Warja swój wusmuž

wutora, 23. awgusta 2016 spisane wot:
Debaty wokoło přichoda Łužicy po wotbagrowanju brunicy mi wuwědomjeja, zo trjebamy skónčnje planowansku wěstotu: Su to přistajeni Vattenfalla runje tak kaž wot šwedskeho předewzaća wotwisne zawody a zdobom wobydlerjo regiona. Předań łužiskeje brunicoweje sparty Vattenfalla pak so dale dliji. Njewěstosć a starosće přiběraja. Mnohe iniciatiwy so hižo z přichodom za brunicu rozestajeja. Škoda jenož, zo činja to zwjetšeho dźěla same za sebje. Měnju z tym komunalnych politi­karjow, wobswětoškitne zwjazki kaž tež politiske strony. Kóždy swój wusmuž wari. Poprawom je hižo dawno trjeba, zo so wšitcy akterojo zhromadnje za blido sy­dnu a swoje ideje hromadu znoša. Njewěm, čehodla so to hišće stało njeje. Snano měnja, zo přewjele kucharjow wusmuž skazy. W tymle padźe pak sej myslu, zo móhli wjacori akterojo sól w poliwce być. Bianka Šeferowa

Wirtuelny swět nětko na wsy

štwórtk, 18. awgusta 2016 spisane wot:

Předewzaće Itelligence do noweho twarjenja přećahnyło

Budyšin/Słona Boršć (SN/BŠe). We wirtuelnym swěće ma stejnišćo Budyšin-Słona Boršć IT předewzaća Itelligence wulki globalny wuznam. „Smy wottud w kóždej časowej conje po puću“, wu­zběhny nawoda předsydstwa Itelligence AG Norbert Rotter wčera na oficialnym přepodaću noweho běrowoweho twarjenja na Słonoboršćanskej přemysłowej přestrjeni.

Lětsa je předewzaće Itelligence do noweho ličenskeho centruma w Budyšinje a do dweju twarjenjow w Słonej Boršći něhdźe 20 milionow eurow inwestowało. „Stejnišćo na wuchodźe Sakskej skići nam jara dobre wuměnjenja“, Rotter rjekny. Tu je dosć kwalifikowaneho personala, kotryž pochadźa z bliskeje Drježdźanskeje techniskeje uniwersity, tamnišeje Wysokeje šule za techniku a hospodarstwo kaž tež z Budyskeje powołanskeje akademije. Tak je Itelligence zdobom tež wuznamny dźěłodawar regiona.

Bonus ma dorost zaručić

srjeda, 17. awgusta 2016 spisane wot:

W Sakskej je dźeń a mjenje rjemjeslniskich mištrow. Tak bě loni ličba mišterskich pruwowanjow wo 60 procentow mjeńša hač hišće w lěće 1993. Tele wuwiće­ chcedźa změnić.

Drježdźany (JK/SN). W Swobodnym staće Sakskej zawjedu 1. septembra tak mjenowany mišterski bonus. Hromadźe z mišterskim wopismom chcedźa wuspěšnje wukubłanym rjemjeslniskim mištram wosebite jónkrótne zarunanje 1 000 eurow přewostajić.

Hospodarski minister Martin Dulig (SPD) so k tomu wupraja: „Z mišterskim bonusom chcemy dźěłopřijimarjow pohnuć, zo so powołansce dale kubłaja a kwalifikuja. Mišterske wukubłanje je wažny stołp za to, so zaměrnje a po po­trjebje wukubłać. Wosebje w rjemjeslniskich powołanjach, ale tež w industriji a ratarstwje zamóža mištrojo tomu dopomhać, zo sej dołhodobnje fachowy dorost­ zawěsća.“

Łužiski porter – tele čorne piwo njeje jenož w jeho domiznje znate, ale dźensa tež po cyłej Němskej. Zo pochadźeše woblubowana družina prěnjotnje z Jendźelskeje a słužeše we 18./19. lěstotku jako sylne piwo zežiwjenju nošerjow ćežkich wačokow (jendźelsce porter), je runje tak mało znate kaž fakt, zo tči za łužiskim porterom Lubijska piwarnja Bergquell.

Kulow wuběrny hosćićel był

srjeda, 17. awgusta 2016 spisane wot:

Po 15. Krabatowym swjedźenju wostanu dopomnjenki

Jewišćo, stan a předawanske budki su zrumowane, tež wo přehladce skotu swědča jenož hišće někotre słomički. Krabatowy swjedźeń 2016 w Kulowje je potajkim doskónčnje nimo. Štož wostanje, pak su wobrazy, filmy a wosobinske dopomnjenki wo třoch dnjach, na kotrychž bě Kulow móhłrjec pupk hornjołužiskeho Krabatoweho regiona.

Bjez přehnawanja smě so rjec, zo bě městačko wuběrny hosćićel wulkeho podawka. Štož je organizaciski komitej wokoło Beaty Hufnagel na nohi stajił, smědźeše so bjeze wšeho widźeć dać. A móžu sej derje předstajić, kak je wona njedźelu wječor wulce wodychła, zo je so wšitko tak derje radźiło. Hdźežkuli sy so rozhladował, běchu ludźo spokojom. Na njeličomnych městnach sy so móhł do syteje wole najěsć a napić, wšudźe bě něšto zajimaweho widźeć a nic na kóncu sy tam telko znatych zetkał, zo sy po torhošću sčasami lědma doprědka přišoł.

Krabat jako prěni regionalny manager

srjeda, 17. awgusta 2016 spisane wot:

Na předwječoru Krabatoweho swjedźenja wotmě so minjeny pjatk wječor na žurli­ stareho Kulowskeho dwórnišća regionalna konferenca Leaderoweho regiona Hornjołužiska hola a haty. K tomu hodźaca so tema bě skutkowanje Jana Šadowica kónc 17. lětstotka na Wulkoždźarowskim wudworu.

Hans-Jürgen Schröter je na regionalnej konferency spytał zwisk wutworić mjez doprědkarskim hospodarskim skutkowanjom Jana Šadowica a dźensnišej wuwićowej strategiju Leaderoweho regiona. Wěste paralele jewja so we woběmaj časomaj, tak zo drje hodźi so nastupajo Šadowica­ hišće poměrnje łahodnje, ale zakładnje tola wěsće wo prěnim regionalnym manageru Krabatoweho regiona rěčeć. Hižo z toho wida bě regionalna konferenca jako měznik wuwićoweje strategije w Kulowje na prawym městnje.

Žně so tež za baćony wudanja

wutora, 16. awgusta 2016 spisane wot:
Štó njeznaje haru a proch, kotrejž nastawatej, hdyž wulka syčomłóćawa swoje dźěło wukonja? Čłowjek so radšo zminje – cyle hinak hač někotre zwěrjata. Jako je wčera wječor syčomłóćawa na žitnišću mjez Rubynom a Wjerbnom swoje koła wjerćała, njedachu so baćony mylić. Woměrje wone za mašinu kročachu a hladachu, što měješe jim šćernišćo takrjec cyle čerstwe k jědźi poskićić. Žně so tuž tež za nje wudanja. Foto: Michael Helbig

Krabata na wikach pokradnyli

póndźela, 15. awgusta 2016 spisane wot:

Na kóždym wjesnym abo měšćanskim swjedźenju su rjemjeslniske abo hinaše wiki wopytowarski magnet. To je kónc tydźenja zawěsće tež mnohich na Kulowski Krabatowy swjedźeń wabiło. Tam mějachu hnydom troje wšelake wiki.

Kórki lětsa dróše

póndźela, 15. awgusta 2016 spisane wot:

Błótowske zawody zaručeja najznaćiše kórki Němskeje. Kónc junija su tam žně zahajili. Něhdźe 3 000 pomocnikow nětko něhdźe 30 000 tonow kórkow žněje a předźěłuje.

Lubnjow (SN/BŠe). Błótowske kórki su mjeztym 17 lět jako wosebita marka škitane a su tak kwalitny produkt. „Kórki su stoprocentowsce z regiona“, zwurazni jednaćel Błótowskeho towarstwa Lutz Habermann, zastupjer produkciskich zawodow. Cyłkownje dźesać ratarskich předewzaćow znatu zeleninu plahuje. Dźewjeć zawodow čerstwe kórki z polow po tradicionalnych recepturach předźěłuje.

Zawjedźenje minimalneje mzdy je k tomu wjedło, zo su tež kórki z Błótow dróše, a to něhdźe dwaceći centow wjac na škleńcu. Nětko zaleži na kupcach, hač za regionalny a kontrolowany wudźěłk wjace pjenjez wudawaja.

Lětsa plahuja ratarjo kórki na něhdźe 450 hektarach, hdźež chcedźa 30 000 tonow nažnjeć. Dotal tež tak wupada, zo tónle zaměr docpěja.

Plany za wotkryće jamy zastajene

póndźela, 15. awgusta 2016 spisane wot:

Gubin/Choćebuz (SN/BŠe). Plany, wotkryć pólski brunicowy rewěr blisko Gu­bina, su najprjedy raz zastajene. „Spjećowanje wobydlerjow a komunow na pólskej kaž tež němskej stronje podłu Nysy přećiwo planam inwestora Polska Grupa Energetyczna (PGE) su so wudanili“, zdźěli zamołwity za brunicowy wobłuk wobswětoškitneje organizacije Zelena liga w Choćebuzu Renej Šuster.

Zamołwita regionalna direkcija za přirodoškit w pólskim Gorzowje je wusa­dźenje jednanja za wotkryće brunicoweje jamy připowědźiła, po tym zo njebě PGE pobrachowace podłožki wobswětoškitneho pruwowanja předpołožiła. Kaž zarjad zdźěli, chce inwestor podłožki zapodać, trjeba pak hišće trochu chwile. Dokumenty maja w běhu třoch lět předležeć, zo móhli jednanja znowa zahajić.

nawěšk

nowostki LND