Na ITB za Hornju Łužicu wabja

štwórtk, 09. měrca 2017 spisane wot:

Na Mjezynarodnej turistiskej bursy (ITB) w Berlinje, najwjetšich turistiskich wikach swěta, je tež prózdninski region Hornja Łužica zastupjeny. Wón předstaja so na zhromadnym stejnišću Sakskeje turistiskeje marketingoweje towaršnosće na wustajenišću 102 w hali 11.2.

Berlin/Budyšin (SN/at). Zajimowe zhromadźenstwo busowa turistika Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO), město Budyšin, Europske město Zhorjelc-Zgorzelec tzwr a turistiske kónčinowe zhromadźenstwo Park přirody Žitawske horiny-Hornja Łužica z.t. zastupuja po informacijach MGO tudyši prózdninski region. Jednaćel MGO Olaf Franke je na dnjomaj fachowych wopytowarjow dźensa a jutře na wustajenišću, zo by so ze zastupjerjemi politiki kaž tež wodźacymi turistikarjemi ze Sakskeje a Braniborskeje rozmołwjał.

Spěchowanske próstwy zapodać

srjeda, 08. měrca 2017 spisane wot:

Rakecy (SN). We wobłuku 6. projektoweje namołwy su lětsa nalěto 2,4 miliony eurow spěchowanja za wuwiće wjesneho ruma w Leaderowym regionje Hornjołužiska hola a haty k dispoziciji. Wo tym informuje regionalny management ze sydłom w Rakecach, hdźež přijimaja tež hač do 28. apryla projektowe próstwy. Wo nich rozsudźi přisłušny gremij na posedźenju 12. junija.

Priwatnicy, předewzaća, komuny a njepřemysłowe organizacije kaž towarstwa a cyrkwje móža próstwu wo podpěru zapodać. „Móžnosće, projekty spěchować, su jara wšelakore. Poručamy tuž hižo sčasom styki z regionalnym běrowom w Rakecach nawjazać, zo hodźeli so spěchowanjakmane projekty wuwić“, podšmórnje André S. Köhler z regionalneho managementa.

Za atraktiwnišu łužisku jězorinu

srjeda, 08. měrca 2017 spisane wot:

Markantne dypki a optiske koridory (Sichtschneisen) nad wodźiznami maja atraktiwnosć łužiskeje jězoriny dale powjetšić. To podšmórny Daniel Just, jednaćel zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Sakska, na wčerawšim posedźenju w Kamjencu.

Kamjenc (AK/SN). Prěni naćisk je wčera planowanski běrow Subatzus & Bringmann GbR běrow za posudźowanje štomow a krajinowu architekturu Dörrwalde pola Ranja předstajił. Jako potencielne markantne dypki mjenowaše projektowa zamołwita Ines Grimm Blunjanski nasyp, Šibojski jězor-sewjer a Energijowu fabriku Hórnikecy. Stejnišća za sydom móžnych optiskich koridorow su južny pobrjóh Nowołučanskeho jězora, sewjerny pobrjóh Zabrodskeho jězora blisko B 156, sewjerny pobrjóh Šibojskeho jězora kaž tež Jantarowy, Bjerwałdski, Třižožonjanski a Slěborny jězor.

Plany so ani kuska njezměnja

srjeda, 08. měrca 2017 spisane wot:

Daimler so znowa za Kamjenske stejnišćo wuprajił

Kamjenc (UM/K). Awtotwarc Daimler-Benz nima wotpohlad, zhotowjenje dźělow za baterije elektriskich awtow z Kamjenca do Stuttgarta-Untertürkheima přepołožić. Plany za Kamjenc so tak zwoprawdźa, kaž buchu wone swój čas publikowane a so ani kuska njezměnja, jedna z rěčnicow koncerna na wotpowědne naprašowanje wobkrući. Zawod w Untertürkheimje zapletu na hinaše wašnje do elektromobility, na přikład z produkciju kompresorow za ćěrjenje. „Kamjenca so to na žane wašnje njedótka“, rěčnica wudospołni.

Mašinotwarcy na wuchodźe Němskeje maja tuchwilne wuwiće branše za pozitiwne. Na dźensa zahajenych wikach Z a Intec w Lipsku prezentuje 1 382 wustajerjow z 30 krajow najnowše mašinotwarske wudobyća. Tež Lipšćanske přede­wzaće Mazak ze swojim materialowym roboterom je zastupjene. Foto: dpa/Jan Woitas

Tysacy ludźi – sobudźěłaćerjo předewzaća Bombardier a wobydlerjo wokoliny – su sobotu­ w Zhorjelcu namołwu dźěłarnistwa IG metal wuchodneje Sakskeje sćěhowali a za zdźerženje zawoda kanadiskeho koncerna demonstrowali. Wobdźělnicy běchu při zawodźe startowali a ćehnjechu hač dosrjedź města. Foto: dpa/Jens Trenkler

Ideale srjedźneho stawa zastupować

pjatk, 03. měrca 2017 spisane wot:

Roland Ermer je kandidat CDU za Budyski wólbny wokrjes 156 a nastupi 24. septembra k 19. wólbam zwjazkoweho sejma­. Wčera zetka so wón z čłonami Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow (ZSRP) w Lejnje.

Lejno (SN/BŠe). Roland Ermer (CDU) je pjekarski mišter, pochadźa ze srjedźneho stawa a zastupuje tuž jeho ideale. Wo tym móžachu so čłonojo ZSRP přeswědčić, kotřiž su wčera w Lejnje diskusiju z nim dožiwili. „Srjedźny staw su předewzaćeljo a rjemjeslnicy – stołp towaršnosće“, Ermer podšmórny. W zašłosći njeje politika jich zajimy wobkedźbowała, ale jim dźeń a wjac wobćežnosćow nabrěmjeniła.

Za skutkowne dźěło

pjatk, 03. měrca 2017 spisane wot:
Kandidat CDU Budyskeho wólbneho wokrjesa Roland Ermer je sej za wólby zwjazkoweho sejma w septembru wjele předewzał. Pjekarski mišter z Njedźichowa njeje typiski kandidat, ale ma swoje ideale, kotrež chce w Berlinje zastupować. Zajimy srjedźneho stawa, kotrež su po jeho słowach stołp towaršnosće, jemu wosebje na wutrobje leža. Zdobom je wčera na zarjadowanju Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow w Lejnje wuzbě­hnył, zo chce so za zachowanje dwurěčnosće zasadźeć. Dotal je to serbska zapó­słanča­ zwjazkoweho sejma Marja Michał­- kowa (CDU) jara derje zdokonjała. Přeju sej, zo serbske institucije z nim hižo nětko hromadźe dźěłaja. Ermer měł so z jich dźěławosću zeznajomić. Jenož tak dźě móže­ so za serbske naležnosće skutkownje angažować. Sym sej wěsta, zo to ze swojim wotewrjenym wašnjom w Berlinje jara derje­ zamóže. Bianka Šeferowa

Ze syće hišće njewozmu

štwórtk, 02. měrca 2017 spisane wot:
Zmylki su so stali w teksće wutorneho wudaća SN pod fotom „Z chłódźenskich wěžow so hišće kuri“. Prawje ma rěkać, zo njeplanuje předewzaće Leag lětsa Janšojsku milinarnju krok po kroku ze syće wzać. Přeco nazymu 2018 a nazymu 2019 jedyn 500megawattowy (MW) blok milinarnje, kotraž ma cyłkowny wukon 3 000 MW, do nastawaceje­ wěstotneje rezerwy Zwjazka přeńdźe, a po štyrjoch lětach jej cyle zawru­. Redakcija misnjenje wobžaruje.

„Görliwood“ ludźi dale bóle wabi

wutora, 28. februara 2017 spisane wot:

Ličba přenocowanjoww Hornjej Łužicy je loni w jednotliwych kónčinach chětro chabłała. Mjeztym zo zličichu w Mužakowje 21,3 procenty wjac, běštej jich po cyłym Budyskim wokrjesu 9,2 procentaj mjenje hač lěta 2015.

Budyšin (SN/BŠe). W lěće 2016 zličichu turistikarjo w Hornjej Łužicy 679 719 hosći, štož je přirost 2,1 procenta. Ličba přenocowanjow pak wo 1,7 procentow woteběraše. „Ležimy jasnje pod přerězkom tamnych sakskich kónčin“, zdźěli dźensa projektowa managerka Marketingoweje towaršnosće Hornja Łužica-Delnja Šleska (MGO) Franziska Diessner na nowinskej rozmołwje w Budyšinje. Přiwšěm su w regionje jasne rozdźěle. Tak zličichu loni w Mužakowje 21,3 procenty wjace přenocowanjow. Konkretna přičina přirosta pak dotal jasna njeje. Poskitki kołowokoło wjercha Pücklera po wšěm zdaću hosći přiwabjeja. Pozitiwna tendenca so tež we wšelakich turistiskich wobłukach wotbłyšćuje.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND