W aprylu wola wjesnjanostu

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:

Łaz (AK/SN). Wobydlerjo Łazowskeje gmejny wola 24. apryla noweho wjesnjanostu. Njedyrbjał-li žadyn z kandidatow trěbnu wjetšinu hłosow dóstać, dyrbjeli 8. meje wólby wospjetować. To je gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju jednohłósnje wobzamknyła. Zdobom powołachu radźićeljo šěsć wosobow wopřijacy wólbny wuběrk. Na jeho čole steji komornica Mandy Liepert. Nowy wjesnjanosta měł po móžnosći 1. junija swoje zastojnstwo nastupić.

Wólby noweho wjesnjanosty su trěbne, dokelž je wjelelětny wjesnjanosta Udo Wićaz wot spočatka tohole lěta prěni přirjadnik krajneho rady a w tejle funkciji zdobom jeho zastupjer. Wićaz naslěduje Steffena Domschku.

Šofer so na zbožo lědma zranił

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:
Najskerje dźiwiny dla je wčera wječor na zwjazkowej dróze B 96 mjez Kamjenej a Stróžu šofer awta kontrolu nad wodźidłom zhubił a do praweho wobhrodźenja zrazył. Hakle 50 metrow dale wosta awto na lěwym boku jězdnje stejo. Kaž z dźiwom je so šofer při tym lědma zranił. Foto: Christian Essler

Sykorki, wroble a kosy ličili

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:
Miłeho wjedra dla njeje wulki dźěl ptačkow našeje domizny tuchwilu na přidatnu picu pokazany. Tole je wuslědk ličenja ptačkow zawčerawšim w Běłowodźanskej staciji­ młodych přirodowědnikow a technikarjow. Sarah a Mauricio staj tam hro­madźe z Berndom Christophom (wotprawa) sykorki, wroble, kosy, zelene wopuški a dalše družiny wobkedźbowali a ličili. Tule při ptačej chěžce pak přewjele z nich wuhladali­ njejsu, za to ćim wjace na štomach a w kerkach. Foto: Joachim Rjela

Z wužiwanjom hotela Husarenhof na Naměsće Käthy Kollwitz w Budyšinje jako domom požadarjow azyla wot 1. februara su tam zaměstnjene štyri firmy a dwě lěkarskej praksy swój domicil zhubili. Połoženje zdawa so po­dobne lońšemu, jako přerjadowachu Greenpark na domicil ćěkancow.

Budyšin (SN/at). Do hód je towaršnosć Säurich-Sassenscheidt GbR jako mějićelka přemysłownišća Husarenhof z Budyskim krajnoradnym zarjadom zrěčenje wo wotnajenju třoch twarjenjow podpisała, zo by tam nastał kwartěr za ćěkancow. 28. decembra dóstachu tam zaměstnjeni podružnicy-firmownicy pisomne wupowědźenje rumnosćow. Je so krajnoradny zarjad tónkróć we wobłuku jednanjow za podružnikami wobhonił?

Krótkopowěsće (13.01.16)

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:

Přihoty za Dźeń Saksow zahajene

Lubij. W Lubiju su hižo započeli Dźeń Saksow 2017 přihotować. To wuhotuje město najwjetši ludowy swjedźeń swobodneho stata. Za přihot wutworichu sydom dźěłowych skupin. Hruby koncept po słowach wyšeho měšćanosty Dietmara Buchholza (njestronjan) steji, maskotku w formje Lubijskeje wěže hižo maja.

W januaru mjenje ćěkancow

Budyšin. Po informacijach Budyskeho krajnoradneho zarjada přińdźe tónle měsac jeno 150 ćěkancow do Budyskeho wokrjesa. Telko bě zwoprědka na tydźeń planowanych. We wokrjesu maja tuchwilu za nich 3 400 městnow. 250 z nich hodźi so hnydom wužiwać, zo móhli přichadźacych hnydom zaměstnić. Tučasnje bydli w Budyskim wokrjesu něhdźe 3 000 požadarjow azyla.

Praski hród sylnišo stražować

Praha. Hladajo na aktualne wěstotne połoženje a na strach terorizma chcedźa Praski hród jako sydło prezidenta přichodnje bóle wobstražować. Tuchwilnu stražu 200 policistow chcedźa wo dalšich sto zastojnikow zesylnić, kaž čěski nutřkowny minister Milan Chovanec zdźěli. Nimo toho ma so na Hrodźe nowy system kamerow zatwarić.

Policija (13.01.16)

srjeda, 13. januara 2016 spisane wot:

Wojerecy. Runje před klinikumom sta so wčera rano we Wojerecach wobchadne njezbožo. Rentnarjej staj tam pěši dróhu přeprěčiłoj. 41lětna wodźerka awta to po wšěm zdaću přepozdźe spózna, zajědźe do njeju a 80lětneho muža a 75lětnu žonu ćežko zrani. Jeju dowjezechu do bliskeje chorownje. Nětko pyta policija za swědkami, předewšěm za prěnjej pomocnicu, kotraž bě dźěćacu drastu jako podłohu pod hłowu přewostajiła.

Lucas Kral a Lotte Mauersbergerec (2. a 3. wotlěwa) staj lětuši dźěćacy princowski por Kulowskeho karnewaloweho towarstwa. Jeju kaž tež dwórskeho maršala Simona Bozeka a pažow Miru Brězanec (nalěwo) a Fenju Feigl (naprawo) su dźensa dopołdnja w Kulowskej pěstowarni CSB wuzwolili. Ceremoniju přewjedźechu lětsa 20. raz. Foto: Ulrike Herzger

Planuja z pólskimi partnerami

wutora, 12. januara 2016 spisane wot:

Nadźija na spěchowanje z kooperaciskeho programa Interreg

Hamor (AK/SN). Projekty z pólskimi partnerami chce gmejna Hamor přichodnje dołhodobnje zwoprawdźeć. K tomu je so tamniša gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju z jedno­hłósnym zasadnym­ rozsudom wuznawa. Komuna móže tuž we wobłuku kooperaciskeho programa Interreg Pólska-Sakska 2014–2020 próstwy za projekty w hódnoće 2,4 milionow eurow zapodać. A nadźija so 85procentowskeho spěchowanja. „Tajke zhromadne projekty mějachmy tež hižo w zašłosći, na přikład nastupajo šule, wohnjowe wobory a škit před wulkej wodu“, rjekny nawoda hłowneho zarjada gmejny Arian Leffs. Tež festiwal transNaturale su na te wašnje sobu financowali.

Brěžki (aha/SN). 25. raz podachu so Brěžčanske žony minjenu sobotu, kaž stajnje tydźeń do prěnjeho Kulowskeho kapičkoweho wječora, na camprowanje. Lětsa bě darniwosć něhdźe 180 tam bydlacych ludźi wosebje prašana. Běchu dźě jenož něšto hodźin do toho hižo hwězdni spěwarjo we wsy po puću. Brěžčanske žony maja so wot spočatka hajenja tohole nałožka po tradiciji, zo pokazuja ze swojimi kostimami na to, kak běchu lěta do toho pisanosć wulkeho Kulowskeho karnewaloweho ćaha wobohaćili. Tak sy tam sobotu wuhladał mjez druhim lawa a bože słónčko. Swjatojanska muška dopominaše na wobraz Brěžčankow na lońšich póstnicach w Kulowje.

Serwis za domjacnosć a dušu

wutora, 12. januara 2016 spisane wot:
Tež na wsach su wiki trěbne, wosebje hladajo na to, zo maš tam lědma předawarnjow. Tak kupcy rady witaja, zo su wobchodnicy tež mobilnje po puću. W Šunowje poskićeštej dźens dopołdnja Wałdźic rěznistwo a Ralbičanska Šołćic pjekarnja wšo to, štož za słódny wobjed a za dobru swačinu trjebaš. Zo je tajki serwis wulce witany, pokazuja rynki před wozami. Wosebje staršim ludźom je to pomoc a zdobom wotměna na hewak měrnych wsach. Foto: SN/Maćij Bulank

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND