Policija (19.06.15)

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Połčnica. Jako chcyše wodźer transportera wčera připołdnju w Połčnicy z ležownosće na puć wujěć, přewidźa wón bližacy so moped. Mopedist zrazy do transportera a padny. Při tym so tak zrani, zo dyrbjachu jeho w chorowni lěkować.

Biskopicy. Na křižowanišću blisko Schilleroweho naměsta w Biskopicach je wčera ně­hdźe w 19 hodź. 71lětna wodźerka VWja stopowe znamjo pře­widźała a jědźeše prosće dale. Při zražce z napřećo přijě­ducym Peugeotom so w nim sobujěduca 62lětna zrani. Ju dowjezechu do chorownje. Šofer wosta nje­zranjeny.

35 skupin na 14 jewišćach

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Kamjenc (SN). Kamjenc je jedne z městow po cyłym swěće, kotrež kóžde lěto 21. junija nadróžny hudźbny festiwal Fête de la Musique swjeća. Zajimcy móža zajutřišim w Lessingowym měsće wot 14 do 24 hodź. 35 skupin na štyrnaće jewišćach dožiwić. Mjez nimi budźe tež kapała Łužičenjo, kotraž w 14 hodź. na zahrodźe Muzeja zapadneje Łužicy hudźi.

Serbska hudźba w srjedźišću

Lichań (SN). Hród w Lichanju a k tomu słušacy park ze zarjadowanskej bróžnju njejstej jenož mjez kwasnymi porami woblubowanej. Někotre lěta je to přewšo krasna kulisa za kulturne zarjadowanja. Lětsa steji serbska hudźba w srjedźišću. Prěni koncert budźe zajutřišim, njedźelu, w 17 hodź. z Přezpólnymi.

Dźeń wobchadneje wěstoty

Budyšin (SN). Po cyłej Němskej wotměje so jutře dźeń wobchadneje wěstoty. Budyska wokrjesna wobchadna straža wočakuje zajimcow wot 9 do 14 hodź. na Žitnych wikach. Prezentować chcedźa tam krajne a zwjazkowe projekty, kaž akciju młodych jězdźerjow, ale tež pro­gramy předšulskich dźěći a seniorow. Na wopytowarjow čaka tójšto akcijow k sobučinjenju, mjez druhim test reagowanja a widźenja.

Wobtwarjenski plan wobzamkli

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Worklecy (aha/SN). Worklečanscy gmejn­scy radźićeljo wobzamknychu na wčerawšim­ posedźenju wob­twarjen­ski plan „Worklecy-Kozarčanski puć“ jednohłósnje. W februaru bě diplomowa inženjerka za krajinowe planowanje, Christine Tenne naćisk předstajiła. Předpisane žadanja wotpowědnje postajenemu časej, kaž su to zjawne wupołoženje a naprašowanja zjawnych nošerjow, buchu dodźeržane. Wčera wotwažowachu zapodate stejišća k naćiskej plana. Woprawnjene žadanja a pokiwy budu wobkedźbowane. Tak žada sej přirodoškitny wotrjad krajnoradneho zarjada, zo njesmě so pjećmeterske pasmo k parkowej muri wobtwarić a njesmě so tež ze štomami zwosadźeć, zo njeby chłódk w muri by­dlacym insektam škodźał. Kaž Sakski krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a ge­ologiju postaja, dyrbi so zaručić, zo dešćikowa woda do něšto hłubšeje pěskoweje woršty wotběži. Krajny zarjad za archeologiju ma tři tydźenje do předwidźaneho twarskeho započatka informowany być. Radźićeljo su tomu kaž tež trěbnej změnje wustawkow wčera přihłosowali.

Twar pěstowarnje po planje

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Chróšćanska gmejnska rada so personalnym rozsudam wěnowała

Chrósćicy (SN/mwe). Na spočatku wčerawšeho wuradźowanja Chróšćanskeje gmejnskeje rady je wjesnjanosta Maćij Brycka (CDU) nowowuzwolenemu wjesnjanosće Markej Klimanej (CDU) z Prawoćic z kwěćelom gratulował. „Přeju ći wjele wuspěcha a čuwow a widźimy, kak dale póńdźe“, Brycka rjekny. Poprawom chcyše wón Klimana spřisahać. Dokelž pak trěbne podłožki wokrjesa hišće njepředležachu, budu to w juliju na přichodnym posedźenju gmejnskeje rady nachwatać. Spočatk awgusta po rozžohnowanju z Maćijom Brycku chce Prawočan swoje zastojnstwo nastupić.

Tež to njemóžne druhdy zmóžnja

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

W lěće 1991 bě sej Franc Wićaz z Njebjelčic na Kukowskim klóšterskim dworje w něhdyšej wuporjedźerni trak­torow­ zamkarnju za ratarske mašiny zarjadował a tam hač do dźensnišeho jako samostatny předewzaćel dźěła.

Pančicy-Kukow (SN/mwe). Nimale 25 lět wuporjedźa dźensa 52lětny woblubowany serbski zamkar w Pančicach-Kukowje ratarske mašiny, wot traktora přez płuh a synowobroćak hač k trawusyčakej, mopedy a awta kaž tež dalše mašiny a nastroje, kotrež wobsedźerjo domow za hladanje swojich ležownosćow trjebaja. Prawidłownje přijědźe kóždu druhu póndźelu­ na klóšterski dwór tež fachowc DEKRY, zo by tam na jězdźidłach pře­pruwowanje TÜV přewjedł.

Krótkopowěsće (19.06.15)

pjatk, 19. junija 2015 spisane wot:

Hladanje dźěći budźe dróše

Drježdźany. W sakskej stolicy zwyša popłatki za hladanje dźěći wo 3,3 procenty. To je Drježdźanska měšćanska rada wčera wobzamknyła. Pozadk su stupace kóšty wobhospodarjenja. Wot 1. septembra změja starši tuž za městno w žłobiku 6,40 eurow a w pěstowarni 4,70 eurow wjace na měsac płaćić. Potrjecheni su tež starši, kotřiž swoje dźěći do serbskeje skupiny na Geisingskej sćelu.

„Kluby“ město hosćencow?

Praha. Čěske knježerstwo je zakoń wobzamknyło, kotryž wot 1. januara 2016 kurjenje w hosćencach a barach zaka­zuje. Wjacori hosćencarjo nětko rozmysluja, swoje předewzaća formalnje na „priwatne kluby“ přetworić. Čěska repu­blika je jedyn z poslednich krajow Europy, w kotrymž je kurjenje w hosćencach dotal lědma wobmjezowane.

Třećina w zarjadnistwach

Budyšin. Nimale třećina Budyskich dźěławych je w zarjadnistwach přistajena. W kubłanju, strowotnistwje a na socialnym polu dźěła 8 600 žonow a muži. We wobłuku wikowanja, wobchada a gastronomije dźěła 4 800 ludźi, w produ­kowacym přemysle 3 100. To wuchadźa z rozprawy „Budyšin w ličbach 2015“.

Rjelka/Lipič dale bjez poražki

Šulerjo wopomnišćo wopytali

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Šulerjo 6. do 9. lětnika internata Serbskeho gymnazija Budyšin pobychu njedawno we wobłuku projekta w bywšim Budyskim jastwje a dźensnišim wopomnišću. Přez nje wodźeše nas Ulrich Ingenlath. Wón je nam na jara přijomne wašnje z wjele přirunanjemi z dźensnišim časom žiwjenje w něhdyšej chłostarni zwobraznił.

Přewšo hnujace bě, jako smědźachu so šulerjo do transportera typa Barkas B 1000 sydnyć, w kotrymž je pjeć celow za transport jatych zatwarjenych. W tajkich wuskich, jenož kwadratny meter wulkich a cyle ćmowych celach bjez wokna­ běchu jeći druhdy hač do pjeć hodźin­ zawrjeni.

Po 20mjeńšinskim zawodnym filmje­ wo wšelakich dobach wobstaća jastwa­ – wot nacionalsocialistiskeje diktatury hač k režimej SED, wobhladachu sej šulerjo originalne cele z tehdyšeho časa. Zhonichu wšelake wosebitosće a krute předpisy we wotběhu wšědneho dnja, při čimž mějachu wjele prašenjow. Bě ćežko sej předstajić, pod kotrymi wuměnjenjem­i dyrbjachu jeći žiworić.

Wjesnjanosta spřisahany

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Rakečanscy radźićeljo lětuši hospodarski plan wobzamknyli

Rakecy (aha/SN). Na wčerawšej zhromadźiznje Rakečanskeje gmejnskeje rady je Günter Eichler (CDU) jako najstarši noweho wjesnjanostu Swena Holgera Nowotneho (CDU) spřisahał a zawjazał. Na jeho městno jako dotalny radźićel bu Tobias Schelzig zawjazany.

Z nowym wjesnjanostu Rakec mějachu wčera wobšěrny dnjowy porjad z 18 dypkami rozjimać a wobzamknyć. Bu­dyski krajnoradny zarjad bě wobzamknjenja na posedźenjomaj rady w aprylu a meji jako­ njepłaćiwe hódnoćił, dokelž njebu předpisana forma na přeproše­njomaj dodźeržana. Nawodnica Rakečanskeho financneho wotrjada Franciska Pfeiffer rozłoži aktualny staw konsolidowanskeho plana a móžeše na pozitiwny trend nastupajo wuwiće likwidnych srědkow skedźbnić. Wot lěta 2014 su so wone wot 340 000 na mjeztym 197 000 eurow znižili.

Policija (18.06.15)

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Slepo. Dokelž bě wčera popołdnju w Slepjanskim socialnym centrumje swj. Borbory płun čuć, su dom ewakulowali. 40 kameradow wohnjowych woborow z Mułkec, Ronownoho, Slepoho a Běłeje Wody je z dźewjeć awtami na pomoc přijěło. Tež wobora Vattenfalla a wuchowanska słužba běštej na městnje. Po wuprajenju zasadźenskeho nawody bě wjesna­ firma płun wotpušćiła, kotryž so na to po centrumje rozpřestrěwaše.

Swjeća w klóštrje a na zahrodźe

štwórtk, 18. junija 2015 spisane wot:

Wopyt klóšterskeho a swójbneho swjedźenja Budyskeho wokrjesa přichodnu njedźelu w klóštrje Marijinej hwězdźe w Pančicach-Kukowje zadani so za wulkich kaž tež małych zajimcow.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). „Jednorje žiwy być – jednorje čłowjek być“ rěka hesło 6. klóšterskeho a swójbneho swjedźenja 21. junija w Pančicach-Kukowje. Ze swjedźenskimi kemšemi w 10.30 hodź. jón zahaja. W 13.15 hodź. přizamknje so koncert Kamjeničanskeho ansambla Agenda St. Jacob. Po zwučenym wašnju čaka na wopytowarjow wot 14 hodź. program „Patentne talenty“ z hudźbu, rejemi, ar­ti­stiku­ a žortom, moderěrowany wot Hei­ka Hariga. Tak poskića reje z towarstwami z Kulowa, Kinsporka a Arnsdorfa, instrumentalne kruchi šulerjow wokrjesneje hudźbneje šule, afriske rytmy z Wulkeje Dubrawy a folk- a countryhudźbu z Wojerec. Mjez sobuskutkowacymi budźe tež Serbski muski chór Delany. Akterojo wustupja na jewišću na kló­šterskim dworje runje tak kaž na jewišću klóšterskeje zahrody. W 17.30 hodź. swjeća zakónčacu ekumenisku nutrnosć. Cyły­ dźeń budu regionalne a přirodowe wiki z 55 wikowarjemi a rjemjeslnikami.

nawěšk

nowostki LND