Wšón Wotrow je tuchwilu jeničke wulke twarnišćo a kaž šwicarski twarožk połny dźěrow. Tak kaž tule blisko cyrkwje su we wsy njeličomne městna wubagrowane, přez kotrež wopłóčkowe roły a wodowód kładu. Po měnjenju wobkedźbowarjow kwalita wukonjanych­ dźěłow cyle optimalna njeje. Lětsa tuž wšitko njedočinja, kaž bě poprawom planowane. Foto: SN/Maćij Bulank

Policija (12.11.15)

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Krótko do połnocy su zawčerawšim policisća na Budyskej Listowej 27lětneho muža kontrolowali. Jako so jemu bližachu, spyta wón titku z běłej kristalowej maćiznu preč ćisnyć. Při kontroli namakachu pola njeho pakćik zelenych sušenych kćenjow kaž tež drobnu wahu za waženje snadnych mnóstwow. Policisća wšitko sćazachu a 27lětnemu připowědźichu, zo změje so za njedowolene wobsydstwo drogow zamołwić.

Žadyn plan přećiwo harje

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

Dokelž su so ludźo sami starali, njetrjeba gmejna škitne naprawy zawjesć

Kubšicy (CK/SN). Najebać awtodróhu A 4 a zwjazkowu dróhu B 6 jako hłownej wobchadnej čarje gmejna Kubšicy žadyn plan přećiwo harje njenastaji. Tole je gmejnska rada wčera wobzamknyła. Lěta 2012 běchu na štyrjoch kilometrach awtodróhi na teritoriju komuny 6,9 milionow awtow zličili, dalše 3,5 mio. na 1,7 kilometrach zwjazkoweje dróhi. Poćeženje z haru potrjechi jenož mało twarjenjow. Škitne naprawy drje su pruwowali, po wuprajenju wjesnjanosty Olafa Reicherta (njestronjan) pak su je wobydlerjo sami zwoprawdźili a za to tež spěchowanske srědki dóstali. Kubšiska gmejna njewidźi tuž žanu přičinu, akciski plan ­za dalše naprawy přećiwo harje nastajić, rjekny wjesnjanosta. Po pokiwje krajneho zarjada za wobswětoškit je z wčerawšim rozsudom lěta 2012 zahajeny proces, zwěsćić poćeženje z haru a postajić škitne naprawy přećiwo njej, ­zakónčeny.

Šěsć nowych přechodow

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

Łaz (AK/SN). W zwisku z wutwarom železniskeje čary mjez Hórnikecami a Niskej ma so jeničce na teritoriju Łazowskeje gmejny šěsć železniskich přechodow wobnowić. To su w nošerstwje komuny přechody w Drěwcach, Złyčinje (2), při sportnišću we Łazu a při Čornym puću w Běłym Chołmcu. Za železniski přechod při Slěbornym jězoru na wokrjesnej dróze K 9219 je Budyski wokrjes přisłušny. Gmejna planuje a twari tež při nowym dwórnišću parkowanišća. „Zapłaćić chcemy to z wotrunanskimi pjenjezami, kotrež dóstawamy wot LMBV za wotstronjene wobchadne dróhi a přijězdy k staremu dwórnišću“, rjekny Łazowski wjesnjanosta Udo Wićaz (CDU). Nowe dwórnišćo leži na krajnu mjezu přesahowacej „čarje po jězorinje“.

Wotewru wustajeńcu

Choćebuz. Přehladku z twórbami serbskeho molerja Jana Hanskeho składnostnje jeho 90. posmjertnych narodnin wotewru jutře, pjatk, w 17 hodź. w Choćebuskim Serbskim muzeju. Přehladka nasta z podpěru galerije měšćanskeho muzeja Eisenhüttenstadt, Budyskeho Serbskeho muzeja a priwatnych wupožčowarjow.

Spěwajo sej dariki wuprosyli

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

Budyšin/Drježdźany (SN/MiR/MWj). Něhdźe dwaceći Budyskich serbskich a němskich dźěći z wosom swójbow zetka so wčera na Měrćina-spěwanje zhromadnje ze swojimi maćerjemi a nanami. Woni podachu so do tak mjenowaneje štwórće Budyskich wilow. Tam pobychu na 13 stacijach. Wosebje rady zanjesechu staršim Serbam, kotřiž tam bydla, wšelke Měrćinowe štučki. Wot Naměsta Friedricha Engelsa podachu so na Pfaffowu, Pau­lijowu, Liebknechtowu a Stieberowu hasu. Něšto­ wjace hač dwě hodźinje běchu po puću,­ prjedy hač sej pola Budarjec na Paulijowej darjene słódkosće kaž tež sad słodźeć dachu.

Drježdźanske towarstwo Stup dale bě wospjet na Měrćina-spěwanje přepro­syło. Nimale třiceći dźěći, telko kaž hišće ženje, je na štyrjoch blakach w Drjež­dźanach-Nowym měsće serbske spěwčki zanošowało­. Zhromadnje ze swojimi staršimi zetkachu so na kóncu pola Wokec swójby njedaloko Drježdźanskeje hole­. Při lěhwowym wohenju mějachu wšitcy składnosć, so při ćopłej poliwce a při horcym punšu wočerstwić.

Gmejna swoje zajimy zastupowała

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

Wjacore gmejnske rady we wobłuku zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe su so minjene dny z regionalnym planom Hornjeje Łužicy-Delnjeje Šleskeje zaběrali, tež Njebjelčanska.

Njebjelčicy (HS/SN). Daloko sahacy wu­znam za wuwiće Njebjelčanskeje gmejny ma stejišćo komuny k naćiskej regionalneho plana za planowanski region Hornja Łužica-Delnja Šleska, kotryž su radźićeljo na swojim zańdźenym posedźenju schwalili. Při tym so wopokaza, zo su regionalne­ a komunalne zajimy bjeze wšeho rozdźělne. Tuž w swojim stejišću někotrežkuli přispomnjenje zapisachu, kotrež architekt Gilles Bultel rozłoži.

Tak chce Njebjelčanska gmejna na přikład teren wokoło sociokulturneho centruma Krabatowy kamjeń při Miłočanskej skale jako wosebitu škitnu kónčinu zapisać. Po woli regionalneho plana ma so tam mjenujcy wobstejacy park milinowych wětrnikow rozšěrić. Tole wšak Njebjelčanska gmejna wotpokazuje, dokelž Krabatowy kamjeń mnohostronsce kulturnje wužiwaja a dokelž ma teren za serbsku­ kulturu a wuměłstwo wulki wuznam.

Njewšědne dźěła móžeš tele dny we Wojerecach wobkedźbować. Předewzaće z Lauchhammera tam na dwanaće kilometrow dołhim wotrězku Čorneho Halštrowa zdźěla zarosćenu rěku rjedźi. Při tym zasadźa wosebite čołmy, z kotrymiž pod wodu na­rosćene rostliny wotrězuje. Wóndano běchu tam samo tři tajke nastroje naraz widźeć. Foto: Ulrike Herzger

Krótkopowěsće (12.11.15)

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

Nowa móc na čole frakcije

Drježdźany. Hornjołužičanka Franziska Schubert zesylnja nawod frakcije Zelenych w Sakskim krajnym sejmje. Wčera su ju w druhim wólbnym přeběhu za nowu městopředsydku wuzwolili, rěka z frakcije. 33lětna z Habrachćic-Neugersdorfa bě hakle loni nazymu do krajneho sejma jako naslědna kandidatka přišła.

Wo přichodźe brunicoweje jamy

Choćebuz. Braniborski brunicowy wuběrk je dopołdnja w Choćebuzu planowane rozšěrjenje dweju wuhloweju jamow w Delnjej Łužicy rozjimował. Mjez druhim jedna so tež wo Janšojsku jamu. Čłonojo gremija chcychu sej zdobyć přehlad wo aktualnym stawje. Planowaneje předanje brunicoweje sparty koncerna Vattenfalla dla njeje wěste, hač budźetej jamje dale rozšěrjenej.

Dalši ćěkancy přińdu

Drježdźany. Hač do kónca lěta maja wokrjesy w Sakskej po informaciji krajneje direkcije hišće 37 000 ćěkancow při­wzać. To je 3 700 mjenje hač planowane. Dokelž pak dotal hišće wšitcy dóšli njejsu, wočakuja wo­krjesy nětko w sylnišej měrje ćěkancow. Budyski wokrjes ma hišće­ něhdźe 1 400 ćěkancow přiwzać, Zhorjelski 1 100.

Wulkogmejna lěpšiny njezměje

štwórtk, 12. nowembera 2015 spisane wot:

Derje fungowace zarjadnistwo přewzał

Dobre sto dnjow je Měrko Domaška mjeztym předsyda zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe, po tym zo bě spočatk awgusta přewzał naslědnistwo Alfonsa Ryćerja. Marian Wjeńka je so ze 37lětnym Róžeńčanom wo jeho prěnich nazhonjenjach, wo nowych wužadanjach a wo nastatych problemach rozmołwjał.

Kak so po dobrych třoch měsacach w nowym zastojnstwje čujeće?

M. Domaška: Čuju so přeco hišće kaž prěni dźeń, dokelž wšědnje něšto přinawuknu. W swojim dotalnym powołanju mějach přewidny wobjim zakonjow, kotrež dyrbjach wobkedźbować. Nětko mam hobersku paletu zakonjow, prawow a předpisow, a dyrbju so po nich měć, štož dotal njeznajach. Nowe, ale zdobom rjane to nazhonjenje. Ja pak přeco­ hišće rady na dźěło chodźu, a wjeselo z kóždym dnjom přiběra.

Wy stejiće mjeztym časćišo w zjawnosći. Kak z tym wobchadźeće?

Hrodowu nóc wjace njespěchuja

srjeda, 11. nowembera 2015 spisane wot:

Trójce je Serbski ludowy ansambl dotal hrodowu nóc na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje přewjedł. Hač so klětu dalše tajke zarjadowanje wotměje, je skerje dwělomne.

nawěšk

nowostki LND