Nowy kubłanski poskitk

srjeda, 09. decembera 2015 spisane wot:

Mikow (SN). Na ležownosći spěchowanskeho towarstwa Hornjołužiska hola a haty w Dołhej Boršći (Förstgen) je zarjadnistwo biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty wčera dalši wobswětokubłanski poskitk předstajiło. Projekt­ Junior-ranger rozšěrja program biosferoweho rezerwata we wobswětowym kubłanju.

Program Junior-ranger je cyłoněmski kubłanski a wólnočasny program za dźěći w starobje sydom do dwanaće lět. Młodźi rangerojo přeslědźa zhromadnje z přirodoškitnymi zamołwitymi rezerwata krajinu, zeznaja zwěrinu a rostliny w rezerwaće a dóstanu dohlad do aktiwitow a projektow ratarstwa, lěsnistwa a rybarstwa w regionje. Rangerojo rezerwata přewodźeja skupiny młodych rangerow. Tydźensce wutoru so šulerjo zetkawaja, zo bychu sej wosebitosće biosferoweho rezerwata a přirodoškita na kreatiwne, aktiwne a zabawne wašnje zbližili. Prěnja skupina młodych rangerow zetka so wčera na dworje spěchowanskeho towarstwa w Dołhej Boršći.

Nowy pospyt festiwala w jězorinje

wutora, 08. decembera 2015 spisane wot:

Prěni festiwal łužiskeje jězoriny w lěće 2013 je so z wulkim financnym minusom za zarjadowarjow skónčił. Nětko chcedźa so z pomocu fachowcow znowa na tajki festiwal zwažić.

Hory (AK/SN). Festiwal łužiskeje jězoriny ma so z nowym konceptom a mjezynarodnym pomjenowanjom „New Sealand Festival“ w lěće 2017 wozrodźić. Tomu wuznachu so wčera na Horach komuny Zły Komorow, Wojerecy a Halštrowska Hola z wulkozarjadowarjom BLT Sonnek GmbH ze Schmölena pola Lipska a podpisachu za to dołhodobne zrěčenje. „Spočatk julija 2017 je wjacore dny trajacy festiwal při Parcowskim jězoru planowany. Klětu 9. julija ma so wotměć dnjowe zarjadowanje elektroniskeje dance-hudźby z regionalnymi a nadregionalnymi DJjemi. „Chcemy w małym započeć. Ličimy z 2 000 do 3 000 wopytowarjemi. Chcemy dołhodobnje z dobrej kwalitu přeswědčić. Tuchwilu smy w konceptowej fazy“, praji jednaćel BLT Eik Hofmann.

Lěta 2013 wotmě so při Parcowskim jězoru prěni jězorinowy festiwal pod režiju Wojerowskeje Łužiskeje hale a skónči so z oficialnym financnym minusom 2,5 milionow eurow.

Wosuški bjezwuwzaćnje słodźa

wutora, 08. decembera 2015 spisane wot:
Lětuše wosuški su po pruwowanjach wčera w Kamjencu a dźensa w Budyšinje po měnjenju­ fachowcow bjezporočne. Wšitke 50 předstajenych a posudźowanych wosuškow słodźa, a pjekarjo smědźa je z prawom jako po originalnym recepće pje­čene poskićeć. Wyši mišter pjekarskeho zjednoćenstwa Michael Isensee (nalěwo) a Budyski pjekarski mišter Lutz Neumann (2. wotlěwa) staj z pjekarskim wuměłstwom swojich kolegow­ jara spokojom. Foto: SN/Maćij Bulank

Su rozsudźili

pjatk, 04. decembera 2015 spisane wot:

Rakecy (SN/JK). Dźěłowa skupina regionalneho managementa je 13 předewzaćam w spěchowanskim regionje krajiny hornjołužiskeje hole a hatow přihłosowała. Při tym jedna so přewažnje wo projekty z wobłuka bydlenje, hospodarstwo a turizm. Cyłkownje běchu regionalnemu managementej w Rakecach 27 próstwow wo spěchowanje zapodali. Nimale połojca z nich poćahowaše so na wutwar abo nowotwar bydlenjow za młode swójby. Za spěchowanje wudadźa w spěchowanskim regionje 850 000 eurow, rěka z Rakec. Přihłosował je gremij mjez druhim digitalnemu pućowanskemu wjednikej po holi a hatach Budyskeho kraja. Nimo toho budźetej klětuši Krabatowy swjedźeń a wičny Dźeń sakskeho krajneho kuratorija wjesny rum spěchowanej.

Přizwolenska skupina Leaderoweje kónčiny je póndźelu wo spěchowanskich naprawach rozsudźiła. W přichodnych dnjach dóstanu wuzwoleni próstwarjo zdźělenku a móža w dalšim kroku projekt na ratarskim zarjedźe w Kamjencu přizjewić. Přizwolene spěchowanske srědki budu po zwoprawdźenju přede­wzaća wupłaćene.

Kooperacija jako zakład wuspěcha

štwórtk, 03. decembera 2015 spisane wot:

Minjene lěta je so kooperacija mjez sakskimi a pólskimi předewzaćemi derje wuwiła. Nětko je načasu, tež na polu informatiki a komunikacije zhromadne puće hić.

Drježdźany (SN/JK). Digitalna rewolucija w hospodarstwje a zarjadnistwje staja podobne žadanja na Saksku a Pólsku. Knježerstwje wobeju krajow stej wotpowědne wuměnjenja za mjezy překročace zhromadne dźěło swojich předewzaćow wutworiłoj.

Łužiske ryby tež lětsa zaso słodźa

srjeda, 02. decembera 2015 spisane wot:

Lětuše rybowe tydźenje su nimo. Na nje wróćo zhladujo su wobdźělnicy přewažnje spokojom. Pod smužku je łužiska ryba swojej domiznje zaso dobru słužbu wopokazała.

Budyšin (SN/JK). Tak přerosćene kaž přez cyłe lěto bě wjedro tež nazymu. To pak njeje lubowarjam a přećelam łužiskeje ryby škodźało. Hač na małe wuwzaća su łójenje rybow a rybowe swjedźenje łužiskich rybarjow zaso derje wopytane byli. Nimo čerstweje ryby a pokazkow, kak ju rybarjo žněja, mějachu wopytowarjo składnosć, sej najwšelakoriše rybjace wudźěłki zesłodźeć dać.

Hosćency su organizatorej łužiskich rybowych tydźenjow, Marketingowej towaršnosći Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO), dobry wothłós na rybowe jědźe wobkrućili. „Najebać wotpowědne płaćizny su sej wosebje turisća, ale tež domjacy gurmejojo časćišo rybu we wšelakich wariantach skazali“, wobkrući našemu wječornikej wotrjadnica MGO Antje Lehmann. „Někotři hosćencarjo su nam hižo signalizowali, zo njewědźa, hač so klětu znowa wobdźěla. Dźeń a mjenje personala dla maja hižo lětsa ćeže, hosći zastarać“, wona doda.

W nowembrje mjenje bjezdźěłnych

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:

Wobmyslenje, zo ze zawjedźenjom minimalneje mzdy bjezdźěłnosć w Hornjej Łužicy přiběra, njeje so wobkrućiło. Tole zdźěli dźensa dopołdnja Thomas Berndt, direktor Budyskeje agentury za dźěło­, nowinarjam.

Budyšin (CK/SN). W nowembrje běchu posrědkowarjam agentury za dźěło w hor­njołužiskim regionje 3 104 socialneho zawěsćenja winowatostne městna k dispoziciji. To je 851 wjace hač w oktobrje a 690 wjace hač loni w samsnym času. Jeničce ličba minijobow je woteběrała. Cyłkownje posudźuje šef Budyskeje agentury Berndt dźěłowe wiki w Hornjej Łužicy „w robustnym dobrym połoženju“.

Tak je so ličba bjezdźěłnych w nowembrje dale pomjeńšiła. 24 923 žonow a muži bě bjez dźěła, 2 338 mjenje hač před poł lětom. Na naprawach za druhe dźěłowe wiki bě 32 401 wosoba wobdźělena, štož je wo tójšto mjenje hač před poł lětom. Za to je agentura za dźěło minjene měsacy nimale poł miliona eurow wjace hač loni za zarjadowansku pomoc a dalše přiražki wudała. 72 procentow wobdźělnikow měješe poł lěta po wotzamknjenju kwalifikacije krute dźěło. Tale­ kwota je jedna z najlěpšich po cyłej Sakskej.

Fachowcowsej zawěsćić

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:

Łužiske předewzaća spjelnjeja w dalokej měrje wočakowanja fachoweho dorosta­ a skića dobre wuměnjenja. To je so wčera tež na předewzaćelskej rozmołwje w Čornej Pumpje wobkrućiło.

Čorna Pumpa (JoS/SN). Na 8. předewzaćelsku rozmołwu w industrijnym parku Čorna Pumpa bě Hospodarska iniciatiwa Łužicy wčera wječor přeprosyła. Hesło zarjadowanja „Atraktiwitu předewzaća stopnjować – fachowcow sej zawěsćić“ podkładźechu zarjadowarjo z třomi přednoškami, kotrež so po wobsahu lědma rozeznawachu, ale temu wječora na jednore wašnje zjimachu: Štóž so z tematiku zaběra, dóńdźe po wšelakich pućach k samsnemu dopóznaću.

Wuskutk wjedra

wutora, 01. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin (CK/SN). Ličba bjezdźěłnych we wuchodnej Sakskej je w nowembrje znowa woteběrała. Tuchwilu je 24 923 bjedźěłnych, 118 mjenje hač kónc oktobra. Wuwiće we wobłukach Zhorjelc, Lubij, Niska a Běła Woda wšak trendej njewotpowěduje. Někotrych pušćenjow w twar­stwje sezonalnych přičin dla je bjezdźěłnosć tam wjetša, byrnjež jeno snadnje. Na cyłkowne dźěłowe wiki regiona nimaja tele lokalne zjawy wliw.

Kwota bjezdźěłnosće wučinja dale 8,6 procentow. To je po słowach Thomasa Berndta, šefa Budyskeje agentury za dźěło, za nowember njezwučene. Kaž wón dźensa dopołdnja wozjewi, liča miłeho wjedra dla tež dale z pozitiwnym wuwićom na dźěłowych wikach. Thomas Berndt rěči wo „dobrym stawje. Zwólniwosć, předewšěm fachowe mocy přistajić, je mjez předewzaćelemi wulka. Moji sobudźěłaćerjo maja přistup k mnohim swobodnym městnam.“

Najwjace wotchadow z bjezdźěłnosće zwěsćichu za Hornju Łužicu minjeny měsac w běrowowych powołanjach. Nimo­ toho su so z nowopřistajenjemi na hodowne wikowanje nastajili.

Na demografisku změnu reagować

póndźela, 30. nowembera 2015 spisane wot:

Wo tym, kak hodźała so demografiska změna na wsach Hornjeje Łužicy zmištrować, wuradźowachu wobdźělnicy fachoweje konferency minjeny pjatk w Budyskim Kamjentnym domje.

Budyšin (CS/SN). K zahajenju konferency předstajichu wuslědki projekta „Wuwićowe perspektiwy na wsy“. Ćežišćo přepytowanjow projekta bě prašenje, hač so přechod mjez šulu, wukubłanjom a powołanjom radźi. Za wuchodnu Saksku běchu spadnjeny niwow wukubłanja šulskich wotchadnikow zwěsćili. Byrnjež dale a wjac swobodnych wukubłanskich městnow było, njehodźi so kwalifikacija k žadanjam dźěłowych městnow.

Do dźěłarničkow – na nich mějachu so rozrisać wobchadźenje z pobrachowacymi fachowcami, centralna róla srjedźneho stawa a bój wo dorost – su tematiske přednoški trěbne nastorki dali.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND