Kubšicy (CS/SN). Wjele ludźi je minjeny pjatk a sobotu Kubšiskemu pjekarskemu mištrej Stefanej Richterej a jeho nanej Siegfriedej Richterej k 125lětnemu wobstaću tamnišeje pjekarnje gratulowało. Mjez nimi běštaj zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a Budyski krajny rada Michael Harig (wobaj CDU). Wšitcy zwuraznichu swój respekt, zo je rjemjeslniski zawod dlěje hač lětstotk tule tradiciju zachował. Dokelž nanej a synej stawizny pjekarnje jara na wutrobje leža, staj wonaj k jubilejej samo rjenje wuhotowanu brošurku wo stawiznach a přitomnosći wjesneje pjekarnje z nakładom 200 eksemplarow wudałoj. „Mějach začuće, zo dyrbjachmy to činić, wšako­ ma tajka wjesna pjekarnja tež kulturny wuznam“, podšmórny Stefan Richter. Wosebje jeho hnuješe, zo su tež mnozy­ susodźa gratulowali.

Z akciju Pokémon wabješe Choćebuska rjemjeslniska komora tele dny zajimcow na Stare torhošćo delnjołužiskeje metropole. Ze swojim infomobilom a poradźowanskimi poskitkami je komora na hišće swobodne wukubłanske městna w komornym wobwodźe skedźbniła, zo bychu so dalši młodostni za nawuknjenje rjemjeslniskeho powołanja rozsudźili. Foto: Michael Helbig

Porjedźenka

pjatk, 26. awgusta 2016 spisane wot:
Misnjenje je so w přinošku Milana Hra­bala we wudaću SN ze 24. awgusta „We Varnsdorfje­ poskićeja ,kocorowe‘ piwo“ stało. Spočatk druheho wotrězka ma prawje rěkać: „Ideju, piwarnju załožić, zrodźi Josef Šusta składnostnje wopyta w Harrachovje, hdźež dyrbješe dožiwić, zo tam za sobudźěłaćerjow­ chětro słabe piwo warja.“Redakcija misnjenje wobžaruje

Hamor (AK/SN). Wutwar Sprjewineje dróhi z druhim twarskim wotrězkom wot Mułkečanskeje wotbóčki hač do Čorneje Pumpy je njeparujomny za hospodarski wobchad a infrastrukturu łužiskeje jězoriny. „Tale naprawa słuša do prěnjorjadnych zwjazkoweho wobchadneho plana. Smy połni nadźije, zo so wona prawje bórze zwoprawdźi.“ Tole podšmórny referent regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska dr. Robert Koch wčera na zhromadźiznje w Hamorje. K tomu rozkładźe stejišćo zwjazka k wobchadnemu planej.

Na wšě třiceći lět serbsku drastu šił

štwórtk, 25. awgusta 2016 spisane wot:

Zo je w Delnjej Łužicy ličba dźěći, młodych holcow, žonow, towarstwow a kulturnych skupin přiběrała, kotrež so na małych a wjetšich swjedźenjach serbsku narodnu drastu w najwšelakorišich wariantach woblěkaja, je tež zasłužba šwalčow a krawcow, kotřiž drastu šija abo wuporjedźeja. Tuchwilu je jich hišće šěsć šwalčow, mjez nimi tež někotři w młódšich lětach. K nim je dotal słušał krawc Herbert Jacobick. Wón je 14. awgusta po ćežkej chorosći krótko do swojich 76. narodnin zemrěł. Minjeny pjatk pochowachu jeho na Bórkowskim kěrchowje. Něhdźe 250 ludźi je njeboćičkeho na poslednim puću přewodźało. Mjez tymi, kotřiž jemu poslednju česć wopokazachu, běchu zastupnicy Domowinskeje župy Delnja Łužica, Choćebuskeje Domowinskeje skupiny, Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow kaž tež Drastoweho a domizniskeho towarstwa w Bórkowach, kotrež bě Jacobick lěta 1992 sobu załožił.

Piwarnju Kocour (Kocor) je Varnsdorfski předewzaćel Josef Šusta lěta 2009 załožił. Nastała je wona w něhdyšej keramiskej fabrice, ale dospołnje zrekonstruowanej. Do njeje da nowy wobsedźer zatwarić unikatnje zmjeńšene piwarske připrawy, kotrež zmodernizowane hač do dźensnišeho dźěłaja.

Ideju, piwarnju załožić, zrodźi Josef Šusta składnostnje wopyta w Harracho­vje, hdźež dyrbješe dožiwić, zo tam chětro słabe piwo warja. Přeprosy sej tuž wěcywustojneho słodenka (Mälzer) z Praskeho Pivovarskeho domu, zo by jeho a někotrych jeho ludźi wučił piwo warić. Wuknyli su tež wot słodenkow z Japanskeje a Ameriki, hromadźe dźěłali su tohorunja z Lubijskej piwarnju a přede­wšěm z firmu Pivo Praha.

Spytaja efektiwnje wobstać

srjeda, 24. awgusta 2016 spisane wot:

Nowoslicy (JK/SN). Hižo na lońšej hłownej zhromadźiznje Róžeńčanskeje agrarneje AG Sorabia běštej předsydstwo a dohladowarska rada připowědźiłoj, zo budźe lěto 2015 wulke hospodarske wužadanje za delanskich ratarjow. Bohužel so wobmyslenja wobkrućichu. Na wčera­wšej hłownej zhromadźiznje su nětko dźěło bilancowali.

„Łužiske koło nima legitimaciju“

wutora, 23. awgusta 2016 spisane wot:

Přichod Łužicy je tuchwilu tema mnohich zjednoćenstwow a zastupjerjow regiona. Nětko su tež wobswětoškitne organizacije swoju pomoc poskićili a komunalnym politikarjam zjawny list napisali.

Nowe Město n. S. (SN/BŠe). Zastupjerjow komunow, iniciatiwow a towarstwow we Łužicy zjednoća jedna zhromadna starosć: Kak ma přichod Łužicy po wudobywanju brunicy wupadać? Zašły tydźeń rozprawjachu SN wo rozmołwje, kotruž změje zjednoćenstwo komunalnych politikarjow Łužiske koło ze zwjazkowym hospodarskim ministrom Sigmarom Gabrielom (SPD). Tam chcedźa wo tymle centralnym dypku wuradźować. Dźewjeć wobswětoškitnych organizacijow je nětko reagowało a list napisało, w kotrymž Łužiske koło kritizuja. „Wone nima legitimaciju, Łužičanow zastupować a za nich rěčeć. Dotal njejsu z tohole kruha žane do přichoda pokazowace koncepty a ideje wušli“, rěka w lisće. Tak wuprajeja so organizacije za to, z wjacorymi akterami wo přichodźe Łužicy rěčeć.

Swobodne městna na twarje

wutora, 23. awgusta 2016 spisane wot:

Budyšin (SN). Twarska branša w Budyskim wokrjesu skići hišće 32 swobodnych wukubłanskich městnow, kotrež su na dźěłowej agenturje přizjewjene. To zdźěli wuchodosakske industrijne dźěłarnistwo twar–ratarstwo–wobswět (IG BAU). Po cyłej Sakskej je samo hišće 330 wučomniskich městnow w twarskim hospodarstwje njewobsadźenych.

„Wučomnicy na twarje słušeja k tym wukubłancam, kotřiž najwjace zasłužeja. W prěnim lěće dóstanješ jako twarski wučomnik 675 eurow wob měsac. W třećim lěće móže přichodny muler, dróho­twarc abo ćěsla hižo 1 120 eurow brutto měć“, wabi wobwodny předsyda dźěłarnistwa Peter Schubert. „Wukubłanske lěto je so runje započało. Štóž so nětko chětře za twarstwo rozsudźi, ma šansu, wukubłanje krótkodobnje zahajić.“

IG BAU namołwja twarske předewzaća w Budyskim wokrjesu, při wuzwolenju dorosta jenož na censury njehladać. 20 požadarjow je so tule dotal podarmo wo wukubłanske městno w twarskej branši prócowało po cyłej Sakskej 150.

Warja swój wusmuž

wutora, 23. awgusta 2016 spisane wot:
Debaty wokoło přichoda Łužicy po wotbagrowanju brunicy mi wuwědomjeja, zo trjebamy skónčnje planowansku wěstotu: Su to přistajeni Vattenfalla runje tak kaž wot šwedskeho předewzaća wotwisne zawody a zdobom wobydlerjo regiona. Předań łužiskeje brunicoweje sparty Vattenfalla pak so dale dliji. Njewěstosć a starosće přiběraja. Mnohe iniciatiwy so hižo z přichodom za brunicu rozestajeja. Škoda jenož, zo činja to zwjetšeho dźěla same za sebje. Měnju z tym komunalnych politi­karjow, wobswětoškitne zwjazki kaž tež politiske strony. Kóždy swój wusmuž wari. Poprawom je hižo dawno trjeba, zo so wšitcy akterojo zhromadnje za blido sy­dnu a swoje ideje hromadu znoša. Njewěm, čehodla so to hišće stało njeje. Snano měnja, zo přewjele kucharjow wusmuž skazy. W tymle padźe pak sej myslu, zo móhli wjacori akterojo sól w poliwce być. Bianka Šeferowa

nawěšk

nowostki LND