Za wjace transparency

štwórtk, 02. junija 2016 spisane wot:

Zo je so zapósłancej Sakskeho krajneho sejma Markej Šimanej (CDU) poradźiło, statneho ministra za wobswět a ratarstwo Thomasa Schmidta za jedne blido z ratarjemi dóstać, sej wysoko wažu. Tak móžeše so na městnje wo aktualnym połozenju ratarjow wosobinsce wobhonić. Kak hewak móže trěbne rozsudy tworić, dyžli nic z pomocu potrjechenych. Kritizuju pak, zo bě dźěłowa rozmołwa njezjawna, wšako chcemy tež my žurnalisća čitarjam a zdobom přetrjebarjam połoženje ratarjow přeswědčiwje wuswětlić a snano k tomu přinošować, zo so ćišć na wiko­warjow zesylnić. Politika njeměła so tuž za zawrjenymi durjemi wjesć, ale měła transparentna za wšěch być.

Přiwšěm so nadźijam, zo bě wčerawša rozmołwa wunošna za wobě stronje. Politika měła połoženje burow chutnje brać a předewšěm spěšnje jednać. Dlijenje woni hižo dlěje njewutraja. Bianca Šeferowa

Budyšin (SN/BŠe). Mjeztym sedmy raz běchu dźensa předewzaćelki z regiona na wosebite zarjadowanje – dźeń předewzaćelkow – přeprošene. Tónkróć přichwata něhdźe 160 zajimčow do Budyskeho hotela Residence. „Telko přizjewjenjow z najwšelakorišich předewzaćelskich wobłukow je mje překwapiło“, rjekny nawodnica wokrjesneje rjemjeslniskeje komory Sabine Gotscha-Schock, kotraž bě hłownych organizatorow Industrijneje a wikowanskeje komory (IHK) sobu podpěrała.

Wutworja młodźinsku agenturu

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

Dobre konjunkturne wuwiće so tež w Hornjej Łužicy pozitiwnje na dźěłowe wiki wuskutkuje. Bjezdźěłnosć tu dale woteběra, a to we wšitkich starobnych­ skupinach.

Budyšin (CK/SN). Ličba bjezdźěłnych je w meji we wšitkich wotnožkach Budyskeje agentury za dźěło woteběrała. Na­jebać to je kwota bjezdźěłnych dale jara rozdźělna. W Radebergu wučinja wona 4,5 procentow, w Kamjencu pjeć. W zapadnych regionach dźěłozarjadniskeho wobwoda profituja dale wot dźěłowych poskitkow w sakskej stolicy. Porno tomu ma Zhorjelc z 12,5 procentami najwyšu kwotu bjezdźěłnosće cyłeje wuchodneje Sakskeje, na druhim městnje steji Běła Woda z 11,1 procentom. W starobnej skupinje młódšich hač 25 lět je 1 260 bjezdźěłnych registrowanych. W Zhorjelskim wokrjesu třećina z nich žane wotzamknjene powołanske wukubłanje nima. Tohodla su so dźěłowa agentura, jobcenter a Zhorjelski młodźinski zarjad 28. meje dojednali, wutworić młodźinsku dźěłowu agenturu. Tak chcedźa swoje­ poskitki walčkować a předewšěm potrjechenym młodym ludźom přistup k dźěłowym wikam abo k wukubłanju zmóžnić.

Kwota najniša

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). We wuchodnej Sakskej bě w meji 23 996 bjezdźěłnych, 1 311 mjenje (-5,2 procentow) hač w aprylu. Porno lońšej meji je to samo 3 538 ludźi mjenje. Kwota bjezdźěłnosće wučinja za cyły wobłuk Budyskeje agentury za dźěło 8,4 procenty. „To je najniša kwota wot spočatka 1990tych lět“, rjekny Ilona Winge-Paul, operatiwna jednaćelka tudyšeje agentury dźensa dopołdnja we wobłuku nowinarskeje rozmołwy. Bjezdźěłnosć je we wšěch starobnych skupinach woteběrała, pola młodych do 25 lět wo 31 na 1 260 (loni 1 467) a pola ludźi, staršich hač 50 lět, wo 671 na 11 196 (loni 12 735), runje tak pola dołhodobnje bjezdźěłnych wo 351 na 11 851 (loni 12 882).

Hišće loni bě w Hornjej Łužicy kwota 9,5 procentow. W meji je wjace ludźi dźěło dóstało, hač swój job zhubiło. To wotbłyšćuje wulku dynamiku na dźěłowych wikach, kaž Ilona Winge-Paul zwěsći. Ze 172 přistajenjemi su we wysoko- a hłu­bo­ko­twar­stwje najwjace registrowali. Slěduja šoferstwo wozydłow abo transportnych nastrojow, wutwarne powołanje, produkcija žiwidłow kaž tež předźěłanje metala a metalotwar.

Jenož kapka na horcy kamjeń

wutora, 31. meje 2016 spisane wot:

Zwjazkowy minister němskim ratarjam 100 milionow eurow přilubił

Berlin/Drježdźany/Zarěč (SN/BŠe). Spěšnu podpěru buram je zwjazkowy minis­ter za ratarstwo Christian Schmidt (CSU) wčera po mlokowym wjeršku w Berlinje přilubił. Woni maja drastisce spadnjenych płaćiznow za mloko dla 100 milionow eurow pomocnych srědkow dóstać. Konkretnu sumu pak chce minister hišće z financnym ministrom Wolfgangom Schäuble (CDU) wothłosować.

W Sakskej maja wšitke zawody hro­madźe pjeć milionow eurow dóstać. To pak je jenož kapka na horcy kamjeń. Znajmjeńša dwě miliardźe eurow byštej za ratarjow cyłeje Němskeje trěbnej byłoj. Sakski ratarski zwjazk kritizuje tuž připowědźene wolóženje buram wčera­wšeho mlokoweho wjerška jako přesnadne. „Tole žadyn zawod njewuchowa“, rjekny­ hłowny jednaćel zwjazka Manfred Uhlemann. Přiwšěm so burja spěšneje pomocy nadźijeja. Zwjazk ratarjow sej žada, zo měli hižo za dwaj měsacaj konkretne wuslědki předležeć. Wjele dlěje burja połoženje hižo njepřetraja.

Na dobro našeho wobswěta

pjatk, 27. meje 2016 spisane wot:

Za popróšenje kćějatych rostlin a tak zdobom za zrawjenje płodow a wotpowědny wunošk ratarskich kaž tež zahrodowych kulturow su pčołki njeparujomne. Jich dźěło njemóžemy sej dosć wažić. Podobnje je to ze wšěmi insektami­, kotrež maja wulki wuznam za intaktne přirodne kołoběhi.

W minjenych lětdźesatkach je so ličba aktiwnych pčołarjow wosebje we wuchodnej Sakskej a w Liberecskim kraju susodneje Čěskeje chětro pomjeńšiła. Drastisce redukowało je so tuž tež popróšenje kćějatych rostlin z pomocu pčołkow. To bě přičina, zo započachu hižo lěta 2007 w Njeswačanskej přirodoškitnej staciji wo tym rozmyslować, kak móhli katastrofje z mjenje pčołkami abo samo bjez nich zadźěwać.

Katastrofje zadźěwać

Znamjo sadźić chcyli

pjatk, 27. meje 2016 spisane wot:

Wótšowaš (SN/BŠe). Absurdne powěsće dosćahnychu nas tele dny z delnjołužiskeho Wótšowaša (Atterwasch). Tam dyrbi so lěta 2013 njedowolena instalowana solarna připrawa z třěchi farskeho domu zhubić. To žada sej pomnikoškitny zarjad, kotryž je postajił připrawu hač do 31. meje wotstronić, hewak hrozy farskemu zarjadej pokuta 3 000 eurow. Fakt pak tež je, zo planuja Wótčowaš w zwisku z wuhlowej jamu Janšojce-sewjer tak a tak wotbagrować. „Připrawa njeměješe dom jeno z wobnowjomnej energiju zastarać, ale dyrbješe prěnjorjadnje znamjo přećiwo energijowopolitiskemu zničenju Wótšowaša być“, rěka w zjawnym lisće tamnišeje cyrkwinskeje rady braniborskemu ministerskemu prezidentej dr. Dietmarej Woidce (SPD) a krajnemu radźe wokrjesa Sprjewja-Nysa Haraldej Altekrügerej (CDU).

Cyrkwinska rada solarnu připrawu nětko wotstroni. Přiwšěm wostawa prašenje, hač je to woprawdźe trjeba. Pomnikoškitny zarjad njebě dźensa docpějomny. Tež na pisomne naprašowanje Serbskich Nowin njeje dotal reagował.

Naročny nadawk přewzała

štwórtk, 26. meje 2016 spisane wot:

Wojerecy su powabne město. To njeje Franziska Tennhardt hakle spóznała, jako nastupi před połdra tydźenjom zastojnstwo hospodarskeje spěchowarki w tamnišim měšćanskim zarjadnistwje. We wobłuku studija rumoweho planowanja a managementa přirodnych resursow na Drježdźanskej techniskej uniwersiće bě so wona z městom hižo na ekskursiji zeznajomiła. „Sym postup začuwała. Wopušćiš-li dwórnišćo, sy hnydom w měsće. To skutkuje pozitiwne a nic tak, kaž by čas stejo wostał“, wuswětla wona.

29lětna młoda žona pochadźa z Grimmy blisko Lipska. Najprjedy studowaše w Jenje a po tym w Drježdźanach, hdźež studij z dwěmaj wotzamknjenjomaj mastera wotzamkny, dalše na polu hospodarskeje geografije. Na praktikumach w Ohiju (Columbia, USA), w Danskej a w Drježdźanskich wobchadnych zawodach přiswoji sej tójšto fachowych nazhonjenjow. Tam je so na přikład z aspektami mobility zaběrała. Z tejele wědy chce we Wojerecach čerpać. „Wšako generaciji praktikantow hižo njepřisłušam.“

Drježdźany (SN/BŠe). „Kónc z niskimi płaćiznami za drohotne zežiwidła“, „Hdyž mrěje bur, mrěje kraj“ – to stej hesle mjez tymi, pod kotrymiž protestowachu ratarjo dźensa před Drježdźanskim krajnym sejmom. K demonstraciji namołwjał bě sakski burski zwjazk, a mnozy su sćěhowali. Z něhdźe 100 traktorami běchu ratarjo do stolicy Sakskeje přijěli, zo bychu na swoje dramatiske połoženje skedźbnili. Wuwiće na tudyšich a słaba konjunktura na mjezynarodnych wikach a sankcije přećiwo Ruskej su na tym wina, zo su mnohe ratarske zawody wohrožene. Hižo 18 měsacow woznamjenja tale situacija wulki ćišć za burow. To, štož su sej woni minjene 25 lět natwarili, hrozy spěšnje zaso rozpadnyć.

Impulsy za přichod zasadźić

srjeda, 25. meje 2016 spisane wot:

Srjedźostawscy předewzaćeljo, wědomostnicy a politikarjo so zešli

Biskopicy (JK/SN). Njebě to tónraz čerwjeny přestrjenc, po kotrymž dóstachu so wobdźělnicy wčerawšeho Srjedźostawskeho dnja wuchodneje Sakskeje a Hornjeje Łužicy na Butrowu horu pola Biskopic, ale zeleny. Póndźelne njewjedro bě telko łopjenow a hałžkow ze štomow zbiło, zo bě puć ke schadźowanišću pokryty z tołstej worštu štomoweje pychi.

nawěšk