Hdyž so dźěło ze žadosću za domiznu zwjaza

štwórtk, 05. januara 2017 spisane wot:

Mysle po 3. bursy nawrótnikow „Zaso tu“ Budyskeho wokrjesa

We wuchodnych zwjazkowych krajach wobkedźbuja hospodarscy a politiscy fachowcy w minjenych lětach přiběracy zajim ně­hdy dźěła do zapada dla wupućowanych abo tam na dźěło dojězdźowacych, so zaso do domizny wróćić. Přičiny toho su wšelakore. Nimo mjeztym podobnych dźěłowych wuměnjenjow a přirunajomnych mzdow su to swójbne styki, ale zdźěla tež přijomniše bydlenske a žiwjenske wobstejnosće hač w mnohich zapadnych komunach.

Tež regionalne hospodarstwo je na tym zajimowane, zo so fachowcy do rjadow w domjacym regionje dźěłacych produkowaceho wobłuka a posłužboweho sektora nawróća. Hižo něšto lět zarjaduje tuž zhromadnje z politiskimi zamołwitymi tak mjenowane bursy nawrótnikow. Zaměr je, tym, kotřiž wo tym rozmysluja so zaso do něhdyšeje, ale nic cyle z wočow pušćeneje domizny nawróćić, předstajić móžnosće dźěła a bydlenja tu.

Regionalnje za nawrót wabić

Lětanišćo dale wužiwajomne

srjeda, 04. januara 2017 spisane wot:

Janšojce (dpa/K/SN). Na insolwentnym lětanišću Choćebuz-Drjejce móža lětadła najprjedy jónu dale startować a přizemjeć. Zhromadna Wyša lětanska instanca Berlin-Braniborska je nětko próstwje insolwentnika přihłosowała, z powětrowym wobchadom směć dale pokročować. Dowolnosć płaći hač do kónca ju­nija 2017. Dotal njejsu za areal lětanišća hišće žanoho kupca našli. Braniborskej předleži koncept za jeho dalše wuži­wanje.

Lětanišćo sewjerowuchodnje Choćebuza, blisko Janšojc a njedaloko hranicy k Pólskej je na hobbyjowe a wobchodne lěty wusměrjene. Lěta 2014 bě mjezynarodnje skutkowaca skupina inwestorow Flacks Group přibližnje 350 hektarow wulku ležownosć wot wokrjesa Sprjewa-Nysa jako tehdyšeho mějićela kupiła, w lěću 2015 pak hižo insolwentna była. Priwatizowanje měješe zaměr, dopomhać wokolnym komunalnym towaršnikam k financnemu wolóženju.

Hornja Łužicana wikach

srjeda, 04. januara 2017 spisane wot:

Berlin/Kamjenica/Budyšin (SN). Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) předstaji kónčinu hižo w januarje na dwojich wikach, kaž zdźěla.

Wot 6. do 8. januara prezentuje MGO na Kamjeničanskich pućowanskich wikach zhromadnje z Großschönauskim Trixi-parkom mnohotnosć móžnosćow, kak přežiwiš w Hornjej Łužicy dowol a wólny čas. „Wulki dźěl našich hosći pochadźa ze Swobodneho stata Sakskeje“, rozłožuje jednaćel Olaf Franke.

Kónc měsaca podadźa so zastupjerjo MGO potom do němskeje stolicy, zo bychu­ za Hornju Łužicu wabili na Mjezy­narodnym zelenym tydźenju, wotmě­wacym so wot 20. do 29. januara. Mjez wosom sobuwustajerjemi budu tam Wojerowska Łužiska woleńca tzwr, Ochranowske hwězdy tzwr, Kulowska MKH agrarne produkty a Budyska tzwr kołbasowe a mjasowe twory. Kulturnje wobohaća předstajenje mjez druhim Smjerdźečanscy rejwarjo, Ćišćanska folklorna rejwanska skupina a Sylwija Panošina ze Serbskeho kulturneho centruma Slepo.

Fachowcy dale trěbni

wutora, 03. januara 2017 spisane wot:

Byrnjež snadnje přiběrała, je bjezdźěłnosć mjeńša hač před lětom

Budyšin (CK/SN). Před 15 lětami bě w Hornjej Łužicy 72 128 žonow a muži bjezdźěłnych, nětko je jich 22 746. Z tejle ličbu nima Budyski dźěłozarjadniski wobwod čerwjenu latarnju we wobłuku dźěłoweje agentury, ale runa so niwowej mnohich kónčin w zapadnych zwjazkowych krajach. Tole rjekny dźensa dopoł­dnja šef Budyskeje dźěłoweje agentury Thomas Berndt. „Přiwšěm je to ćežki dónt za kóždeho, kiž je potrjecheny.“ Šansa,­ nowe dźěło dóstać, pak je mjeztym wo wjele wjetša.

Dźěłowa agentura poskića tuchwilu 3 800 swobodnych městnow. Telko jich hišće ženje njebě, dołhož tule statistiku wjedu. A najebać sezonalne wliwy na dźěłowych wikach w decembru su fachowcy dale jara trěbni. W předźěłacym přemysle je potrjeba samo wjetša hač před lětom. Sobudźěłaćerjow pytaja runje tak w strowotnistwje, socialnistwje a w hóstnym přemysle.

Bjezdźěłnosć w zymje přiběra

wutora, 03. januara 2017 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). W decembrje 2016 bě we wuchodnej Sakskej 22 746 bjezdźěłnych, to je 1 234 abo 5,7 procentow wjace hač w nowembrje. Porno decembrej 2015 pak běštej to 13,2 procentaj mjenje. Kaž wočakowane, bjezdźěłnosć w zymje přiběra. Sezony dla su předewšěm ratarstwo, twarske a transportne přemysło potrjechene, ale tež we wikowanju běchu bjezposrědnje po hodownych swjatych dnjach pušćenja.

Zo je rozrost bjezdźěłnosće sezony dla snadniši hač w minjenych lětach, zwisuje po słowach šefa Budyskeje agentury za dźěło Thomasa Berndta předewšěm z pozdźišim započatkom zymy. Přede­wzaćam budźe dale a ćešo, pušćenych sobudźěłaćerjow nalěto wróćo dóstać. Firmy tohodla přiběrajcy spytaja, z pomocu časowych kontow swojich fachowych dźěłaćerjow bjez pušćenja přez zymu přinjesć, Thomas Berndt dźensa dopołdnja rozłoži. Překwapja, zo je kwota bjezdźěłnosće za agenturny wobwod cyłkownje na­jebać to ze 7,9 procentami pod wosom procentami wostała.

Bydlenja zaručeja wuměnkarjam samostatnosć

póndźela, 02. januara 2017 spisane wot:

Bórk (SN/JoS). We wjesnym dźělu gmejny Sprjewiny Doł Bórku je předewzaćel Karsten Rudolph wjele pjenjez inwestował a sydlišćo seniorow z mjenom „Nazymske słónco“ rozšěrił. Za 550 000 eurow natwari wón dwaj nowej domaj, kotrejž­ budźetej po doskónčnym dozhotowjenju wonkowny napohlad wsy wobohaćeć. Prěnjorjadnje chce předewzaćel na pomoc pokazanym ludźom domiznu skićić, hdźež so derje čuja a su wobstarani. „Naprašowanje za hladan­skimi městnami je jara wulke“, Karsten Rudolph­ wobkruća. Do wobeju domow móže­ přichodnje dźesać ludźi zaćahnyć. Stwy su jednowosobowe ze swójskej sanitarnej rumnosću a kuchnju. K tomu přińdźe hišće­ zhromadna přebywarnja, w kotrejž móža so wobydlerjo zetkać. Kóždy dom ma 150 kwadratnych metrow zakładneje płoniny.

W lěta 2003 natwarjenym sydlišću je tuchwilu 17 hladarjow, kotřiž su wo 21 wuměnkarjow staraja. Ličba sobudźěłaćerjow ma so na 20 rozšěrić.

Jedyn z noweju domow je mjeztym wuknihowany. Za tamny su hižo zajimcy, z kotrymiž zamołwići tuchwilu rozmołwy wjedu. Bydlenja su tak planowali, zo je wěsta samostatnosć wobydlerjow zaručena.

Přemysłownišća wulce požadane

póndźela, 02. januara 2017 spisane wot:

Naprašowanje za swobodnymi městnami w Budyšinje je wulke kaž lědma hdy, rěka z radnicy. Wotpowědnje wuski je kontakt k nowym inwestoram. Tajki pak sej měšćanscy radźićeljo tež k domoródnym­ firmam přeja.

Budyšin (CK/SN). Budu-li jednanja tež přichodnje tak wunošne, budźe industrijna přestrjeń pola Słoneje Boršće bórze wuknihowana. Z tejle powěsću je hospodarski spěchowar Alexander Scharfenberg Budyskich měšćanskich radźi­ćelow na jednym z jich zańdźenych posedźenjow překwapił. Wo teren při awtodróze A 4 su so dołho starosćili. Wjacore imobilije stejachu dlěši čas prózdne. Mjeztym su wšitke zaso wob­sadźene a płonina po 73 procentach wućežena. Njecyłych 100 000 kwadratnych metrow je hišće w poskitku. Za nje so inwestorojo chutnje zajimuja.

Z přirodu přezjedni do přichoda regiona

štwórtk, 29. decembera 2016 spisane wot:

Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty pěstuje tradicionalnu wědu wjesnych zhromadnosćow

Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty je jedyn z cyłkownje 15 tajkich rezerwatow Němskeje. To wšak njejsu jeno škitne pasma, ale runje tak dołhodobnje zapołožene modelowe regiony za wuwiće wěstych krajinow. Tu pěstuja tradicionalnu wědu wjesnych zhromadnosćow a tworja zakład za naroki a žadanja přichoda.

Najlubše městna wšitkim ludźom spřistupnić

štwórtk, 29. decembera 2016 spisane wot:

Budyšin (SN/BŠe). Sakske socialne ministerstwo je inwesticiski projekt bjezbarjerneho twarjenja pod hesłom „Najlubše městna za wšitkich“ znowa wupisało a namołwja zajimcow, so wo spěchowanske srědki požadać. Zaměr projekta je zbrašenym ludźom wolóžić přistup k zjawnym twarjenjam abo zarjadnišćam a wobstejace barjery wotstronić.

Za cyły swobodny stat planuje Sakska klětu 2,5 milionow eurow financnych srědkow. Za Budyski wokrjes je předwidźane 198 000 eurow inwestować. Dotal pak je so jenož mało ludźi přizjewiło. „Wjetšina z nich ma hišće swoje projekty planować a kalkulować“, zdźěli Budyski socialny zarjad. Spěchowanske próstwy měli tam zajimcy na zakładźe formulara zapodać. Předležeć měli wone nanajpozdźišo 13. januara, potajkim za dwaj tydźenjej.

Přiwšěm hodźi so hižo nětko rjec, zo zajim za spěchowanske srědki porno minjenym lětam přiběra. Přičina toho je wjac wabjenja a lěpše podawanje informacijow. Projekt, kotryž sakske socialne ministerstwo mjeztym štwórty raz přewjeduje, je wšak mjez ludźimi tež znaty.

Protestuja znowa

srjeda, 28. decembera 2016 spisane wot:

Grabk/Kerkojce/Wótšowaš (SN). Woby­dlerjo tychle třoch wsow w zarjadniskej gmejnje Derbno pola Gubina (Schenkendöbern) spřećiwjeja so dale móžnej nowej brunicowej jamje Janšojce-sewjer. Tohodla­ přeprošeja za 8. januar 2017 na 10. hwězdny pochod. Wo tym informuje zwjazkarstwo „Žanu wjes dale njewotbagrować“ dźensa w nowinskej zdźělence. Po słowach Wótšowašana Christiana Huschgi žadaja sej „hnydomny kónc planowanja tajkeho předewzaća. Zo dyrbimy protest dźesaty raz přewjesć, je wuswědčenje chudoby braniborskemu krajnemu knježerstwu, kotrež hižo lěta ze słabymi wurěčemi zastajenje planowanskeho jednanja zapowědźa.“

Hwězdny pochod startuje w Grabku w 13 hodź. při hosćencu, we Wótšowašu w 13.15 hodź. při wohnjowej­ woborje a w Kerkojcach, hdźež je tež zastanišćo železnicy, w 13.30 hodź. wosrjedź wsy. Pochodnicy zetkaja so k manifestaciji w 14 hodź. mjez wsami při starej wowčerni. Hwězdny pochod zarjaduje dźěłowy kruh zjawnostne dźěło agendy 21 gmejny Derbno pola Gubina. Tež pól­skich­ wobdźělnikow znowa wočakuja.

nawěšk

nowostki LND