Na statnej dróze S 100 mjez Budyšinom a Kamjencom su twarscy dźěłaćerjo dźensa mjez wotbóčku do Janec a Prěčecami nowu asfaltowu worštu nasypali a z wotpowědnymi mašinami zhusćili. Wotrězk puća dyrbjachu ponowić, dokelž běchu so přeco zaso woršty asfalta wułamali. Planowane je, zo dróhu zajutřišim zaso wotewru. Za čas dźěłow přerjaduja wobchad wot Třoch Hwězdow­ přez Hodźij do Zejic. Wosebje w rańšich hodźinach a po swjatoku so tam jězdźidła kopja. Foto: SN/M. Bulank

Twarski kran so zwróćił

wutora, 23. junija 2015 spisane wot:
Wuchowansku słužbu, wohnjowu woboru a policiju wołachu dźensa we 8.45 hodź. na Kretschmerowu hasu w Budyšinje. Tam bě so twarski kran zwróćił. Jeho 47lětny wodźer móžeše hišće z kabiny skočić a so runje tak wuchować kaž 58lětny twarski dźěłaćer, kiž na zaróštowanym domje dźěłaše, jako­ kran do tohole směra padny. Wobaj so snadnje zraništaj, tak zo dyrbjachu jeju­ lěkarsce zastarać. Čehodla bě so kran zwróćił, njeje dotal jasne. Fachowcy pytaja za přičinami. Zrumować chcedźa­ kran hakle jutře. Foto: Christian Essler

Krótkopowěsće (23.06.15)

wutora, 23. junija 2015 spisane wot:

Witaj móže přikład być

Wostrowc. Projekt Witaj móže jako přikład za zažne susodnorěčne kubłanje w pomjeznym rumje słužić. To podšmórny dr. Regina Gellrich, nawodnica sakskeho zarjadnišća za zažne kubłanje w su­sod­­nej rěči, dźensa na konferency „Po puću k rěči susoda wot wšeho spočatka w pomjeznych kónčinach Sakskeje“ w mjezynarodnym zetkawanišću Marijiny doł.

Zapodaća pruwowane

Freiberg. W jednanju k zawodnemu wobłu­kowemu planej wuhloweje jamy Wochozy II je Freibergski wyši hórniski zarjad 310 zapodatych znapřećiwjenjow pruwował. Nětko přepoda je koncernej Vattenfall, kotryž ma so k nim wuprajić. Njejsu-li žane wjetše planowe změny trěbne, přewjedu jako přichodny krok tak mjenowane rozjasnjenje.

Budissa z 5. nowopřichadom

Policija (22.06.15)

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:

Ochranow. K ćežkemu wobchadnemu njezbožu dóńdźe wčera připołdnju na zwjazkowej dróze B 178 mjez Ochranowom a Žitawu. Po zdaću po přesćehnjenju běštej Opel Chorsa a Wartburg 353 na wysokosći wotbóčki Großhennersdorfa do so zrazyłoj. Nimo kameradow wohnjoweje wobory běchu tež policisća a zasadźenske mocy wuchowanskeje słužby na městnje a zranjenych zastarachu. Po prěnich dopóznaćach stej dwě wosobje hišće na městnje njezboža ze­mrěłoj, pjećo so ćežko zranichu.

Oldtimery wulce wobdźiwane

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:

Wětrowski klub swoje 30lětne wobstaće swjećił

Wětrow (SN/mwe). Jako wulce poradźeny hódnoći městopředsyda Wětrowskeho kluba oldtimerow Stanij Ryćer swjedźeń, kotryž je 27 čłonow towarstwa wot minjeneho pjatka hač do wčerawšeho na ležownosći Wětrowskeho zawoda za krute maćizny wotměło. Wjeršk zarjado­wanja, na kotrež móžachu 130 přizjewjenych lubowarjow starych jězdźidłow z cyłeje Němskeje, Słowakskeje a Čěskeje kaž tež tójšto wopytowarjow witać, bě sobotna­ wuprawa historiskich mopedow a motorskich, mjeńšich a wjetšich awtow, ale tež traktorow na horu Schwedenstein a zaso wróćo. Přez wsy kaž Njebjelčicy wjedźeše čara najprjedy do Kamjenca, hdźež lubowarjo oldtimerow při Mercedesowym awtowym domje wobjedowachu. Wjele přihladowarjow na kromje puća jim kiwaše. Jako so zaso do Wětrowa wróćichu, mějachu něhdźe sto kilometrow za sobu. Wječor přizamkny so zabawa w swjedźenskim stanje.

Wusahowacy wjeršk dožiwili

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:

Wjace hač 7 000 ludźi je wčera w Pančicach-Kukowje lětuši, mjeztym šesty klóšterski a swójbny swjedźeń wopytało. Wosebje swójbam bě to zaso krasne njedźelne dožiwjenje.

Po starodawnym serbskim wašnju staj so sobotu Uta Šwejdźic z Pančic-Kukowa a Michał Měrćink ze Swinjarnje zmandźeliłoj. Serbsku njewjestu, znatu spěwarku a pianistku skupiny Berlinska dróha, zhotowała bě Hanka Kubašowa z Pančic-Kukowa. Zwěrował­ je młody por we Wotrowskej wosadnicy Kulowski farar Gabriš Nawka. Swjatočnje přewodźeli su młodeju man­dźelskeje w kwasnym ćahu družki. Kwasnu hosćinu swjećachu na Smolic statoku w Hórkach. Foto: SN/M. Bulank

Krótkopowěsće (22.06.15)

póndźela, 22. junija 2015 spisane wot:

Znamjo protesta

Prožym. W přihotach na 5. łužiski klimowy camp je so sobotu w Prožymje něhdźe 300 ludźi zhromadźiło, zo bychu wulke žołte X jako wuraz protesta pře­ćiwo wotbagrowanju dalšich wsow rozšěrjenja wuhlowych jamow dla zestajeli. Kaž wobdźělnicy akcije jednohłósnje zwuraznichu, su šansy, wsy wuchować, tak dobre kaž hišće ženje.

Atomowe wotpadki składować

Wětrow. Na Wětrowskej deponiji chcedźa zaso twarske wotpadki atomowych milinarnjow składować. Tole je sakski wobswětowy minister Thomas Schmidt (CDU) na naprašowanje frakcije Zelenych w krajnym sejmje zdźělił. Cyłkownje 4 000 tonow chcedźa na deponije we Wětrowje, Cröbernje pola Lipska a w rudnohorinskim Grumbachu rozdźělić.

Dźěłarniski dom nadpadnjeny

Budyšin. Stawkowy lokal póstowych přistajenych w Budyskim dźěłarniskim domje bě kónc tydźenja cil nadpada. Wjacore wokna buchu rozbite, kaž DGB zdźěli. Hižo pjatk dósta dźěłarnistwo ver.di mailku, w kotrejž hrožachu z „wotpalenjom“. Regionalny jednaćel DGB Bern­hard Sonntag zapoda policiji dźensa wozjewjenje přećiwo njeznatym.

Policija (19.06.15)

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Połčnica. Jako chcyše wodźer transportera wčera připołdnju w Połčnicy z ležownosće na puć wujěć, přewidźa wón bližacy so moped. Mopedist zrazy do transportera a padny. Při tym so tak zrani, zo dyrbjachu jeho w chorowni lěkować.

Biskopicy. Na křižowanišću blisko Schilleroweho naměsta w Biskopicach je wčera ně­hdźe w 19 hodź. 71lětna wodźerka VWja stopowe znamjo pře­widźała a jědźeše prosće dale. Při zražce z napřećo přijě­ducym Peugeotom so w nim sobujěduca 62lětna zrani. Ju dowjezechu do chorownje. Šofer wosta nje­zranjeny.

35 skupin na 14 jewišćach

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Kamjenc (SN). Kamjenc je jedne z městow po cyłym swěće, kotrež kóžde lěto 21. junija nadróžny hudźbny festiwal Fête de la Musique swjeća. Zajimcy móža zajutřišim w Lessingowym měsće wot 14 do 24 hodź. 35 skupin na štyrnaće jewišćach dožiwić. Mjez nimi budźe tež kapała Łužičenjo, kotraž w 14 hodź. na zahrodźe Muzeja zapadneje Łužicy hudźi.

Serbska hudźba w srjedźišću

Lichań (SN). Hród w Lichanju a k tomu słušacy park ze zarjadowanskej bróžnju njejstej jenož mjez kwasnymi porami woblubowanej. Někotre lěta je to přewšo krasna kulisa za kulturne zarjadowanja. Lětsa steji serbska hudźba w srjedźišću. Prěni koncert budźe zajutřišim, njedźelu, w 17 hodź. z Přezpólnymi.

Dźeń wobchadneje wěstoty

Budyšin (SN). Po cyłej Němskej wotměje so jutře dźeń wobchadneje wěstoty. Budyska wokrjesna wobchadna straža wočakuje zajimcow wot 9 do 14 hodź. na Žitnych wikach. Prezentować chcedźa tam krajne a zwjazkowe projekty, kaž akciju młodych jězdźerjow, ale tež pro­gramy předšulskich dźěći a seniorow. Na wopytowarjow čaka tójšto akcijow k sobučinjenju, mjez druhim test reagowanja a widźenja.

nawěšk

nowostki LND