Policija (02.07.15)

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

Hórnikecy. Runje hišće hóršemu zadźěwać móhł je zawčerawšim młodostny pola Hórnikec. Tam bě 18lětny ze swojim kwadom typa Adly Moto na zawodowym puću do Łaza po puću. Jězbneho zmylka dla zajědźe wón na runym puću na prawy bok jězdnje a měrješe so runu smuhu na štom. Krótko do zražki so jemu poradźi z jězdźidła skočić, wokomik pozdźišo kwad do štoma prasny. Młodostny so na zbožo­ njezrani.

Apoteka z nowym mějićelom

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

Zastaruja pacientow doma kaž tež w starownjach a hladarnjach

Pančicy-Kukow (aha/SN). Wjele ludźi je sej wčera popołdnju do Pančičansko-Kukowskeje apoteki swj. Bosćana podało, zo bychu jeje dotalnemu mějićelej Stefanej Fingerej dźak a připóznaće za jeho spomóžne dźěło w zańdźenych 25 lětach wuprajili.

Po tym zo bě po přewróće Chróšćansku apoteku přewzał, natwari Finger po pjeć lětach w Pančicach-Kukowje z balsamowym domom profilowany wobchod, kotryž niwow wjesneje apoteki daloko přesahuje. Za něhdźe 20 starownjow a hladarnjow cyłeje wuchodneje Sakskeje tam po lěkarskich receptach tablety zestajeja. Mašinelnje je do małych folijowych pakćikow zaskowuja a popisuja kóždy pakćik z mjenom kaž tež časom, hdy maja so tablety brać. Wšědnje su jězdźidła po puću, zo bychu domy w Drježdźanach, Zhorjelcu a Žitawje kaž tež w bliskich Chrósćicach a Smječkecach lěki w prawym času dóstawali.

Problemy zastaranja z wodu nimale rozrisali

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

Slepo (AK/SN). Přirodoškitnu kónčinu Stare Slepjanske haty zachować wostanje energijowemu koncernej Vattenfall dale wažny nadawk. „Tale krajina ma so dale z wodu dobreje kwality zastarać, smy za to­ zamołwići“, podšmórny Christian Graetz z wotrjada geohydrologija a wodowe hospodarstwo koncerna wčera wječor na wobydlerskej zhromadźiznje w Slepom. Freibergska firma GUB bě wot lěta 2006 wokoło Slepoho a Trjebina wažne klimowe a wodowe informacije hromadźiła a je nětko wuslědki lěta 2013/2014 předstajiła. „Lońša nazyma bě w Němskej druha najsušiša wot lěta 1881. Suche wjedro traješe dale hač do lětušeje meje“, rozjasni dr. Christian Konrad z firmy GUB. Suchoty a postupowaceho hórnistwa dla je dnowna woda woko­ło Rownoho wo dwaj metraj spadnyła. „Wot lěta 2013 wobkedźbujemy spad dnowneje wody wjedra dla“, wón rjekny. W Slepjanskim wjesnym haće je staw wody porno lětu 2011 wo 24 centimetrow woteběrał.

Krótkopowěsće (02.07.15)

štwórtk, 02. julija 2015 spisane wot:

Warnuja před horcotu

Lipsk. W Sakskej, Saksko-Anhaltskej a Durinskej ćopłota dale přiběra. „Módre njebjo, lědma wětřik a wjele słónca“ Lipšćanska wjedrarnja dźensa připowědźi. Mjeztym oficialnje před horcotu warnuja. Přichodne dny budźe hišće horcyšo. Hač so termometer 40 stopnjam přibliži, njeje wěste. Strach lěsnych wohenjow pak na kóždy pad dramatisce přiběra.

Hač na Łužiske hory hladać

Cvikov. Na skłoninje Zeleneje hory pola Cvikova w sewjernej Čěskej su nowy wuhladny dypk z mjenom „Švýcárna“ natwarili. Wottam skići so jónkrótny wuhlad na Ještěd a samo na hród Bezděz. Ze „Schilleroweho wuhladnišća“ na druhim boku hory widźiš pasmo čěskich Łužiskich horow. Za zajimcow z Hornjeje Łužicy móhł tole pokiw za wulět być.

Žadaja sej tohorunja wyše mzdy

Policija (01.07.15)

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

Bambruch. Twarski płót słuži poprawom tomu, paducham přistup na twarnišća znjemóžnić. W Bambruchu pola Kamjenca pak so njeznaći runje na tajki twarski płót měrjachu a pokradnychu štyri pola, z kotrymiž bě tam twarnišćo wobhrodźene. Škodu trochuja na něhdźe 200 eurow. Hewak skućićeljo z twarnišća ničo sobu wzali njejsu.

Motorski do wopačneho směra jěł

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:
Wobchadne njezbožo stało je so wčera wječor na Ćěchorčanskej dróze w Hrubjelčicach. Njedaloko hotela bě wodźer motorskeho na jednosměrowej dróze do wopačneho směra jěł. Tam pak přijědźe bikerej bus napřećo. Wobaj šoferaj drje spinaštaj, njemóžeštaj pak zražce zadźěwać, a tak motorske nimale frontalnje do busa prasny. Młody muž na nim so zrani. W busu w tym wokomiku žanych sobujěducych njebě. Foto: Rico Löb

Dalšej twarnišći dróhotwara dla

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

Baćoń (SN/MWj). Wot 13. julija dyrbja so šoferojo­ pola Baćonja a mjez Smjerdźacej a Šunowom na nadróžne twarnišćo a tuž na zawrjenu dróhu a na wokołopuć ­nastajić.

Kaž Budyski krajnoradny zarjad informuje, zawru wot 13. julija hač do 7. awgusta puć wot kromy Baćonja hač ke křižowanišću Liboń/Prawoćicy/Łusč. Tam chcedźa jězdnju z nowej asfaltowej worštu pokryć a kromy puća přiměrić. Wokołopuć powjedźe přez Haslow, ­Prěčecy a statnu dróhu S 100. Tež busy budu tak jězdźić. Wo změnach maja so sobujěducy z wuwěškow informować.

Dospołnje zawrjena budźe wot 13. julija hač do 21. awgusta tohorunja wo­krjesna dróha K 9232 wot Šunowa hač k hłownemu křižowanišću w Smjer­dźacej. Tež tam ma puć nowu asfaltowu worštu dóstać. Po informacijach krajnoradneho zarjada powjedźe wokołopuć wot Smjerdźaceje přez Róžant, Sernjany a Nowoslicy dale do Ralbic a Konjec hač do Šunowa. Busy pojědu tež tu po wokołopuću. Sobujěducy njech tole w mje­nowanym času wobkedźbuja.

Poprachowacych wotmołwow dla njespokojom

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

Njedawno je Wojerowske měšćanske zarjadnistwo mějićelow domow na Kulowskej dróze w Němcach na gmejnsku žurlu­ přeprosyło. Chcychu jich wo zakładnym wutwarje statneje dróhi S 95 informować.

Zastupjer Drježdźanskeho projektoweho běrowa Bonk a Herrmann, kotrež hižo druhe nadawki we Wojerecach měješe, přednjese předźěłany plan zakładneho wutwara. Tak ma so 1,19 kilometrow puća­ w třoch wotrězkach wutwarić. Prěni wotrězk je wjesny započatk ze směra do Kulowa hač k mostej, druhi budźe wot mosta hač k Wincencowej hrjebi a třeći hač k wotbóčce ke Kummelowemu młynej. Plan chcedźa w oktobru w měšćanskej radźe schwalić. Twarić ma so wot februara­ 2017 hač do junija 2018. Ru­nočasnje z ponowjenjom dróhi nasta­nje­tej potom chódnik a kolesowanski puć. Wopytowarjo informaciskeho zarjadowanja žadachu sej jasnosć wo připłaćenju. K tomu pak nochcychu so měšćanscy zastupjerjo wuprajić. To wězo wobydlerjow njespokoješe, dokelž maja mnozy wulke ležownosće. Měšćanscy zastupjerjo wobydlerjam přilubichu, jich wo dalšich krokach planowanja prawi­dłownje informować. Achim Nowak

Kružny wobchad budźe trajny

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

K wobchadnemu pospytej w Budyšinje je wothłós přewažnje pozitiwny. Nimo toho wobsteji přeće, wobchad tež na dalšich­ městnach na tele wašnje rjadować­.

Budyšin (CK/SN). Tuchwilny prowizoriski kružny wobchad na Budyskej Schliebenowej ma so jako trajne rozrisanje porjadnje wutwarić, kaž twarski wuběrk měšćanskeje rady poruča. Po spočatnych mnohich kritiskich hłosach, kotrež mějachu kružny wobchad za přestrašny, jón mjeztym přewažnje pozitiwnje hódnoćeja, praji twarski měšćanosta Peter Hesse. Kružny wobchad je wobchadny prud widźomnje polěpšił – hač na rańši powołanski wobchad, hdyž dochadźa wob­staj­nje k dołhim rynkam čakacych jězdźi­dłow. Ale tež hižo do kružneho wobchada dyrbjachu šoferojo na Mosće měra a před nim čakać.

Přehladka klankow z nowosćemi

srjeda, 01. julija 2015 spisane wot:

Wustajeńca klankow pola swójby Peto w Nowym Měsće nad Sprjewju je mjeztym zhromadny skutk cyłeje swójby. Štož bě lěta 2009 k zetkanju Nowych Městow jónkrótna ideja dźowki Nicole, swoju zběrku klankow raz zjawnosći pokazać, je mjeztym wjesna atrakcija.

Nowe Město (JoS/SN). Lubowarjo klankow njeměli skomdźić sej přichodne tydźenje do Noweho Města nad Sprjewju dojěć. Pola swójby Peto dožiwja woni njewšědnu přehladku klankow, rozrjadowanu do njeličomnych wobrazow ze znatych a mjenje znatych bajkow. Přihotować započachu ju hižo loni w nowembru, jako rozmyslowachu, kak měła přichodna wustajeńca wupadać, wšako nima kóžde lěto wšitko samsne być. Lětsa su ju hišće raz powjetšili. Pod třěchu pódlanskeho twarjenja nasta dalša rumnosć, kotruž bě přećel Nicole Peto sobu wutwarić pomhał a hdźež je jeje wuj elektriku składł. Z tym pak je wobstejaca twarska substanca wučerpana, přehladku njemóža tuž dale powjetšić.

nawěšk

nowostki LND