z cyłkownje 50 za­rjadowanjemi chcedźa turistikarjo wopytowarjam­ dožiwjenjapołny kónc tydźenja wobradźić.

Hórnikecy (SN/BŠe). Wotměnjawe tury a přewodne zarjadowanja na kraju a na wodźe su tež lětsa zaso na Dnjach Łužiskeje jězoriny planowane. „Chcemy turistikarjam móžnosć dać, swoje poskitki we wosebitym ramiku prezentować“, wujasni nawodnica turistiskeho zwjazka Kathrin Winkler. A startować chcedźa kaž hórnicy. Takrjec rańšu słužbu zahaja lětsa w Hórnikečanskej Energijowej fabrice, hdźež zetkaja so zajimcy hižo w šesćich ke kolesowanskej turje z ornitologom dr. Winfriedom Nachtigallom. Runje tak přeprošuja tam na pućowanje po stawiznach łužiskeho hórnistwa. „Bjez temy energija njeby jězorina dźensa eksistowała“, nawodnica zwurazni. Wječor budźe tohorunja w fabrice hłowne zarjadowanje Dnjow Łužiskeje jězoriny, na kotryž su zastupjerjo politiki přeprošeni. Berlinska skupina Rakatak postara so tam wo hudźbne wobrubjenje.

Wšitke wobłuki kucharja zeznał

srjeda, 13. apryla 2016 spisane wot:

Wulke wjeselo, ze swójskimaj rukomaj něšto dobreho skuzłać a tak hosća zwjeselić, ma Patrick Hajdan z Hrubjelčic. Wot spočatka apryla kuchari wón w hosćencu swojeju staršeju „Sprjewiny doł“ a wjesnym hotelu garni w Hrubjelčicach. Zajim za powołanje zdźědźi wón wot nana, a nic přeco runjewon lochki wšědny dźeń znaje hižo wot dźěćastwa. Přiwšěm je so wón po wuchodźenju Radworskeje šule za powołanje kucharja rozsudźił. ,,Wulki faktor bě, zo hižo wot dźěćatstwa wědźach, zo nima kuchar telko swobodnych wječorow, žane swjate dny a kónc tydźenja“, 23lětny wujasnja.

Chcedźa dale skoržić

srjeda, 13. apryla 2016 spisane wot:

Rowno (AK/SN). Rownjan Ingo Schuster, iniciatiwny zwjazk „Strukturnu změnu nětko – žane Wochozy II“, Zwjazk za přirodu a wobswět Němskeje kaž tež Greenpeace Němskeje skorža tuchwilu zhromadnje přećiwo brunicowemu planej Wochozy II. „Spočatk zašłeho lěta je Budyske Wyše zarjadniske sudnistwo skóržbu wotpokazało. Zaměr bě, wobkrućić brunicowy plan jako njepłaćiwy a njeprawy“, rjekny Adrian Rinnert z iniciatiwneho zwjazka, „Wyše sudnistwo pak rozsudźi, zo je skóržba jenož přećiwo wobłukowemu wobhospodarjenskemu planej móžna. Kuriozne pak je, zo někotre wot nas narěčane dypki we wobłukowym planje scyła wjace njeeksistuja.“

Mjenowani wězo zhromadnje dale skorža. Loni w awgusće su Zwjazkowemu sudnistwu w Lipsku rewiziju zapodali. Nětko nadźijeja so přizwolenja skóržby. „Budyske sudnistwo by so z tym znowa rozestajeć měło“, rozłoži Adrian Rinnert aktualny staw. Potom dźě měli so poprawnym wobsahowym prašenjam wěnować.

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND