Prěni raz do „kraja posměwka“

pjatk, 04. měrca 2016 spisane wot:

Pišćeletwarska firma Eule instrument za chinsku wysoku šulu twariła

Budyšin (SN/MWj). Zo dóstawa Budyska pišćeletwarska firma Eule nadawki z cyłeho swěta, je dawno znate. Nětko pak je swójbne předewzaće prěni raz kralownu instrumentow za Chinu natwariło, a to za nowu koncertnu žurlu hudźbneje wysokeje šule sewjerozapadneho chinskeho města Xi’an. Dźesać metrow wysoki, jědnaće metrow šěroki a pjeć metrow hłuboki hudźbny nastroj ze štyrjomi manualemi, 67 registrami a 4 083 pišćelowymi pišćałkami tuchwilu roztwarjeja a jón potom do pjeć kontejnerow za­pakuja. Z nim wotjědźe łódź 23. měrca z Hamburga do Chiny, hdźež ma 3. meje dojěć. Potom změje šěsć pišćeletwarcow cyłkownje šěsć tydźenjow chwile, jón w hudźbnej wysokej šuli Xi’an natwarić. W dalšich 15 tydźenjach dyrbi intonator jednotliwe pišćelowe pišćałki zwukowym poměram na žurli přiměrić, tak zo budźe kralowna instrumentow kónc oktobra prěni raz zaklinčeć móc. Tole zdźělištaj dźensa jednaćelej firmy Anne-Christin a Dirk Eule nowinarjam.

Kamjenski črijowy dom na Hasy Rosy Luxemburg je mnohim znaty a luby. Tam će hišće wosobinsce poradźuja a wuběrnu kwalitu čriji poskićeja. Přez generacije su kupcy wobchodej swěrni wostali.

W swojich črijach mamy cyły dźeń wutrać. Tohodla dyrbja wone přijomne być a derje sedźeć. Porjadny črij je zakład, zo so derje čujemy.“ To je kredo mějićelki Kamjenskeho črijoweho domu Lucije Cyžoweje ze Serbskich Pazlic. Hižo 47 lět so wona wo wotpowědne wobuća za swojich swěrnych kupcow stara. Nětko hižo 23 lět samostatna předewzaćelka wě, što kupcy trjebaja, a je so tuž wusměriła na kwalitu a wosobinske poradźowanje. A je wuspěšna. Hižo lětdźesatki stara so ze swojimi předawarkami wo to, stajnje aktualnu a modernu načasnu kolekciju čriji za wšitke generacije a potrjeby w poskitku měć. Nimo čriji a škórnjow za žony, muži a dźěći poskića wona wulki wuběr domjacych čriji a toflow.

Na modu reagować

Chcedźa w Budyšinje wusypowaki twarić

štwórtk, 03. měrca 2016 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). Budyska měšćanska rada je předani ležownosće na Słonoboršćanskim industrijnišću přihłosowała. Belgiska firma Konstruktiewerkhuizen Stas, kotraž připowěšaki za sedłowe wlečaki wuwiwa a zhotowja, chce tam twornju za wusypowaki (Kipper) twarić. Předań ležownosće pak rjaduje hinaše předewzaće. Kup pódy a produkciju dźělić je wšědna praksa w mjezynarodnych naležnosćach, Hańža Winterowa z ležownostneho wotrjada měšćanskeho zarjadnistwa potwjerdźa. Přiwšěm su konstelaciju wot krajneje direkcije w Drježdźanach pruwować dali, wona praji. To je wunjesło, zo hodźi so kup ležownosće po spěchowanskej směrnicy zhromadneho nadawka „Polěpšenje regionalneje hospodarskeje struktury“ spěchować.

Za šěsć eurow na kwadratny meter ma nětko 42 018 kwadratnych metrow wulka płonina wobsedźerja měnjeć. Za to płaća Belgičenjo 252 108 eurow. Po do­twarje zawoda ma 50 do 60 dźěłowych městnow nastać. Za produkciju wu­twori firma Konstruktiewerkhuizen Stas hišće němske předewzaće w formje tzwr.

Wulki wuběr pomha so rozsudźić

srjeda, 02. měrca 2016 spisane wot:

Šulerjo 9. a 10. lětnika maja so rozsudźić, kotre swojim zajimam wotpowědowace powołanje sej wuzwola.

Kamjenc (JK/SN). Pomoc, so prawje rozsudźić, skićachu dźensniše 9. powołanske wiki Budyskeho wokrjesa w Kamjencu. W sportowni při lětanišću je so 93 předewzaćow z wjac hač 200 móžnymi powołanjemi zajimowanym šulerjam předstajiło. Lětsa poskići wulki dźěl rjemjeslniskich zawodow a wukubłanskich srjedźišćow šulerjam móžnosć, so jónu sami na wšelakich dźěłach a rjemjesłach wuspytać. Přidatny efekt bě bjezposrědni kontakt z tuchwilnymi wučomnikami. Woni běchu šulerjam napřećo jara wote­wrjeni a rady wo swojich nazhonjenjach při wukubłanju rozprawjachu.

Njebjelčicy (SN/MiR). Stare a woblubowane družiny symjenja budu tema prěnjeje symjenjoweje bursy w Njebjelčicach. „Smy jara zbožowni, zo je sej towarstwo k zachowanju mnohotnosće wužitnych rostlin (VEN) našu gmejnu a jeje towarstwa za partnerow w Kamjenskej kónčinje wupytało“, wjesnjanosta Tomaš Čornak (CDU) powěda, „wšako dźiwamy tule na trajne, to rěka do přichoda wu­směrjene plahowanje rostlin, tak zo móhli tež hišće naše wnučki z nich čerpać.“

13. měrca ma so bursa, prěnja w Kamjenskej kónčinje, na žurli Njebjelčanskeho gmejnskeho centruma wotměć. W Budyšinje přewjedźechu spočatk februara mjeztym pjate tajke zarjadowanje. Poskitk w Njebjelčicach měri so na zahrodkarjow­ a małoratarjow. Při tym pak njeměli so jenož ći narěčeni čuć, kotřiž sami symjo produkuja. Organizatorojo, Njebjelčanska gmejna, wuměłstwowe towarstwo Kamjenjak kaž tež tamniše domizniske a kulturne towarstwo, přeprošeja wšitkich, tež tych, kotřiž chcedźa sej jenož symjo za swójsku po­trjebu wobstarać.

Towarstwo Serbski kulturny turizm chce čaru „Serbske impresije“ zaměrnje dale wuwiwać. Runje tak je zhromadne dźěło z turistiskimi zwjazkami a towarstwami lětuši wjeršk, wo kotrymž su so čłonojo na hłownej zhromadźi­znje wčera w Rownom dorozumili.

Rowno (AK/SN). „Kolesowarska šćežka ,Serbske impresije‘ ma kaž wosmička po wšej Łužicy wjesć. Čara je postajena, nimale 240 kilometow po Hornjej Łužicy a 220 kilometrow po Delnjej Łužicy. Nětko dźe wo dospołne markěrowanje a popisanje“, wuzběhny Marko Kowar, předsyda towarstwa Serbski kulturny turizm, wčera na Njepilic statoku w Rownom. „Jara wažna je při tym zhromadnosć, zo bychmy dalšich poskićerjow – wot pensijow hač k wupožčowarnjam kolesow a informowanišćam – podłu čary zapřijeli.“ Dźěłowa skupina zaměrnje na tym dźěła. Jej přisłušeja zastupjerjo towarstwa Serbski kulturny turizm, Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO), Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa kaž tež dalšich zarjad­nišćow.

Fachowcy wšudźe požadani

wutora, 01. měrca 2016 spisane wot:

Dobre hospodarske połoženje w Hornjej Łužicy minjenych měsacow dale postupuje. W februaru bě telko swobodnych dźěłowych městnow kaž w zašłych 16 lětach nic.

Budyšin (CK/SN). Hinak hač bě hladajo na sezonalne wuwiće wočakować, je bjezdźěłnosć we wuchodnej Sakskej w februaru snadnje woteběrała. Po słowach jednaćelki za operatiwny wobłuk Budyskeje agentury za dźěło Ilony Winge-Paul registrowachu samo prěnje znowapři­stajenja. Nimo toho zdźělichu agenturje w februaru 1 102 swobodnej dźěłowej městnje. Tak móža nětko w Hornjej Łužicy dohromady 3 250 městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom poskićeć. To je 18,1 procent wjace hač w samsnym času minjeneho lěta. Telko w februaru zašłych 16 hišće ženje njeměja­- chu, praji Ilona Winge-Paul.

Po hotelu Best Western wodźili

póndźela, 29. februara 2016 spisane wot:
Kóždu hodźinu su zajimcow sobotu na dnju wotewrjenych duri po Budyskim hotelu Best Western wodźili. Wučomnicy informowachu wo móžnosćach wukubłanja a wo swojich nazhonjenjach. Woni přihotowachu lunch a swjedźensku taflu. Mjez nimi běštej­ tež 17lětnej Lisanne Weber z Budyšina a Marie Bergmann z Małeho Wjelkowa (wotlěwa), kiž stej do samsneje rjadownje Budyskeje Serbskeje wyšeje šule chodźiłoj. Lisanne chce so z hotelowej, Marie z restawrantowej fachowču stać. Foto: C. Schumann

Z njeparujomnym sobudźěłaćerjom so stać

póndźela, 29. februara 2016 spisane wot:

Třinaće wučomnikow Wojerowskeje Towaršnosće za wukubłanje a dalekubłanje (GAF) je wukubłanje zakónčiło a pjatk na wuwjazanju fachowodźěłaćerske wuswědčenje dóstało.

Optikarski wobchod tež mobilny

štwórtk, 25. februara 2016 spisane wot:

Derje fungowacu infrastrukturu waža sej předewšěm ludźo na wsach. K tomu słušeja tež wobchody najwšelakorišeho razu. W Njeswačidle maja nětko dalši tajki poskitk.

Njeswačidło (LR/SN). Jako bě znate, zo wobchod za pisanske twory na terenje BHG w Njeswačidle kónc minjeneho lěta zawru, so wobydlerjo starosćachu, zo so tež póst ze wsy zminje, kotryž bě tam zaměstnjeny. Na zbožo so młoda wóčna optikarska mišterka Anett Pötschke ze Šešowa za prózdne rumnosće zajimowaše, dokelž chcyše so zesamostatnić.

nawěšk