Z njeparujomnym sobudźěłaćerjom so stać

póndźela, 29. februara 2016 spisane wot:

Třinaće wučomnikow Wojerowskeje Towaršnosće za wukubłanje a dalekubłanje (GAF) je wukubłanje zakónčiło a pjatk na wuwjazanju fachowodźěłaćerske wuswědčenje dóstało.

Optikarski wobchod tež mobilny

štwórtk, 25. februara 2016 spisane wot:

Derje fungowacu infrastrukturu waža sej předewšěm ludźo na wsach. K tomu słušeja tež wobchody najwšelakorišeho razu. W Njeswačidle maja nětko dalši tajki poskitk.

Njeswačidło (LR/SN). Jako bě znate, zo wobchod za pisanske twory na terenje BHG w Njeswačidle kónc minjeneho lěta zawru, so wobydlerjo starosćachu, zo so tež póst ze wsy zminje, kotryž bě tam zaměstnjeny. Na zbožo so młoda wóčna optikarska mišterka Anett Pötschke ze Šešowa za prózdne rumnosće zajimowaše, dokelž chcyše so zesamostatnić.

Hišće ženje telko kreditow njebyło

srjeda, 24. februara 2016 spisane wot:

Budyska wokrjesna lutowarnja chce tež pod poćežowacymaj wonkownymaj wuměnjenjomaj, kaž stej to niski niwow danje a přiběrace europske regulowanje bankoweho sektora, klientam dale spušćomna partnerka być.

Budyšin (SN/at). Wosebje lutowarnje su wužadane, w tychle ćežkim času dowěru klientow njezhubić. Budyska wokrjesna lutowarnja je to loni dosć derje zmištrowała, kaž nawoda předsydstwa Dirk Albers wčera na bilancowej nowinarskej konferency zwurazni. 98 000 priwatnych klientow je k tomu přinošowało, zo su zapołožki priwatnikow wo pjeć procentow, 70 milionow eurow, přiběrali. To stopnjuje tež docpětu nachwilnu bilancowu sumu na 1,64 miliardow eurow.

To błyšća so woči porow

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:

Kamjenske kwasne wiki tež wjele Serbow přiwabili

Kamjenc (SN/mwe). Šesty króć je Kamjenčan Ralf Stephan ze swojej mandźelskej Sylviju njedźelu w Kamjenskim hosćencu hotel „Město Drježdźany“ kwasne wiki organizował. Najebać pancate wjedro je sej wjele ludźi z Kamjenskeje kónčiny kaž tež z Lubijskeho a Zhorjelskeho regiona, haj samo z Drježdźan, do Lessingoweho města dojěło. Mjez nimi bě tež tójšto młódšich a staršich Serbow. Wšako so mnozy na zeleny, slěborny abo złoty kwas hotuja. Tež za dalše swójbne swjedźenje su na wulkej žurli hotela a před njej wjele rjaneho prezentowali. Woči mnohich młodych porow so błyšćachu, hdyž po wupyšenym domje dundachu. Mnozy hižo raz pola fotografa pozastachu, sej krasne njewjesćinske šaty a pisane kwěćele wobhladachu abo oldtimer jako kwasne awto inspicěrowachu. Hodźi so potajkim rjec, wšitko, štož k wuhotowanju a přewjedźenju kwasa słuša, samo spěwar na wěrowanju abo diskotekar na rejach, bě zawčerawšim na Kamjenskich wikach widźeć.

K strowosći z „Čornej Pumpu“

wutora, 23. februara 2016 spisane wot:

Grodk (JoS/SN). Byrnjež so tón abo tamny w póstnym času alkohola wzdał, smědźa so łužiscy lubowarjo piwa na tři nowe družiny chmjeloweje brěčki wjeselić. Choćebuski piwowy fachowc Olaf Wirths je tele dny w Grodku předstaji. Wón pochadźa z Porynskeje a chce piwarsku tradiciju w delnjołužiskej metropoli wožiwić. Wosebitostka wšitkich třoch piwow je, zo jedna so wo dosć naročne družiny wysokeje kwality.

W tak mjenowanym „labieratoriju“ su Choćebuske piwo ze 14. lětstotka „Alte Welt Ale“ ze snadnej kurowej notu a tróšku nakisałym słodom wozrodźili. Dalše piwo mjenuja „F60 Paranoid IPA“, dopominace na wuwozny móst w Grabinje (Finsterwalde) a tuž tež na hórnistwowe stawizny Łužicy. A skónčnje móžeš sej bórze tež z piwowej družinu „Čorna Pumpa“ připić. Je to ćmowe piwo ze 16 procentami prěnjotneje słodźizny (Stammwürze) a 6,6 procentami alkohola. Tele piwo chcedźa jako prěnje we wjetšim mnóstwje w 0,33literskich blešach w kupnicach předawać.

Dołhož Olaf Wirths a jeho sobuwojowarjo w Choćebuzu hišće swójsku piwarnju nimaja, warja nowe družiny w Bambergu, Grabinje a Landsbergu.

Pohladaj raz!

pjatk, 19. februara 2016 spisane wot:

Drježdźany (SN). Sakska iniciatiwa za powołansku­ orientaciju „Schau rein!“ poskići šulerjam wot 7. do 12. měrca dotal něhdźe 16 000 zarjadowanskich městnow, hdźež móža sej swoje potenciel­ne powołanje wobhladać. Předewzaća w swobodnym staće chcedźa młodostnym dohlad do swojeho wšědneho dźěła dać. Na městnje móža zajimcy z wučomnikami rěčeć abo samo so šefa prašeć, što widźi wón za wuspěšne požadanje jako­ wažne. Městna su hišće swobodne. Kotre to konkretnje su, móžeš na internetnej stronje www.schau-rein-sachsen.de zhonić. Z „Pohladaj raz!“-tiketom móža šulerjo darmotnje na zarjadowanja jěć. Při dobyćerskej hrě, kotraž hišće hač do 1. měrca běži, wulosuja jedyn Sony Xperia Z3 a štyri dobropisy za 25 eurow.

Je mjeztym dźesaty króć, zo akciju „Schau rein“ přewjedu. Zaměr je, šulerjam wot 7. lětnika praktisku powołansku orientaciju skićić. Z našeho regiona wobdźělene su lětsa mjez druhim Bombardier Budyšin, Budyski krajnoradny zarjad, agrarne drustwo Hnašecy, přede­wzaća z Rakec, Hodźija, Kamjenca, Połčnicy a z dalšich městow a wsow.

Serbskim kupcam w maćeršćinje radźić je

Dianje

Mejnowej samozrozumliwe.

Jan Wjesela posłužuje tuchwilu wosebje lubowarjow zymskeho sporta nastupajo wuhotowanje, a to tež serbsce. Šewc a Serb – woboje je Měrćin Chěžka z ćěłom a dušu.

Serbowka Sylwija Jancyna je mějićelka najstaršeje apoteki

Budyšina.

Wudźěłki z Koćiny a wokoliny předawa stajnje wutoru Hana Wjeršowa na Budyskich zelenych wikach. Při wuběranju nowych nawočow poradźuje mišterka za wóčnu optiku Janet Kmjećowa w serbskej rěči.

„Serbsce rěčeć móžeš jenož doma a w cyrkwi? To njetrjechi!“ Takle zahajichmy we wudaću ze 4. februara zhladowanje nastupajo nakupowanje w serbskej rěči, kotrež dźensa w měsće Budyšinje dale wjedźemy. Weronika Žurowa je so zwonka Centera na Žitnych wikach­, hdźež bě hižo pobyła, za serb­skim předawanskim per­sonalom rozhladowała.

Hornja Łužica na Holiday World

štwórtk, 18. februara 2016 spisane wot:

Praha/Budyšin (SN). Postrowaj „Dobrý den!“ a „Vítáme vás“ drje budu wustajerjo z Hornjeje Łužicy přichodne dny rady wužiwać. Woni předstajeja so na zhromadnym stejnišću Turistiskeje marketingoweje towaršnosće Sakska zwr hač do njedźele na wikach Holiday World w čěskej stolicy Praze.

Hornju Łužicu zastupuja w Praze nimo Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska turistiskej kónčinowej zhromadźenstwje Přirodowy park Žitawske­ horiny/Hornja Łužica z.t. a Kraj nad Nysu z.t., měsće Budyšin a Zhorjelc kaž tež turistiski zwjazk Łužiska jězorina z.t., kotrež zdobom wo poskitkach za aktiwnu turistisku zaběru w našej domi­znje informuja. Štož je pućowarjam Hornjołužiska hórska šćežka, su zahoritym kolesowarjam snano kolesowanskej šćež­­ce podłu Wódry a Nysy abo podłu Sprjewje abo čara Serbske impresije.

Mnozy čěscy dowolnicy su powabliwosć łužiskeje jězoriny hižo wosobinsce dožiwili. Łužiscy turistikarjo wabja tež za tam wuwiwace so maritimne začuća.

Jenož pomału zawrjene płoniny wróća

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

Zły Komorow/Podstupim (SN/at). Aktu­alnje su we Łužicy pohórniske płoniny we wobjimje 33 740 hektarow wěstotnych přičin dla dale zawrjene. Po zesunjenju zemje w bywšej brunicowej jamje Sprjewiny Doł lěta 2010 bě Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) po dorěčenju z wyšimaj hórniskimaj zarjadomaj w Sakskej a Braniborskej wobšěrne přestrjenje za­wrěła. Spočatna nadźija potrjechenych firmownikow a ratarjow, zo změja za­wrjenu pódu prawje bórze zaso k dispoziciji, pak njeje so spjelniła.

Hakle wot lońšeho předleža towaršnosći LMBV kompleksne pohódnoćenja nutřkownych nasypnišćow přez posudźowarjow. Wone su zakład za projektowe plany a zmóžnjeja tež dołhodobny kwalitatiwny a kwantitatiwny přehlad nastupajo wobchadźenje ze zawrjenymi płoninami. „W lětomaj 2014 a 2015 smy 710 hektarow zaso swobodne dali. Wuchadźamy z toho, z móhło to přichodnje wob lěto 400 do 500 hektarow być“, rjekny dr. Uwe Steinhuber, nowinski rěčnik LMBV. Za to budźe dołhi dych trěbny, a móžno budźe to jenož, hdyž změje hórnistwowy saněrar za to trěbne pjenjezy.

Z „Wam k zbožu a ahoj!“

srjeda, 17. februara 2016 spisane wot:

Lipsk/Zły Komorow (SN/at). Wodosportowe wiki Beach & Boat 2016 wočakuja wot jutřišeho hač do njedźele lubowarjow sporta na a we wodźe na terenje Lipšćanskich wulkowikow. „Wočakujemy zajimcow na swojim stejnišću w hali 4, kotrež je na podkładźe z widom na jězorinu LMBV natwarjene“, skedźbnja Katja Wersch z turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina na to, zo je srjedźna Łužica na tychle specifiskich wikach znowa zastupjena. Turistikarjo ze Złeho Komorowa informuja wo Dnjomaj w jězorinje 23. a 24. apryla na wšelakich městnach, při čimž budźe hłowne srjedźišćo Hórnikečanska energijowa fabrika. Dale předstaja nowy system online-knihowanja, jězorinowu card a jězby železnicy po krajinje jězorow 19. junija, 21. julija a 11. septembra. Wuchodosakscy přećeljo železnicy z Lubija zwisk z dwórnišća Drježdźany-nowe město do jězoriny ze swojim ćěri­dłowym wozom zaručeja.

nawěšk