Po wjacorych lětach kontrowersneje diskusije we wsy kaž tež we wopłóčkowym zaměrowym zwjazku Při Klóšterskej wodźe a po rozsudźe, Wotrow tola centralnej wopłóčkowej syći přizamknyć, tam nětko na wjacorych městnach twarja. Ćišćowe roły z wosebitej techniku pod pućemi do zemje „třěleja“, tak zo njetrjebaja dołhe hrjebje wuzběhać. Foto: SN/Maćij Bulank

Po nimale dźewjećlětnej přestawce maja w Choćebuskim zwěrjencu zaso dorost chinskich leopardow. Hladarka Manuela Haberland pokazuje tule małeho kocora Siana, kotryž je 8. julija, škitany před wopytowarjemi we wosebitej boksy za kulisami, na swět přišoł. Mać Faya přisłuša poslednim młodźatam leopardow w tudyšim zwěrjencu z lěta 2006. Nan Ninja pochadźa ze zwěrjenca w pólskej Łódźi a je na poručenje plahowanskeho koordinatora mjeztym hižo dwě lěće w Choćebuzu. Foto: Michael Helbig

Policija (09.07.15)

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Steinigtwolmsdorf. K njewšědnemu zasadźenju­ wołachu wohnjowu woboru a policiju wčera w Steinigtwolmsdorfje. Tam běchu wobydlerjo krótko do 22 hodź. zdźělili, zo so we wsy latarnja na­dróžneho wobswětlenja pali. Tole so kameradam na městnje wobkrući, jako widźachu, zo so sćinidło (Lampenschirm) njeswěći, kaž w tym času zwučene, ale pali.­ Po wšěm zdaću bě w nocy do toho błysk do latarnje dyrił a kable wob­škodźił. Po tym zo wobornicy woheńčk zhašachu, so přiwołany elektrikar z problemom dale zaběraše a milinu wotpiny. Wěcnu škodu trochuja w tymle padźe na něhdźe 200 eurow.

Zwony maja – zwóńcu dóstanu

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Wojerecy (UH/SN). Ideju a přeće, zo by z Wojerowskeho Domu Martina Luthera Kinga zwonić móhło, mějachu čłonojo tamnišeje wosady hižo před pjatnaće lětami. Z połoženjom zakładneho kamjenja za zwóńcu zawčerawšim je so přeće nětko zwoprawdźiło. Tři zwony, kotrež maja tam jónu wisać, su hižo lěta 2008 w Osnabrücku­ kupili.

Projekt zwóńcy bě Wojerowski twarski inženjer Hagen Schmaler naćisnył. W lěće 2006 załožichu spěchowanske towarstwo, kotrež trěbne pjenjezy zběraše. Před lětomaj tež měšćanska rada předewzaću přihłosowaše a zarjadowa je do měšćanskotwarskeho wuwićoweho koncepta, z čimž běchu wuhlady na spěchowanske srědki date. Před něhdźe lětom dóstachu 178 000 eurow drohi projekt přizwoleny. Wudawki sej Zwjazk, Swobodny stat Sakska a město Wojerecy dźěla, při čimž wosada wulki dźěl komunalneho podźěla přewozmje. Kaž farar Jörg Michel zdźěli, su dotal 60 000 eurow dźakowano pjenježnym daram nazběrali.

Dźěći lěpje škitać

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Škitnu skupinu w chorowni wutworili

Budyšin (SN/MWj). We wobłuku sakskeho projekta „Hladać – spóznać – jednać“ je tzwr Hornjołužiske kliniki škitnu skupinu za dźěći wutworiła. Nadawk lěkarske discipliny přesahowaceje skupiny je, zawjesć trěbne medicinske a psychosocialne naprawy, hdyž wobsteji podhlad, zo je derjeměće dźěsća wohrožene. K tomu słuša standardizowana dokumentacija woprašowanja a lěkarskeho přepytowanja runje tak kaž zapřijeće prawnisko- medicinskeho posudźowanja, rěka w nowinskim wozjewjenju towaršnosće, kotraž wobhospodarja Budysku a Biskopičansku chorownju.

Skupinje pod nawodom wyšeho lěkarja za dźěćacu a młodźinsku medicinu Budyskeje chorownje dr. Tobiasa Zimmermanna přisłušeja psychologa, chorobna sotra, dalša dźěćaca lěkarka a socialny dźěłaćer.

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych­ katolskich a ewangelskich wosadach rozhladujemy a předstajimy někotre fary – dźensa Njebjelčansku­.

Hižo wokoło lěta 1342 steješe w Njebjelčicach na městnje dźensnišeho kěrchowa cyrkwička, poswjećena swjatemu Měrćinej. Hač do reformacije starachu so tam wo Bože mšě a dalše słužby mniša 1294 załoženeho Kamjenskeho klóštra franciskanow. Mjeztym zo bu město Kamjenc dospołnje ewangelske, wostachu Njebjelčicy katolske. Za čas fararja Handrija Mróza so drjewjana cyrkwička 1739 wotpali. W lětach 1741 do 1743 natwarichu nowu wulku cyrkej na hórce w baroknym stilu. Twar Božeho domu podpěrowaše tehdy klóšter Marijina hwězda, kotryž měješe patronat nad wosadu. Wopony klóštra we a zwonka cyr­kwje kaž tež na farskim domje z lěto­ličbu 1798 na to skedźbnjeja.

29. raz je Židźinski chór pod nawodom Kerstin Liederoweje wčera w swojej wsy spěwanje pod měrowym dubom zarjadował. Jako­ hóstny cyłk běchu sej Chór Lessingoweho města Kamjenca pod nawodom Wolfganga Fristera přeprosyli. Wobě ćělesy zanošowaštej­ němske, serbske a čěske ludowe pěsnje a stej tež zhromadnje spěwałoj. Foto: Martina Arlt

Budyšin ma noweho financneho mě­šćanostu. Z přemóžacej wjetšinu je rada města wčera na wurjadnym posedźenju dr. Roberta Böhmera do zastojnstwa wuzwoliła. 43lětny rodźeny Budyšan naslěduje w zastojnstwje swojeho nana Michaela Böhmera (CDU).

Budyšin (SN/JaW). Wčerawše wurjadne posedźenje Budyskeje měšćanskeje rady, kotrež nawjedowaše posledni raz dotalny wyši měšćanosta Christian Schramm (CDU), njebě jenož wobydlerjam Budy­ši­na, ale tež sobudźěłaćerjam měšćanskeho zarjadnistwa wulce zajimawe. Wšako chcychu runje woni z prěnjeje ruki wě­dźeć, štó budźe wotrjad hospodarstwo, financy, kubłanje a socialne a zdobom tam přistajenych přichodnje nawjedować. Mjez přitomnymi bě tež designo­wany Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens. Bjez dźiwa tuž, zo městna za ho­sći na žurli měšćanskeje rady lědma dosa­hachu. Dweju kandidatow za zastojnstwo běchu zastupjerjo wšitkich frakcijow we hłownym wuběrku města z cyłkownje 35 požadarjow wu­zwo­lili.

Krótkopowěsće (09.07.15)

štwórtk, 09. julija 2015 spisane wot:

Kulturny dom wuchowany

Biskopicy. Kulturnemu domej w Biskopicach kiwa wuchowanje. Skupina předewzaćelow chce insolwentny zawod nazymu přewzać. Dom steji hižo dlěši čas prózdny, po tym zo bě wobhospodarjenje zwrěšćiło. Přewzaće objekta je so poradźiło dźakowano prócowanjam noweho Biskopičanskeho wyšeho měšćanosty prof. Holma Großy.

Darmotna jězba za jedynku

Zhorjelc. Šulerjo z jedynku na wuswědčenju smědźa jutře, posledni šulski dźeń, ćahi předewzaća Trilex darmotnje wužiwać. Wuměnjenje je, zo móža znajmjeńša jednu jedynku na wuswěd­čenju pokazać, hromadźe z wupokazom, pak šulerskim pak personalnym. Ćahi Trilex jězdźa tež ze Zhorjelca přez Budyšin do Drježdźan.

Wjace pjenjez swobodnym šulam

Drježdźany. Šule w swobodnym nošerstwje dóstanu wot klětušeho wjace pjenjez. To je Sakski krajny sejm z hło­sami CDU a SPD wobzamknył. Po tym zwyši so lětna přiražka stata na šulerja na nimale tysac eurow. Jeničce klětu chce kraj za to 327 milionow eurow nałožić, 250 milionow wjace hač dotal. Financowanje šulow dyrbješe so po wukazu sudnistwa znowa rjadować.

Policija (08.07.15)

srjeda, 08. julija 2015 spisane wot:

Brěznja. Najprjedy njeznaty skućićel je so zawčerawšim do zahrodnišća na Budyskej dróze w Brězni pola Kamjenca zadobył. Wobydlerjo to pytnychu a spěšnje jednachu, informujo policiju. Zastojnicy na to 30lětneho muža w jednej ze zahrodkow lepichu. Z njezamknjeneho zahrodoweho domčka bě wón sekeru, powjaz a smólnicu spakosćił. Při tym bědźeše so najskerje z wysokimi temperaturami, kotrež tón dźeń knježachu, přetož namakanu blešu mineralneje wody­ je wón hnydom na městnje wupił. Dokelž běchu policisća prawu zahrodku spěšnje wuslědźili, móžachu woni pokradnjene wěcy wobsedźerjej hnydom zaso wróćić. Wěcna škoda žana njenasta. Přiwšěm změje so 30lětny padustwa dla zamołwić.

nawěšk

nowostki LND