Njewabja jeničce z rybowymi swjedźenjemi

wutora, 27. septembera 2016 spisane wot:

Nazymu wabja turistikarjo we wobłuku łužiskich rybowych tydźenjow z tradicionalnymi rybowymi swjedźenjemi a kulinariskimi poskitkami w hosćencach ludźi do regiona.

Budyšin (SN/BŠe). Žně rybow we łužiskich hatach přewodźeja lětsa mjeztym 15. raz wot zarjadowanja łužiskich rybowych tydźenjow 24. septembra do 6. nowembra. Zhromadnje z agrarnym předewzaćom z akwakulturnej připrawu w Haselbachtalu a turistiskim teritorialnym zhromadźenstwom je Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) minjeny pjatk tónle nazymski wjeršk zahajiła. „Nimo wobšěrnych zarjadowanskich poskitkow su mnozy partnerojo na ry­bowych tydźenjach wosebje za hosći Hornjeje Łužicy specielne přebywanske a skupinske poskitki wuwili. A kóždy, kiž ma lóšt so raz we wudźenju wuspytać, móže so pola wobdźělenych wobhospodarjerjow hatow wo najwšelakorišich móžnosćach wobhonić. Dale wabja tam ze wšelakimi wodźenjemi po hatnych kónčinach“, wuswětla nawoda MGO Olaf Franke.

Dale dobre posłužby poskićeć

póndźela, 26. septembera 2016 spisane wot:
Z prawom smětaj Dinarjec mandźelskaj na nowy a přijomny areal na swojej ležownosći hordaj być. Wjele ludźi je so tam wčera rozhladowało. Foto: Jan Kral

Nowoslicy (JK/SN). Njeje lěpšeje mó­ž­nosće, swójske předewzaće abo nowosć wobchoda zajimcam předstajić hač z tym, zo daš jim a móžnym přichodnym kupcam na dnju wotewrjenych duri za kulisy pohladać. Tak přichwata wčera nahladna ličba zajimcow. Mjez nimi běchu tež swěrni přećeljo a wužiwarjo posłužbow znateho a připóznateho Dinarjec předewzaća w Nowoslicach. Andreja a Ludwig Dinarjec staj z prawom hordaj na to, štož běštaj zhromadnje z tójšto pomocnikami na nohi stajiłoj. Nimo pjeć hóstnych stwow za dwě wosobje, kotrež su zdźěla tež za zbrašenych wužiwajomne, je to rjana a přijomna zahroda, hdźež móža so dowolnicy a hosćo runje tak kaž wopytowarjo najwšelakorišich zarjadowanjow wokřewić a při rjanym haćiku w přijomnych křesłach sedźeć. Wo tym so mnozy z wčerawšich hosći sami­ přeswědčichu. Hóstne stwy su po najno­wšim standardźe wuhotowane, ničo njepobrachuje a wonkowny ambiente wabi k přebywanju.

Myto dóstałoj

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:
Hnašecy/Lichtenberg (SN). Statne ministerstwo za wobswět a ratarstwo je dwaj zawodaj Budyskeho wokrjesa w krajnym wubědźowanju wo družinje wotpowě­dne a wobswětoznjesliwe dźerženje skotu wuznamjeniło. Wubědźowanje bě lětsa na plahowanje dejneho skotu wusměrjene. Cyłkownje 18 zawodow je so wobdźěliło. Hnašečanske agrarne drustwo bu w kategoriji zawody z nowymi hródźemi jako předewzaće z wurjadnymi dźerženskimi wuměnjenjemi wuznamjenjene. W samsnej kategoriji móžeše so tež agrarna towaršnosć Lichtenberg nad mytom wjeselić a dósta nětko wopismo. Wubědźowanje přewjeduja wot 1992 kóždej dwě lěće.

Skóržbu přećiwo statej zapodałoj

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Budyšin. (SN). Dwě šwedskej młodźinskej organizaciji stej šwedski stat předanje łužiskeje brunicoweje sparty Vattenfalla čěskemu koncernej EPH dla wobskoržiłoj. Po informacijach organizacijow Fältbiologerna, kotraž je z 2 800 čłonami najwjetša młodźinska organizacija Šwedskeje, kaž tež Push Sverige su skóržbu tydźenja w Stockholmskim distriktnym sudnistwje zapodali. Młodostni wumjetuja šwedskemu statej, zo přećiwo Pariskemu klimoškitnemu zrěčenju jedna. Strowota a derjeměće přichodnych generacijow stej wohroženej. Šwedska wustawa zwjazuje wšitke zjawne institucije, zo trajne wuwiće spěchuja.

Komisija Europskeje unije předań łužiskeje brunicoweje sparty čěskemu předewzaću EPH tuchwilu pruwuje. Dźensa kónči so rozjasnjenski čas.

Šwedski koncern Vattenfall je mjeztym wozjewił, zo chce před lětom w Hamburgu wotewrjenu milinarnju Moorburg předać, dokelž ju dołhodobnje hižo njetrjeba. Tuchwilu pak nima hišće konkretne předstawy wo předani.

Nowa čisćernja ma zerzawc z wody wufiltrować

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) dźěła z połnej paru na tym, wobstatk zerzawca ze Sprjejčanskeje hrjebje do Sprjewicy pomjeńšić. Wulku rólu hraje při tym bywša připrawa za čisćenje wody z wuhloweje jamy w Nowej Wsy.

Nowa Wjes (JoS/SN). Poprawom wšak chcychu připrawu ponowić, štož pak wysokich kóštow a časa dla cofnychu. 40 000 kubiknych metrow błóta měli so wotwozyć a předźěłać. Po nowych techniskich dopóznaćach je so LMBV w zhromadnym dźěle z předewzaćom LUG Engineering tzwr za twar modularneje wodočisćernje na stejnišću w Nowej Wsy rozsudźiła. Tajka ma wjele lěpšinow, wšako njeje hižo stacionarna. Nimo toho hodźi so přez najwšelakoriše module přetwarjeć. Nowowjesnjanska wodočisćernja leži wosrjedź lěsa. Přirodoškita dla su tam bywšu šaltowarnju spotorhali. Z toho nastata swobodna płonina 3 000 kwadratnych metrow je za natwar no­weje připrawy dosahała, tak zo njebě žana­ dalša lěsna płonina trěbna.

Ratarstwo wuspěšnje dale wjesć

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Róžeńčanska agrarna AG Sorabia z lońšej bilancu njespokojom

Ratarske předewzaća maja so wokomiknje jara ćežko. Wuspěšnje hospodarić njeje pod tuchwilnymi wuměnjenjemi lochko. Ratarjo nałožuja wjele prócy a trje­baja tójšto optimizma, zo by so dźěło na polach a w hródźach wudaniło. To je tež Róžeńčanska agrarna AG Sorabia minjene lěto nazhoniła. Předewzaće, wobstejace z třoch wobłukow – agrarneje towaršnosće, twarskeje tzwr a dejneho a rostlinskeho kombinata „Łužica“ –, njeje najebać efektiwne hospodarjenje w minjenym lěće tak wuspěšne było, kaž by to chcyło.

Na njedawnej hłownej zhromadźi­znje, na kotruž bě Sorabia swojich akcionarow do Nowoslic přeprosyła, předstajištaj w rozprawomaj nawoda agrarneje AG Matej Korjeńk runje tak kaž předsyda dohladowarskeje rady dr. Thomas Kronenberg ćeže a njepřihódne dźěłowe wuměnjenja delanskich ratarjow.

Dobry signal zawoda do přichoda

srjeda, 21. septembera 2016 spisane wot:

Z twarskimi a planowanskimi wotpohladami metal předźěłaceho zawoda Ziegler na přemysłownišću pola Serbskich Pazlic je so Njebjelčanska gmejnska rada na swojim zašłym posedźenju zaběrała.

Do slědźenja inwestować

srjeda, 21. septembera 2016 spisane wot:

Strukturna změna we Łužicy je jenož móžna w mjezy, komuny a strony přesahowacym zhromadnym dźěle. To je facit wčerawšeho foruma we Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska 1.

Wojerecy (AK/SN). Na zarjadowanje „Što přińdźe po brunicy? Strukturna změna we Łužicy“ bě frakcija Lěwicy Budyskeho wokrjesneho sejmika přeprosyła, a ně­hdźe 25 ludźi je přišło. „Mamy tu přewjele politiskich nahladow, a nichtó nochce nahlad w zajimje regiona spušćić“, podšmórny organizator, měšćanski a wo­krjesny radźićel Ralph Büchner z Wojerec.

Dźěłaja na zapisu a na protyce

srjeda, 21. septembera 2016 spisane wot:

Z połnej paru dźěłaja tuchwilu na nowym hosćićelskim zapisu za Hornju Łužicu. Zajimcy maja spěšnje jednać, chcedźa-li ze swojim přebywanskim poskitkom sobu zapisani być.

Budyšin (SN/BŠe). „Wo zapis do hosćićelskeho přehlada móže so kóždy prócować, kiž turistam přebytk poskića“, wujasnja nawoda Budyskeje turistiskeje informacije Jens-Michael Bierke, kiž nowy přehlad sobu zestaja. Z turistiskim přebytkom měnjene su pensije, dowolowe bydlenja, hotele a podobne. Region, kotryž so při tym wobkedźbuje, saha wot Budyšina přez Hornjołužiske hory hač k hornjołužiskej holi a hatam. Zaměr je, turistow wo najwšelakorišich móžnosćach přebytka informować a za nje wabić. Zajimcy pak měli so do spěcha měć. Jenož hišće hač do kónca měsaca maja wone chwile so přizjewić, zo móhli jich w nowym zapisu sobu wobkedźbować. Předwidźane je, zo ma tón w nowembrje wuńć. Wot januara 2017 chcedźa jón turistikarjo na wikach kaž w Stuttgarće, w nižozemskim Utrechće, Hamburgu, Berlinje abo Halle sobu poskićeć.

Měli wušo hromadźe dźěłać

póndźela, 19. septembera 2016 spisane wot:

Rakecy (AK/SN). Hospodarstwo a wědomosć měłoj wušo hromadźe dźěłać. Na to wusměrja so Łužiske wědomostne trans­ferne myto. „Tu dźe wo wopraw­dźity idejowy transfer. Wobě stronje – hospodarstwo a wědomosć – měłoj přinošować a z toho profitować“, wuzbě­h­ny předsyda jury dr. Karl-Heinz Tebel minjeny­ pjatk w Rakecach. Tam je Łužiska hospodarska iniciatiwa myto za lěto 2017 mjeztym šesty raz wupisała.

nawěšk

nowostki LND