Spěchuja wutwar a zasowužiwanje bydlenjow

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:

Rakecy (SN/JK). Z nowym lětom so tež spěchowanska doba w Leader-regionje Hornjołužiska hola a haty wožiwja. Póndźelu je w Rakecach rozsudźacy gremij za wuwićowu strategiju druhu namołwu k spěchowanskej periodźe 2014 do 2020 wobzamknył.

Ćežišćo druheje namołwy je, spěchować přetwar a zasowužiwanje prózdnych abo mjenje wužiwanych twarow za bydlenje. „Na tajkim spěchowanju wobsteji w našim regionje wulki zajim. Na tele wašnje dóstawaja wosebje młode swójby kaž tež zjawni nošerjo projektow móžnosć, twarske předewzaća z pomocu spěchowanskich srědkow Leader-programa zwoprawdźić“, zdźěli regionalny manager Rudolf Rychtar dźensa na naprašowanje. Hač do 7. měrca smědźa zajimcy projektowe próstwy w regionalnym běrowje zapodać. Kaž Rudolf Rychtar zdźěli, maja tež w prěnjej namołwje njewobkedźbowane próstwy šansu, zo je spěchuja. Někotre projekty prěnjeje namołwy, kotraž bu loni kónc oktobra zakónčena, njeběchu wobmjezowaneje sumy srědkow dla spěchujomne. Regionalne spěchowanje dowola, zo hodźa so wotpokazane projekty jedneje namołwy w dalšim kole znowa přizjewić.

Budźe dlěje trać

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:

Drježdźany/Berlin (SN). Rozsud wo naslědnistwje energijoweho koncerna Vattenfall za łužisku brunicowu spartu so dale dliji.

Kaž Vattenfall zdźěla, je so dalši zajimc přizjewił a wulki njeměr zbudźił. Dotal přizjewili su so němske předewzaće Steag a tři čěske ener­gijowe koncerny, ČEZ, EPH a Vršanská uhelná. Nowy zajimc je předewzaće Lausitz Mongolia Mining Generation (LMMG) ze sydłom w Drježdźanach. Je to zwjazk sylneje skupiny mongolskich inwestorow a němskich industrijnych firmow. Byrnjež LMMG najwyši poskitk zapodał a łužiske poměry najlěpje znał, je za předań zamołwita Londonska banka Citygroup wotpokazała, předewzaće jako móžneho kupca registrować. LMMG je přesłapjena, wšako bě zwjazk mjez druhim signalizował, něhdźe 7 000 přistajenych Vattenfalla přewzać, a poskići zdobom 1,8 miliardow eurow za brunicowu spartu. Tež ze stron politikarjow w Drježdźanach a Podstupimje wuchadźachu pozitiwne signale za prócowanja LMMG. Tež dźěłarnistwo BCE w Choćebuzu njemóže zrozumić, zo bu poskitk LMMG wotpokazany.

Zeznać naročne móžnosće wukubłanja

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:

Aktiwity nastupajo powołanske a studijne orientowanje w regionje zjednoća centralny informaciski dźeń „Nawi přichoda“. Třeći raz budźe tajki 30. januara w rumnosćach statneje studijneje akademije w Budyšinje. 74 firmow, zarjadnišćow a kubłanišćow so tam předstaji.

Budyšin (SN/at). Koncept lětušeje přehladki „Nawi přichoda 2016“ nasta z profilowanja wukubłanskich wikow w Budyskim wokrjesu. Wo tym su organizatorojo na nowinarskej rozmołwje dźensa w Budyskej studijnej akademiji informowali. Konkretnje to za sprjewine město rěka, zo wostanje „nawi“ jenička ryzy přehladka wukubłanskich móžnosćow. Tradicionalne powołanske wiki w septembrje změja wot lětušeho aktiwny raz, zo móhli so šulerjo tam po přizjewjenju praktisce pospytać.

Zazběh naročneho lěta so poradźił

póndźela, 11. januara 2016 spisane wot:

Wobšěrny program je sej Zwjazk serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) za lětsa nastajił. Minjeny pjatk zahajichu lětuše aktiwity z wuprawu do sakskeje stolicy.

Kamjenc/Drježdźany (SN/JK). Najlěpje zeznaješ wudźěłk, hdyž nazhoniš, kak so zhotowja. Tak myslachu sej tež čłonojo ZSRP a wobhladachu sej na prěnjej staciji lětušeje nowolětneje wuprawy zawod Jägermeister­ w Kamjencu. Połnoawtomatiska produkcija woblubowaneho palenca zawostaji w serbskich předewzaćelach a rjemjeslnikach hłuboki zaćišć. Zajimawe bě nazhonić, zo Njedźichowska škleńčernja jeničce za Kamjenski zawod zelene bleše wšelakich formow a wulkosćow zhotowja.

Berlin zaso woła

pjatk, 08. januara 2016 spisane wot:

Mišno (SN). Sakskich wobdźělnikow lětušeho Mjezynarodneho zeleneho tydźenja w Berlinje je ratarski minister swobodneho stata Thomas Schmidt (CDU) dźensa w Mišnju předstajił.

„Sakska tež lětsa zaso na zelenym tydźenju w Berlinje pokaza, kajki kulina­riski a turistiski poskitk ma“, zwurazni minister zaměr wustajerjow. Zhromadnje z wyšim měšćanostu Radeberga Bertom Wendsche, kiž je předsyda turistiskeho zwjazka Połobski kraj, předstaji wón 33 lětušich sakskich wobdźělnikow tradicionalneje přehladki ratarstwa a turizma. Nimo wulkich zežiwjenskich předewzaćow kaž Radebergskeje piwarnje abo producenta lodowych próškow Pöh­le z Budestec chcetej tež zaso Koćinski mlokowy swět a Marketingowa towaršnosć Hornja Łužica-Delnja Šleska Łužicu w zwjazkowej stolicy prezentować, zdźěla ministerstwo. Sakska so znowa wot 15. do 24. januara na wustajenišću pod škričkowanskej wěžu w Berlinje hali 21 na 1 700 kwadratnych metrach prezentuje. Kulinariske wosebitosće Łužicy budu tónkróć Kamjenske kołbaski a Połčničanske poprjancy.

Miła zyma lěpšina była

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). We wuchodnej Sakskej su w decembrje 2015 dohromady 26 220 bjezdźěłnych registrowali, 1 197 wjace hač w předměsacu. Postup złožuje so na sezonalne přičiny. Hłownje su ludźo w tajkich branšach dźěło zbubili, kotrež wot wjedra wotwisuja kaž su to twarske a transportne přemysło abo tež ratarstwo a lěsnistwo. Přiwšěm, tak šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt dźensa dopołdnja rozłoži, bě postup słabši hač minjene lěta. Hač do kónca 2015 jara miłeje zymy a robustnych dźěłowych wikow dla je aktualna kwota bjezdźěłnosće nimale wo procent niša hač w decembrje 2014.

Tuchwilu wučinja kwota bjezdźěłnosće za dospołny hamtski wobwod dźewjeć procentow. Cyłe lěto 2015 bě wona jednocyfrowa. Bytostne rozdźěle mjez zapadnymi a wuchodnymi kónčinami pak dale traja. Kwota chabła tuž mjez 4,8 procentami w Radebergu a 13,2 procentomaj w Zhorjelcu. Za Budyski wobłuk su 8,4 procenty, za Wojerowski 9,9 procentow a za Kamjenski 5,0 proc. podate.

Minimalna mzda žadyn strach

wutora, 05. januara 2016 spisane wot:

Wo wulkej diskusiji před lětom, zo minimalna mzda dźěłowe městna wohroža, hižo nichtó njerěči. We wuchodnej Sakskej je ličba dźěłowych městnow z winowatostnym socialnym zawěsćenjom wot toho časa samo přiběrała.

Budyšin (CK/SN). W decembru bě w Hornjej Łužicy 26 220 žonow a muži bjez dźěła. To je 2 714 mjenje hač w samsnym času lěta 2014. Dźěłowe wiki w regionje su w robustnym stawje, rjekny šef Budyskeje dźěłoweje agentury Thomas Berndt dźensa na nowinarskej rozmołwje, jako sćahny bilancu minjeneho lěta. Tuchwilu je we wuchodnej Sakskej 3 177 swobodnych dźěłowych městnow, ni­male 700 wjace hač před lětom.

Spěchuja dalekubłanje

póndźela, 04. januara 2016 spisane wot:

Drježdźany (SN). Wot decembra 2014 je sakske knježerstwo wjace hač 4 000 šekow za dalekubłanje wudało. Tak su 13,2 milionaj eurow hač do lěta 2020 planowanych z dohromady 71 milionow eurow z krajnych srědkow a Europskeho socialneho­ fondsa (EFS) za zawodne a indiwidualne powołanske dalekubłanje zasadźili, kaž sakske ministerstwo za hospodarstwo zdźěli. Něhdźe 2 200 mało- a srjedźostawskich předewzaćow kaž tež 2 050 jednotliwcow tak podpěruja.

Spěchowane dalekubłanje hodźi so za wšitke kwalifikaciske niwowy. Za małokwalifikowanych bjez powołanskeho wotzamknjenja přewozmu hač do 80 procentow kóštow, zo bychu dalšu kwalifikaciju pódla dźěła podpěrali.

Zajimcy móža so pod telefonowym čisłom 030/2017 90 90 nadrobniso informować. Sakska wobdźěla so na pilotowym projekće zwjazkoweho kubłanskeho ministerstwa wot spočatka lěta 2015. Na internetnej stronje www.bildungsmarkt-sachsen.de móžeš sej spěchowanje wuličić dać.

Wo wěstotu a atraktiwitu so starali

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Lětsa měješe Łužiska a srjedźoněmska towaršnosć hórnistwoweho zarjadnistwa (LMBV) tójšto wužadanjow spjelnić. Z docpětym stawom saněrowanja je LMBV spokojom.

Zły Komorow (SN). Nimo zwoprawdźenja bytostnych nadawkow, saněrowanja hórniskich kónčin z naročnymi geotechniskimi naprawami, měješe předewzaće LMBV rozrisać dołhodobnje skutkowacy škit a wěstotu naslědneho wužiwanja hórniskich kónčin. Za to dyrbješe wuwić a pruwować techniske a technologiske naprawy. Wšitke te mějachu zaměr, dokónčić a zawěsćić wužiwanje brunicowych jamow jako jězory za wočerstwjenje a turistiske zaměry.

Ze zaměrnym dźěłom a podpěrana wot fachowcow namaka LMBV techniske móžnosće, skrućić pódu na skłoninach něhdyšich wuhlowych jamow, kaž při Hórnikečanskim jězorje, hdyž su ze zhusćenskimi naprawami započeli brjóh jězora skrućeć.

Hatarstwa w Delnjej a Hornjej Łužicy su, kaž te Dietmara Bergmanna z Klětnoho, na kónclětny nawal kupcow přihotowane. Najwoblubowaniša ryba k silwestrej je karp z domizniskich hatow. Nimo dalšich čerstwych družin, kaž su to pstruha, šćuka, lina a jasotr, móžeš pola Bergmannec tež suma kupić. Pomocnik Joachim Rodig­ fotografej tule wosebje derje radźeny eksemplar prezentuje. Foto: Joachim Rjela

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND