Wjeselo na lěpše wuměnjenja

štwórtk, 21. meje 2015 spisane wot:

Kriminalita w Budyskim wokrjesu je jasnje snadniša hač w Zhorjelskim. Tole podšmórny nawoda Zhorjelskeje policajskeje direkcije Conny Stiehl spočatk tydźenja na posedźenju Budyskeho wokrjesneho sejmika. Na próstwu frakcije Lěwicy porěča wón wo wuslědkach policajskeje strukturneje reformy a wo wuwiću kriminality.

Budyšin (UM/SN). Nastupajo kriminalitu je Budyski wokjes „oaza“, znajmjeńša přirunujo ze susodnym Zhorjelskim wo­krjesom a z dalšimi regionami Sakskeje. Tak su w Budyskim wokrjesu loni 16 815 njeskutkow zregistrowali, w Zhorjelskim wokrjesu z mjenje wobydlerjemi pak 24 212. Hišće jasniši je rozdźěl hladajo na ličbu njeskutkow, wobličenu na 100 000 wobydlerjow. Tu wučinja poměr 5 435 k 9 235. „Hranica k Pólskej je jedne z ćežišćow našeho dźěła“, wobkrući policajski direktor.

Swoju wědu na jězbje wobohaćili

štwórtk, 21. meje 2015 spisane wot:

Katolske zjednoćenswo kubłarjow Sakskeje (KEG) přeprosy tydźenja na kubłansku jězbu do klóštra Marijineho doła pola Wostrowca a do Žitawy. Hłownu organizaciju měješe městopředsyda zjednoćenstwa Franz-Josef Fischer, wučer na Drježdźanskim Gymnaziju swjateho Bena, na starosći.

Z busom poda so štyrceći kubłarkow a kubłarjow, něhdźe połojca běchu Serbja, najprjedy do klóštra Marijiny doł. Tam swjećachu w klóšterskej cyrkwi, kotraž­ je po žałostnym powodźenju zaso wulkotnje ponowjena, Božu mšu. Ju ce­le­browa­štaj klóšterski farar a čěski duchowny. Po krótkim přechodźowanju po njej a po kló­šterskim arealu podachu so wulětnikarjo po krasnej krajinje njepo­srědnje při Nysy k hłownemu cilej wuprawy,­ do Žitawy. Prěni puć wjedźeše nas hnydom do rustikalneho hosćenca srjedź města k wobjedu. Na to podachmy so z historiskim hejtmanom měšćanskeje straže na puć, kiž wjedźeše nas z wulkej zahoritosću, rozbudźenosću a tójšto humorom po swojim měsće, posrědkujo wjele wědy wo zašłosći a přitomnosći Žitaw­y w třiróžku krajow.

Štó zhromadźiznu nawjeduje?

štwórtk, 21. meje 2015 spisane wot:

Rakečanska gmejna ma masiwne pjenježne starosće. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady so samo hišće personelne přidružichu, dokelž njebě jasne, štó směł zhromadźiznu scyła nawjedować.

Rakecy (aha/SN). Wot wšeho spočatka bě wčerawše posedźenje Rakečanskeje gmejnskeje rady z wótrymi a často woprawnjenymi prašenjemi nakopjene. Swen Holger Nowotny (CDU), kotryž bu 12. apryla za noweho wjesnjanostu wu­zwoleny, njeje hišće swoje zastojnstwo nastupił. Zastupowacy wjesnjanosta Gerd Schieber (Swobodne wolerske zjednoćenstwo) je so do předwidźaneho dowola podał. Tola wobzamknjeny posedźenski plan měješe so dodźeržeć, a tuž jeho dr. Andreas Weise zastupowaše. Radźićelka Annemarie Rentsch (Njestronscy wolerjo) měnješe, zo Weise – byrnjež najstarši radźićel był – nima prawo, zhromadźiznu gmejnskeje rady nawjedować. Skónčnje wón to tola sčini.

Serbska zakładna šula „Jurij Chěžka“ zawjeseli wčera wobydlerjow Domu swj. Ludmile na mejemjetanju ze spěwami, rejemi, basnjemi a instrumentalnymi přinoškami. Holcy 2. do 4. lětnika běchu we wuslěkanej katolskej drasće. Šulerjo přepodachu wobydler­jam pisane nalětnje kwěćele. Foto: Simona Šěnowa

Krótkopowěsće (21.05.15)

štwórtk, 21. meje 2015 spisane wot:

Mjenje wolerjow

Budyšin. Ličba wólbokmanych za wólby krajneho rady spočatk junija je so porno zašłym wólbam znižiła. K wólbam krajneho rady Budyskeho wokrjesa je 262 000 ludźi , štož je wo 20 000 mjenje hač w lěće 2008. Jako kandidataj za zastojnstwo krajneho rady nastupitaj Michael Harig (CDU) a Jens Bitzka (Zwjazk90/Zeleni).

Wohrožene šmrěki

Ústí nad Labem. W parkach wjacorych sewjeročěskich městow pod Rudnymi horami přiběraja posledni čas šmrěki z brunej jehlinu. Přičina brunosće je wosebita družina šmicow. Tuta kóncuje wosebje mjenje rezistentny sewjeroameriski šmrěk, kotryž su prjedy w regionje husto sadźeli. Fachowcy pruwuja zasadźenje insekticidow přećiwo nim.

Škit před wulkej wodu

Zhorjelc. W Leubje pola Wostrowca přepodachu wčera připrawy přećiwo wulkej wodźe Nysy. Dotal je rěka stajnje zaso při wyšim stawje wody ležownosće zapławjała. Nětko škitaja 1,2 kilometraj dołhi a 2,65 metrow wysoki nasyp a 50 metrow dołha škitna sćěna kaž tež klumparnja wjes před wulkej wodu, kajkaž so pječa jenož kóžde sto lět jewi.

Pojědu na sakske finale

Radwor. Strowi, wjeseli a połni nowych zaćišćow wróćichu so dźěći módreje skupiny­ Radworskeho serbskeho katolskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“ njedawno z kolesowarskeje čary. Tež lětsa je kubłarka Monika Jurkowa swoju ideju „Moje popołdnjo z nanom“ zwoprawdźiła a znowa su mnozy namjet derje­ přiwzali. Tak zetkachu so nanojo tydźenja z kolesami při pěstowarni, zo bychu kolesowarsku turu ze swojimi dźěćimi nastupili. Kubłarce Monika Jurkowa a Olga Wos běštej sej rjanu čaru wupytałoj. Wona wjedźeše hłownje po pólnych a lěsnych pućikach přez Bronjo do směra na Łupoj k Lutobčanskim hatam a skónčnje do Kamjeneje. Při tym so wukopa, zo je to hotowa crossowa čara, při kotrejž dźěći połne elana tež rady raz koleso ćišćachu.

Policija (20.05.15)

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:

Hižo zaso so paliło

Łuty. Zapaler je tuchwilu najskerje we Łutach po puću. Po tym zo bě so tam minjene tydźenje hižo bydlenski připowěšak palił a woheń tež we wjacorych domach wudyrił, bě dźensa rano zamkarnja direktnje pódla bywšeho awtokina po­trjechena. Wohnjowej woborje přizjewichu krótko po 7 hodź., zo so tam mócnje kuri. Jako wobornicy přijědźechu, płomjenja hižo z třěchi sapachu. Na zbožo pak móžachu woheń spěšnje zhašeć. Kriminalna policija pytaše za slědami.

Swjedźeń ze serbskim podźělom

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:

Budyšin (CS/SN). Posledni kónc tydźenja meje wotměje so zaso Budyske nalěćo. Wot 29. hač do 31. meje změja na mnohich jewišćach hudźbu a za słódne jazyki kulinariske wosebitosće. Dohromady 60 wikowarjow a gastronomow wočakuje swojich hosći.

Serbska piwowa zahroda budźe zaso pod Bohatej wěžu. Mjez hudźbnymi a dalšimi skupinami su dwaceći, kotrež hišće ženje w Budyšinje wustupili njejsu. Derje znata je porno tomu Smjerdźečanska rejwanska skupina, kotraž hromadźe ze skupinu Sprjewjan swój nowy program z wěncom serbskich ludowych rejow předstaji.

Po tym zo je lońša premjera z elektroniskej hudźbu wulki wothłós žnjała, budu so wjacori DJjojo na Butrowych wikach wo načasnu hudźbu starać. To pak woznamjenja, zo změja tam pjatk a sobotu přidatne wobchadne poćežowanja. Wobydlerjo budu swoje awto w tym času na Třělnišću parkować dyrbjeć.

Dalšich pjeć wsow přizamknu

srjeda, 20. meje 2015 spisane wot:

Zaměrowy zwjazk za wopłóčki twarske nadawki přepodał

Porchow (AK/SN). Zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe móže Lejno, Zejicy a Časecy kaž tež Wotrow a Žuricy centralnej wopłóčkowej syći přizamknyć započeć. Wotpowědne twarske nadawki je zhromadźizna zaměroweho zwjazka wčera w Porchowje přepodała. Kanalizaciju w Lejnje, Zejicach a Časecach ma Kamjenska firma Seidel za 568 000 eurow natwarić. Firma dr. Scholz & Partner z Badensko-Württembergskeje twari za 243 000 eurow w Lejnje wodo­čisćernju, w kotrejž rjedźa wopłóčki wšitkich třoch wsow.

Šulerska rada Serbskeho gymnazija je sobušulerjow namołwjała, pjenjezy za wopory zemjerženja w Nepalu darić. Wčera mó­žeštaj šulerskej rěčnikaj kubłanišća Marie-Luise Matješkec a Franz Golchert 2225,53 eurow Katrin Götz přepodać. Wona je předsydka towarstwa, kotrež so za mjeńše wsy w Nepalu angažuje, z kotrychž je nětko wjetšina dospołnje zničena. Na zakładźe wosobin­skeho kontakta k towarstwu budźe šulerjam móžno zhonić, što je so z pjenjezami zeskutkowniło. Foto: Alena Hiccyna

nawěšk

nowostki LND