Krótkopowěsće (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Wotměja dźaknu party

Drježdźany. „Sakska so dźakuje“, takle rěka party 9. januara 2016 w Małym domje Statneho činohrajneho dźiwadła Drježdźany. Z njej chce so sakske ministerstwo za wědomosć a wuměłstwo zhromadnje z konferencu sakskich studentskich zjednoćenstwow a statnym činohrajnym dźiwadłom studowacym za čestnohamtsku pomoc při přijimanju, zastaranju a integraciji ćěkancow dźakować. Mjez dźakowacymi budźe statma ministerka dr. Eva-Maria Stange (SPD).

Mia a Ben cyle prědku

Hamburg. Po cyłej Němskej je Mia wo­spjet najlubše holče předmjeno. Na druhim městnje steji Emma, na třećim Hannah/Hanna. Najwoblubowaniše hólče mjeno je Ben. Jonas a Leon zaběratej dalšej městnje. To rjekny hobbyjowy slědźer mjenow Knud Bielefeld powěsćerni dpa. Mia a Ben běštej mjenowej lisćinje hižo minjene lěta nawjedowałoj.

Zhromadna meditacija

Policija (30.12.15)

srjeda, 30. decembera 2015 spisane wot:

Pančicy-Kukow. K wobchadnemu nje­zbožu, na kotrymž běštej dwě jězdźidle wobdźělenej, dóńdźe zawčerawšim na statnej dróze S 100. Wodźer Daimlera-Benz bě z Pančic-Kukowa do směra na Kamjenc po puću. Blisko Hlinowca skoči jemu naraz sorna do awta a zleća hišće do napřećo jěduceho Passata. Tež jeho wodźer njemóžeše so zražce ze zwěrjećom wuwinyć. Wěcna škoda na awtomaj wučinja ně­hdźe 1 200 eurow. Sorna bě nablaku mortwa.

Mjez ministrantami serbskich wosadow je bowling po wšěm zdaću jara woblubowany a rjana zabawa. W Budyskim bowlingowym centrumje pobychu wčera najprjedy Radworscy ministranća z fararjom Benom Jakubašom, za nimi započachu klóšterscy ministranća (na wobrazu) z fararjom Tomaszom Dawidowskim kule kuleć. W Pančicach-Kukowje tuchwilu dohromady 22 holcow­ a hólcow k wołtarjej słuži. Foto: SN/Maćij Bulank

Škot ze zajimawymi stawiznami

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Mjeztym hižo 40. raz móžeše předsyda Nowowješćanskeho towarstwa Wjesna zhromadnosć Křesćan Korjeńk w tamnišim towarstwowym domje škotowarjow ze wsy a wokoliny na zhromadne kartyplacanje witać.

Nowa Wjeska (aha/SN). Štóž so w škotowej rěči njewuznawa, je so zawčerawšim w Nowej Wjesce njemało dźiwał, słyšo, zo bu tam znaty muler nadobo krawc. Dale bě rěč wo čerwjenej rancy a zo dyrbješe so zeleny kral kłóć. Za jednym blidom hrajerjej zblědnyštaj, hdyž třeći wjesele zwěsći, zo staj čornaj. Tak a podobnje so rěčeše, jako w Nowowješćanskim towarstwowym domje za štyrjomi bli­dami w dwěmaj přechodomaj 320 króć karty měšachu.

W zwěrjencu planuja dalše změny

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Wojerecy (UH/SN). Tež w zymskich měsacach we Wojerowskim zwěrjencu wjele zajimawostkow nazhoniš. Na płoninje wjace hač šěsć hektarow maja tam ně- hdźe 800 zwěrjatow sto družin. Po zakonju ma kóžde z nich dźensa wjace městna měć, hač bě to za čas NDR předpisane. Tohodla dyrbjachu ličbu zwěrjatow wobstajnje pomjeńšeć.

Mnohe nowe domy nastali

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Worklečanska gmejna so lětsa wo tójšto twarnišćow starała

Worklecy (aha/SN). Bilanca planowanych předewzaćow w nachilacym so lěće žněje we Worklečanskej gmejnje wjele připóznaća. Widźomne we wšěch wjesnych dźělach su twarske aktiwity, a ličba nowych domow hladajcy přiběra. Prěni raz su so hody w swojim nowym domje nad božodźěsćowym štomom w Nowej Wjesce tři swójby a we Worklecach samo wosom swójbow wjeselili. Tak je so stejnišćo při kupowym haće wo šěsć nahladnych twarjenjow rozšěriło. Dalši pjećo polěpšichu swoje bydlenske wuměnjenja z wutwarom a powjetšenjom. Mjeztym zo je wosom swójbow twarić započało, so pjeć dalšich na to hotuje. Nimo toho je w Smječkecach wobtwarjenski plan na třoch dalšich ležownosćach wotzamknjeny.

Wažne ćežišćo za Worklečansku gmejnu bě, zdźěłać planowe podłožki za dospołne saněrowanje sportownje. Po tym zo je Sakska natwarna banka spěchowanskim srědkam přizwoliła, chcedźa halu w lěće 2016 ponowić. Projekt płaći dohromady 1,1 milion eurow.

Kamjentny dom so „žehlił“

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:
Něhdźe sto lubowarjow metaloweje hardcoroweje hudźby je minjenu sobotu w Budyskim Kamjentnym domje na swoje kóšty přišło, jako wotmě so tam koncert „Power of Expression“. Mjez hudźbnikami běchu tež serbscy hercy, kotrychž znajemy ze skupiny DeyziDoxs. Tónkróć „zatepichu“ woni pod mjenom Cats Eye Nebula, zo so žurla Kamjentneho domu jenož tak „žehleše“. Bohužel njewědźachu so někotři hosćo přez hody prawje zadźeržeć a pomórachu cyle nowy nuznik z ranjacymi mo­tiwami, kotrež su na Facebookowej stronje domu widźeć. Foto: Carmen Schumann

Krótkopowěsće (29.12.15)

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

65 000 policistow škita Pegidu

Drježdźany. Za zawěsćenje pochodow Pegidy, Legidy a Pegidy Kamjenica-Rudne horiny bě wot 20. oktobra 2014 hač do lětušeho 7. decembra 65 000 policistow zasadźenych. To wuchadźa z wotmołwow sakskeho statneho knježerstwa na wjacore naprašowanja zapósłanca krajneho sejma Andréja Schollbacha (Lěwica). Najwjetša zestawa bě 21. januara w Lipsku z 5 100 zastojnikami.

Vietnamjenjo a čěske hody

Praha. W Čěskej republice bydlacy Vietnamjenjo pěstuja dźeń a bóle rjad čěskich hodownych nałožkow, byrnjež přewažnje buddhisća byli. Tak mnozy doma štomik pyša abo přihotuja typiske čěske jědźe a słodkosće. Za něhdźe 5 000 vietnamskich katolikow su tež Bože mšě w jich maćeršćinje zawěsćene. W Čěskej bydli wjace hač 60 000 Vietnamjanow.

Wobmyslenja zapodać

Policija (29.12.15)

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Po wobšěrnych přepytowanjach je kriminalna policija štyri wobšudnistwa z pokradnjenymi EC-kartkami wujasniła. K njeskutkam dóšło bě loni w decembru kaž tež lětsa w januaru a měrcu w Budyšinje. Policija je w medijach z pasowymi wobrazami skućićelow zjawnje za njeznatymi slědźiła. Tež w telewizijnym wusyłanju MDR „Kripo Live“ w lěću wo tym rozprawjachu. Swědcy njeskutka podhladnych spóznachu. Na zakładźe pokiwa swědka z Drježdźan wuslědźichu kriminalisća 41lětneho čěskeho staćana a 14lětnu sobuskućićelku. Tež Budyšanaj w starobje 13 a 17 lět stejitaj w fokusu přepytowanjow. Njeskutka podhladnym wumjetuja, zo su z pokradnjenymi pjenježnymi kartkami w bliskich awtomatach něhdźe 3 800 eurow wot­zběhnyli. Za njeskutka podhladnymaj z Čěskeje kriminalna policija dale pyta.

Kamjenc. W nocy na njedźelu je so na Kamjenskej­ Johannesa Frankowej hasy­ awto paliło. Wohnjowa wobora měješe woheń spěšnje pod kontrolu. Krótko po tym lepichu policisća tež 25lětneho podhladneho zapalerja.

Nowe lěto na snobjed

wutora, 29. decembera 2015 spisane wot:

Hórki. Štóž chce po silwesterskim hejsowanju lěto 2016 trochu měrnišo započeć, změje k tomu w Hórčanskim Młynkec hosćencu składnosć. Tam zarjaduja nowolětny brunch, potajkim kombinaciju ze snědanje a wobjeda, za čož je so mjeztym tež serbski wuraz snobjed zadomił. Skazanki přijimuja pod telefonowym čisłom 035796/ 96 290.

Do praksy pohladnyć

Pančicy-Kukow. Dotalna Wjenkec fyzioterapeutiska praksa w Pančicach-Kukowje přeńdźe na nowe lěto do rukow noweje mějićelki Kerstin Matcyneje. Při tej składnosći wuhotuje wona sobotu, 2. januara, wot 10 do 14 hodź. dźeń wote­wrjenych duri. Zajimcy změja składnosć, sej rumnosće wobhladać a so wo fyzioterapeutiskich wukonach wobhonić.

Přednošk wo putnikowanju

Chrósćicy. Hnydom prěnju sobotu noweho lěta, potajkim 2. januara, pokročuja w Chróšćanskej putniskej hospodźe z dalšim zarjadowanjom zymskeje sezony 2015/2016. W 19.45 hodź. porěči Gabi Nowottnick z Berlina wo putniskich pućach a putniskich hospodach w Šwi­carskej. Zarjadowanje je w němskej rěči. Nazajtra w 17 hodź. budźe w Gerdesec hospodźe zaso serbske dźěćace kino.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND