Do stareje póstownje muzej?

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Něhdźe 120 wopytowarjow na žurli Kamjentneho domu bě wčera spokojenych z wuslědkom zarjadowanja archiwoweho zwjazka, wěnowaneho starej póstowni na Budyskej Hošic hasy.

Budyšin (CS/SN). Twarjenje na Hošic hasy čo. 9 jako jónkrótny swědk sakskich póstowych stawiznow ma přichod. Tole podšmórny wčera twarski měšćanosta Peter Hesse, warnowaše pak zdobom před přespěšnym akcionizmom. Twarjenje je zawěsćene, tak zo móža nětko wo zmysłapołnym wužiwanju rozmyslować. Referent wječora prof. Jos Tomlow z Wysokeje šule Zhorjelc-Žitawa prezentowaše na kóncu swojeho přednoška dźěła studentow, kotřiž běchu so z přichodom twarjenja a jeho móžnym wužiwanjom zaběrali. To pak su jenož nastorki k rozmyslowanju. Předstajić móhli sej, zo zaměstnja w starej póstowni sakski póstowy muzej, kotryž je zdobom kulturne srjedźišćo města. Mnozy wopytowarjo mějachu to za dobru ideju, wšako móhło to přidatnych turistow přiwabić.

Přeproša Sigmara Gabriela

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Gmejnska rada ze zjawnym listom hospodarskemu ministrej

Slepo (AK/SN). Plany zwjazkoweho hospodarskeho ministra Sigmara Gabriela (SPD) wo klimowoškitnym wotedawku za starše brunicowe milinarnje myla poměr mjez Vattenfallom a gmejnomaj Slepo a Trjebin. „Vattenfall k podpisanju noweho zakładneho zrěčenja hižo njesteji. Za žiwjenske planowanje wobydlerjow a za wuwiće gmejny je tole wulka njewěstosć“, podšmórny Slepjanski wjesnjanosta Reinhard Bork (CDU) wčera na posedźenju Slepjanskeje gmejnskeje rady.

Stary napis za nowu gratownju

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Nowotwar wohnjowoborneje gratownje we Wujezdźe (Breitendorf) je jedna z lětušich najwjetšich inwesticijow Bukečansk­eje gmejny. Staru gratownju bě wulka woda­ před lětomaj zapławiła, tak zo njehodźi­ so hižo saněrować.

Bukecy (CK/SN). Zo bychu městno za nowu wohnjowobornu gratownju we Wujezdźe měli, dyrbja bywšu šulu we wsy spotorhać. Historiski kamjeń ze serbskim napisom z jeje murje chcedźa sej kameradojo Wujezdźanskeje wohnjoweje wobory wobchować a jako wopomnjenski kamjeń při nowej gratowni připrawić dać. Wony kamjeń dotal ani widźeć njeje, jón dyrbja hakle wotkryć. Za spotorhanje šulskeho twarjenja su nětko 30 000 eurow do hospodarskeho plana Bukečanskeje gmejny zapisali.

Pytaja zajimcow za dobrowólne lěto

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Kamjenc (SN). Kaž kóžde lěto započinaja so nětko w aprylu zajimcy po wšej Sakskej za dobrowólne ekologiske lěto (FÖJ) požadać. Tež Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy ma za to pjeć městnow w swojich wšelakich wobłukach. Za nje pytaja młodostnych w starobje 16 do 27 lět. Wot 1. septembra 2015 hač do 31. awgusta 2016 maja woni tam składnosć w coologiskim, archeologiskim, geologiskim a wobswětokubłanskim wobłuku připóznatu dobrowólnu słužbu zmištrować. Hromadźe z wědomostnikami a pedagogami so młodostni z dźěłom muzeja zeznajomjeja a je sobu wuhotuja. Při tym zestajeja wosebite wustajeńcy, naćisnu kubłanske programy, preparuja zwěrjata abo skutkuja w magacinje.

Krótkopowěsće (15.04.15)

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

„Paradiz“ jako němski e-book

Budyšin. Bestseller Křesćana Krawca „Das Ende vom Paradies“ je nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina jako e-book wušoł. Krawc je w Lemišowje wot­rostł, hdźež tež jeho roman jedna. Wón wopisuje žiwjenje serbskeje swójby přez tři generacije wot spočatka 20. lětstotka hač do 1980tych lět.

Kniha Franca Čornaka wušła

Budyšin. W nakładnistwje Bastei-Lübbe je wčera kniha Franca Čornaka „Franz im Glück – Meine Wanderjahre auf der Walz“ wušła. Tež w Budyskej Smolerjec kniharni je wona w poskitku. 21. meje chce młody awtor z Chrósćic w kniharni Ludoweho nakładnistwa Domo­wina swoju prěničku předstajić.

Budu dale honačiki kormić

Róžant. Na naprašowanje Serbskich Nowin pola předewzaća Gräfendorfer w Mockrehnje nam zdźělichu, zo budu w Róžeńće bórze zaso honačiki kormić. Wobhospodarić ma kormjernju Agrarne wikowanske drustwo ze saksko-anhaltskeho Salzfurtkapelle-Zörbiga. Tuchwilu přewjeduja w Róžeńće nuznje trěbne twarske naprawy.

Klopp chce přestać

Policija (15.04.15)

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Wulku škodu načinili

Ottendorf-Okrilla. Po wšěm zdaću swětły dźeń su so njeznaći wčera do jednoswójbneho domu w Ottendorfje-Okrilli zadobyli a při tym wulku škodu načinili. Kaž policija zdźěli, łamachu so paduši w času wot 6 do 21 hodź. do domu, skóncowachu durje a kamory a přepytachu wšitke rumnosće za hódnotnymi wěcami. Pokradnyli su debjenki a wulki płony telewizor. Hódnotu rubizny trochuja na něhdźe 5 000 eurow. Wěcna škoda w domje wučinja něhdźe 8 000 eurow.­ Při pytanju za móžnymi skućićelemi zasadźichu tohorunja policajskeho psa, kotryž spyta slědy zadobywarjow wučušlić. Nětko pytaja swědkow, kotřiž su snano něšto wobkedźbowali.

Pólny zajac abo dźiwi nukl?

srjeda, 15. apryla 2015 spisane wot:

Wokoło jutrow rěčimy wjele wo zajacu. Lětsa wěnujemy dołhowuchačej wjetšu zjawnu kedźbnosć, dokelž je za zwěrjo lěta­ 2015 pomjenowany. Snano je tón abo tamny při nalětnim wuchodźowanju zajaca­ wuhladał. Bě pak to woprawdźe zajac abo tola dźiwi nukl?

Pjeć kilometrow rěki přirodźe wróća

wutora, 14. apryla 2015 spisane wot:
Pola Krynhelec kanalizowanu rěku zaso přirodźe wróća. Před lětdźesatkami běchu Běły Šepc za Rychwałdsku brunicowu jamu prěni raz přepołožili a scyła na kanal přetworili. Pjeć kilometrow rěčneho kanala nětko hižo njetrjebaja a tohodla tónle wotrězk­ renaturěruja. Runina ma so zaso z lěsom stać a zdźěla małym wodźiznam městno skićić. Dalewjedźenja Rychwałskeje jamy dla Běły Šepc přiwšěm zaso pře­połoža. Foto: Joachim Rjela, SN/M. Bulank

Škitarjo ptakow so zetkaja

wutora, 14. apryla 2015 spisane wot:
Njeswačidło (SN/MWj). W Klóšterskej Nowej Wsy pola Kulowa wotměje so wot jutřišeho hač do pjatka nalětnje zetkanje krajneho dźěłoweho zjednoćenstwa němskich ptačernjow. Sakska ptačernja Njeswačidło, skutkowaca we wobłuku statneje zawodoweje towaršnosće za wob­­swět a ratarstwo BfUL, ma lětsa předsydstwo dźěłoweho zjednoćenstwa na sta­rosći a nalětnje zetkanje tuž wuhotuje, piše nawoda Njeswačanskeje ptačernje dr. Joachim Ulbricht w nowinskim zdźělenju. Zastupjerjo jednotliwych zwjaz­kowych krajow chcedźa na kromje Du­brjenskeho bahna wo najwšelakorišich prašenjach škita ptakow wuradźować. Jedne z ćežišćow při tym budu milinowe wětrniki a ptački. Wobdźělnikam zet­ka­nja chcedźa nimo toho zaćišć po­srěd­kować, kak wulki wuznam pohórnistwowa krajina za někotre wohrožene dru­žiny ptakow ma. W zwisku z nalětnim zeńdźenjom w Klóšterskej Nowej Wsy přewjedu zetkanje wo ptačim monitoringu w Němskej pod nawodom zwjazkoweho zarjada za přirodoškit.

Hudźbne napřećiwnosće dožiwi minjenu sobotu sto wopytowarjow koncerta Sakskeho krajneho młodźinskeho orchestra a jazzowej­e skupiny l’arc six w bywšej chłódźerni Hórnikečanskeje Energijoweje fabriki. Barokne kruchi 18. lětstotka měšachu so tam z jazzom a swingom; samo njewšědne zwuki marimbafona běchu słyšeć. Foto: Ulrike Herzger

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl

nowostki LND