Čertowa brunica

wutora, 12. meje 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/JK). Štó je za to zamołwity, organizować strukturnu změnu we Łu­žicy?

Zapósłancy SPD z nowych zwjazkowych krajow w Zwjazkowym sejmje měnja: zwjazkowe knježerstwo. W rezoluciji warnuja woni před njepředwidźomnymi sćěhami za region, zdobom strukturnu změnu přiznawajo. Hladajo na žadany popłatk za stare milinarnje měli so nowe puće k docpěću klimoškitnych zaměrow kročić. Wědomostnica Němskeho instituta za hospodarske slědźenje (DIW) prof. Claudia Kemfert wupraji so wčera w telewizijnym wusyłanju MDR „Fakt ist ...!“ za podobnu pomoc łužiskimu regionej kaž w Sewjerorynsko-Westfalskej. Zdobom žada sej, zo Vattenfall swoju zamołwitosć we Łužicy hač do kónca spjelni, mějo za strukturnu změnu kompetencu. Hač zamołwići politikarjo w Berlinje wuskutki brunicoweje debaty scyła znaja, na tym wyši měšćanosta Torsten Pötzsch (Klartext) z Běłeje Wody dwěluje a zjima wokomiknitu situaciju mnohich potrjechenych w regionje: „Stejimy před črjopami našeho swójbneho a powołanskeho žiwjenskeho planowanja.“

Energiju lutować

pjatk, 08. meje 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/JK). Jako dźěl energijoweho regiona Łužicy ma so Budyski wokrjes najebać modernu industriju napinać, energijowe a klimopolitiske zaměry Něm­skeje sobu zwoprawdźić. Staw přesadźenja wokrjesneje energijoweje poli­tiki je krajny rada Michael Harig (CDU) dźensa w Budyšinje rozłožił.

„Při prócowanju, přetrjebu energije pomjeńšić a wobnowjomne energije wužiwać, njesměmy hospodarski wunošk za region z wočow zhubić“, rjekny krajny rada pokazujo na to, kak móhli přede­wzaća a rjemjesło regiona energijowu změnu na hospodarske dobro wokrjesa wužić. Energijowa politika je na to wu­směrjena, energiju zmysłapołnje zasadźić, resursy lutować a milinu eficientnje wužiwać. Lěta 2012 załožena energijowa agentura wokrjesa ma energijowu politiku wokrjesa zwoprawdźić a woby­dlerjow kaž tež předewzaća k energetiskim prašenjam twarjenja a tepjenskich připrawow poradźować. Zhromadnje z ho­spodarstwom pytaja za móžnosćemi, energiju eficientnje wužiwać. Aktualny projekt AgroFoRNet je na energetiske wužiwanje drjewa wusměrjeny.

Myta spožčili

srjeda, 06. meje 2015 spisane wot:

Derbno (SN/JK). Hospodarska iniciatiwa Łužicy (WiL) je myto za hospodarski transfer we wobjimje 10 000 eurow spožčiła třom projektam regiona. Zastupjerjo předewzaćow a Braniborskeje techni­skeje uniwersity Choćebuz-Zły Komorow (BTU) přiwzachu myta póndźelu w Derbnje. Dźesać předewzaćow a štyri wědomostne institucije běchu sydom projektow zapodali. Prěnje myto 5 000 eurow spožčichu projektej „Slědźenje a wuwiwanje nowych móžnosćow k awtoma­tiskemu a fleksibelnemu zhotowjenju z cementom wjazanych balkonowych pla­tow“ slědźenskeho wotrjada produkciskeho hospodarstwa BTU. Studenća elektrotechniki na Budyskej studijnej akademiji běchu so ze zhromadnym projek­tom z předewzaćom ATN Hölzel z Wopakeje wo myto požadali.

Do přepodaća mytow wuzwoli WiL nowe předsydstwo. Na čłonskej zhro­madźiznje wuzwolichu třoch nowych sobu­stawow. Dalši čłonojo předsydstwa buchu w zastojnstwje wobkrućeni. Předsyda WiL wostanje Michael von Bronk, kiž přeje sej dale konstruktiwne dźěło na do­bro łužiskeho hospodarstwa.

1. mejeŁužica swjeći

štwórtk, 30. apryla 2015 spisane wot:

Budyšin (SN/JK). Swjedźeń 1. meje je zwjazany z wjacorymi najwšelakorišimi tradicijemi. Dźěłarnistwa we Łužicy přewjedu tež lětsa zaso na mnohich městnach swjedźenje z manifestacijemi a narěčemi, ale hdźež budu tež swjećić. Wot Zhorjelca hač do Běłeje Wody planuja tójšto­ zajimawych zarjadowanjow.

Nimo narěčow dźěłarniskich funkcionarow a lokalnych politikarjow maja zarjadowanja charakter ludoweho swje­dźe­nja. W Zhorjelcu a Běłej Wodźe zahaja swjedźeń w 10 hodź. z hudźbu a jón z narěčemi pokročuja, prjedy hač budu swójby a wšitcy, kotřiž rady swjeća, zabawne poskitki wužiwać. W Běłej Wodźe zahaja mejski program hižo dźensa wječor z lampionowym ćahom, z chodojtypa­lenjom a rejemi a swjeća hač do njedźele. Podobny program wočakuje ludźi jutře wot 11 hodź. na Žitnych wikach w Bu­dyšinje. Po narěči wobwodneho nawody IG metal Oliviera Höbela a postrowje krajneho rady Michaela Hariga (CDU) prezentujetej so skupinje Jolly Jumper a Mola z pisanym programom. Mnohe dalše po­skitki čakaja po tym na hosći.

Nowy chlěb

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). K 3. dnjej němskeho chlěba 5. meje poskića sakscy pjekarjo nowy chlěb „saksku wutrobu“. Přirjaduja so tuž do zhromadneje akcije pjekarskich zjednoćenstwow w Němskej za kwalitu w rjemjesle. To zdźěli Budyske wokrjesne rjemjeslnistwo. Sakska wutroba je z majo­ranom a oreganom polěpšeny běrnjacy chlěb. Recepturu wuwiła je Sakska akademija němskeho pjekarskeho rjemjesła z.t. W formje wutroby dopomina chlěb njepječeny na sakskej krajnej barbje běło-zelene.

Na lětušim dnju němskeho chlěba wobdźělitaj so mjez druhimi Róžeń­čanski pjekar Maik Šołta a Minakałski pjekar Jens Wagner.

Lěs w srjedźišću

srjeda, 29. apryla 2015 spisane wot:

Drježdźany (SN/JK). Sakske lěsne tydźenje traja hišće hač do 8. meje. Jich zaměr po informacijach sakskeho ratarskeho ministerstwa je, zjawnje na rozdźělne nadawki lěsa pokazować. Tak ma so skedźbnić na wukony zamołwitych za lěsy w Sakskej. Z porjadnym wobhospodarjenjom zaručeja woni dołhodobnje funk­cije lěsa. Wosebite tydźenje maja pokazać, zo skićitej lěs a přiroda mnohostronske žiwjenske zakłady a zo ma so z nimaj swědomiće wobchadźeć. Doslědne wobhospodarjenje lěsow w Sakskej zawěsća, zo lěsy ekologiskim, hospodarskim a socialnym žadanjam wotpowěduja.

W lěsniskim wobwodźe Hornja Łužica nimaja wosebite zarjadowanja we wo­błuku lěsnych tydźenjow. Zamołwita za zjaw­nostne dźěło Annett Hornschuh pak poruča tematiske nalětnje pućowanje a wuchodźowanje po lěsach. Wosebje za pěstowarske a šulske dźěći su pućowanja blisko Halštrowa myslene. Na nich zeznajomjeja so ze štomami a zwěrjatami lěsa a wuknu z pomocu lěsneje apoteki, lěsneho ducha lěkować. Za dorosćenych hodźa so pućowanja wokoło Załomja nad Sprjewju a po nalětnich lěsach.

Nětko pod kanalom kolesować

póndźela, 27. apryla 2015 spisane wot:

Puć přez tunl pod kanalom mjez Sedlišćanskim a Rańskim jězorom hodźi so wot­nětka wužiwać. Sobotu bu wón we wobłuku lětušich dnjow jězoriny swojemu zaměrej přepodaty.

Sedlišćo (JoS/SN). Zahajili su nowu se­zonu při łužiskej jězorinje kónc tydźenja we wobłuku lětušich dnjow jězoriny. Nic wjac centralnje, ale na wjacorych městnach při jězorach, mjez druhim w Čornym Chołmcu, wotmě so zazběh do lětušeje sezony.

Wosebity projekt k 10. jubilejej

pjatk, 24. apryla 2015 spisane wot:
Dale na stronje

Budyšin (SN/at). Što je „minimatematikum“? Z tymle projektom „matematiki za 1 000 małych wotkrywarjow“ chce Załož­ba lutowarnje za Budyski wokrjes lětsa zakładnych šulerjow pozbudźić, so z matematiku a fyziku bliže zaběrać. Mysle­ny je projekt za wšitke zakładne šule­ we wobchodniskim wobłuku Budyskeje wokrjesneje lutowarnje a wotměje so w okto­brje a nowembrje. Čłon załožboweje rady, Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška (CDU), so nadźija, zo nańdźe poskitk tež zajim serbskeju kubłanišćow w Budyšinje a Radworju.

Minimatematikum je hłowny projekt załožby lutowarnje w dźesatym lěće jeje wobstaća. Wo tym informowachu wčera na nowinarskej rozmołwje składnostnje małeho jubileja. Zdobom zhladowaše załož­bowa rada na dotal zdokonjane. „Zaměstnić swójsku załožbu z definowanej bliskosću k regionej a wo­krjesej bě mudry rozsud. Financne resursy přitomnosće zawěsćichu lěta 2005 za wunošnu załožbu w přichodźe“, podšmórny Budyski krajny rada a předsyda załožboweje rady Michael Harig (CDU).

Pućujo a kolesujo po Łužicy

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Turistiski koncept Zhorjelskeho wokrjesa ma wjace hosći přiwabić

Pod hesłom „Přezmjeznje wotkrywać“ předleži prěni raz cyłkowny turistiskai koncept Zhorjelskeho wokrjesa. Wón wopři­jima tři hłowne regiony: Nysowy kraj na sewjeru, město Zhorjelc/Zgorzelec a přirodny park Žitawske horiny na juhu. „Temje kultura a aktiwnje w přirodźe postajatej turistiski marketing našeho wokrjesa“, wobkrući nawoda zarjada za wokrjesne wuwiće Holger Freymann tele dny w Zhorjelcu. Pod nawodom wuwi­ćoweje towaršnosće Hornja Łužica (ENO) nasta něhdźe 60 stron wopřijacy koncept. Jeho zakład bě loni wuwita studija přewjedźomnosće (Machbarkeitsstudie), kotraž měješe šansy a rizika turizma we wokrjesu wupokazać. Nětčiši turistiski koncept pohłubša wot lěta 2011 płaćiwe kooperaciske dojednanje mjez regionalnymi turistiskimi towarstwami a městom Zhorjelcom.

Wuprajenje za wěsty přichod?!

štwórtk, 23. apryla 2015 spisane wot:

Wokomiknite njejasnosće a nowe tuka­nja wokoło přichoda łužiskeje brunicy wjedu k najwšelakorišim reakcijam. Wažne je, zo potrjechene komuny při tym­ na dobro wobydlerjow hladaja.

nawěšk

nowostki LND