Seniorojo SŠT w Pólskej byli

pjatk, 23. septembera 2016 spisane wot:

Při miłym septemberskim wjedrje po­dachu so wuměnkarjo SŠT na swoju dnjowsku kubłansku jězbu přez Běłu Wodu a Żary do Zieloneje Góry. Prěnje słowjanske sydlišćo bu tam pozdatnje w 10. lětstotku załožene. Měšćanske prawo bu jemu hakle 1323 spožčene. Zielona Góra je znata jako město wina. Prěnje pisomne­ naspomnjenje wo plahowanju wina pochadźa tam z lěta 1314.

Na spočatku wobhladachmy sej Palmowy dom, hdźež rostu mnohe eksotiske rostliny, předewšěm palmy. Z terasy na třěše škleńčaneho twarjenja mějachmy wulkotny wuhlad na panoramu města a na wokolinu.

Z młodym pólskim přewodnikom po­dachmy so do srjedźišća Zieloneje Góry. Nimo radnicy a dalšich historiskich twarjenjow wobhladachmy sej tam wot lěta 1746 do 1748 twarjenu tykowanu cyrkej, w kotrejž chowaja so mnohe drohoćinki. Konstrukcija Božeho domu dopomina na sławnu měrowu cyrkej w Świdnicy. Cyrkej bu, runje tak kaž konkatedrala swj. Jadwigi, dokładnje restawrowana.

Na serbske blido

pjatk, 23. septembera 2016 spisane wot:

Lipsk. Serbja w Lipsku a wokolinje njech njeskomdźa přichodne serbske blido. ­Zajimcy zetkaja so wutoru, 27. septembra, w 19 hodź. w kofejowni Grundmann na Bebelowej 2. Organizatorojo wjesela so na prawje wjele wopytowarjow.

Zhromadnje hriby pytać

Kulow. Składnostnje prěnjeho europskeho dnja hribow přewjedźe Herbert Schnabel z Kulowskeje skupiny NABU jutře, sobotu, hribowu ekskursiju. Wobdźělnikam chce wón zajimawostki wo prawakach a kozakach rozłožić. Nimo toho wón pokaza, kotre dalše su jědźne hriby. Zajimcy zetkaja so w 9 hodź. na parkowanišću při Kulowskej kupjeli. Wobdźělenje płaći dwaj euraj.

Porěči wo rěči

Budyšin. Přichodne zarjadowanje Budyskeho kluba wuchowarjow rěče wotměje so wutoru, 27. septembra. W Budyskim hosćencu Sprjewina pensija porěči wot 19 hodź. dr. Peter Ulbrich na temu „Rěč w zwjazkowej republice“. Wšitcy zajimcy su witani, zastup je darmotny.

Ryba a přiroda

Reanimacija a prěnja pomoc steještej dźensa w srjedźišću akcije na Kamjenskim torhošću. Chorownja swj. Jana a wuchowanska słužba chcyštej wobydlerjow pohnuć, so zaso raz bliže z prěnjej pomocu zaběrać. Wšako bě wjetšina ludźi před wjele lětami tajki kurs wopytała. Tež Kamjenski wyši měšćanosta Roland Dantz (njestronjan) je składnosć wužił. Foto: SN/Maćij Bulank

Započnu statnu dróhu wutwarjeć

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Štóž dyrbi časćišo statnu dróhu S 100 přez Pančicy-Kukow wužiwać, njech so přichodne tydźenje na wobchadne poćežowanja nastaji. Dołho planowany wutwar dróhi so nětko započnje.

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Na posedźenjach gmejnskeje rady Pančicy-Kukow su zašły čas husćišo wo tym rěčeli. Nětko tak daloko je, zo statnu dróhu S 100 na kromje wsy z Budyskeho směra kaž tež přez wjes samu wutwarjeć započnu a wosebje nowy móst nad Klóšterskej wodu natwarja. Tele kompleksne twarske předewzaće rozrjaduja do štyrjoch wotrězkow. Prěni z nich zahaji so póndźelu, 26. septembra, kaž nowinska rěčnica krajneho zarjada za dróhotwar a wobchad (LASuV) Isabel Siebert zdźěli.

Krabat dóstanje nowu drastu

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Wulke Ždźary (MFü/SN). Hordźe je Wolfgang Kraus jako předstajer Krabata tele dny pućowanskej skupinje z delnjosakskeho Oldenburga swoju nowu uniformu pokazał. Skupina bě pod nawodom Wolfganga Krausa wjacore dny na slědach Krabata we Łužicy po puću. Mjez druhim pozastachu na Wulkoždźarowskim wu­dworu, hdźež jim pućowanski nawoda swoju nowu garderobu předstaji.

Stare mjena wobkedźbować

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Gmejnska rada Njeswačidło so tež z pomjenowanjom dróhow w Zarěču zaběrała

Njeswačidło (JK/SN). Runje dokelž njeje financne połoženje tež Njeswačanskeje gmejny wosebje róžojte, maja jeje radźićeljo derje wo tym wotwažować, što wobzamknu a što smě sej gmejna dowolić. Na posedźenju zawčerawšim tuž dokładnje wuradźowachu a so dojednachu, zo přepodadźa nadawk k změnje telefoniskeho systema, kotryž zwěsća a posrědkuje daty wopłóčkoweje připrawy gmejny, Drježdźanskej firmje WKS. Ta dotalny ISDN-system na ip-bazěrowany přestaji. Gmejna wotpowěduje tak wosebje žadanjam krajneje direkcije za kontrolu a dokumentaciju prawje dźěłaceho wopłóčkoweho systema.

Poskića zakuski při parkowanišću

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:
Parkowanišćo na kromje Pančic-Kukowa njeje jenož kónc tydźenja derje wužiwane, hdyž tam wopytowarjo swoje jězdźidła wotstajeja a do klóštra Marijineje hwězdy nóžkuja. Na kromje parkowanišća móža so woni kaž tež druzy tohorunja posylnić, wšako tam rěznik Pětr Cyž wot lětušeho na swojej zahrodźe zakuski poskića. Za to je małe předawanišćo natwarił a pod słónčnikami blida a ławki nastajał, zo by nimoducych­ k posydnjenju přeprosył. Foto: SN/Maćij Bulank

Radšo z dobrej myslu

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:
Jedna z najlubšich zaběrow šoferow, su-li z awtom po puću, bjezdwěla je, so na njeličomne twarnišća hóršić. W Budyšinje maš k tomu tuchwilu składnosćow dosć, wšako je Zeppelinowa hasa zawrjena a twarnišćo kružneho wobchada při Mosće měra stara so tohorunja wo dołhe rynki čakacych awtow.­ Na wsach njeje to wjele lěpje. Ze Smječkec drje móžeš zaso do Róžanta jěć, za to pak je hłowny puć přez Chrósćicy zawrjeny. A wot přichodneje póndźele tež z Pančic-Kukowa do směra na Budyšin pomałšo póńdźe. Ja žno šoferow swarjeć słyšu. Ale lubi wodźerjo nakładnych a wosobowych awtow, motorskich, mopedow atd.: Wostańće měrni a njehladajće na kóždu minutu, kotruž dyrbiće raz něhdźe čakać abo kotraž so wokołopuća dla zhubi. Z pumpotanjom so scyła ničo njezměni. Ale z dobrej myslu a tróšku sćerpnosću kóždy zadźěwk wjele lěpje znjeseš a pře­winješ. Marian Wjeńka

Krótkopowěsće (22.09.16)

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Hwězdarni šek přepodał

Budyšin. Šek w hódnoće 1 200 eurow je jednaćel Budyskich energijowych a wodowych zawodow Volker Bartko wčera předsydźe spěchowanskeho towarstwa tudyšeje šulskeje hwězdarnje Rüdigerej Hackelej přepodał. To je wunošk z loterije na sobotnym dnju wotewrjenych duri a ze zarjadowanja z kupcami, kotryž je zawod na mjenowanu sumu zwyšił.

Pólska jama a čěska woda

Liberec. Z rozšěrjenjom pólskeje brunicoweje jamy Turów hač k njeposrědnjej bliskosći čěskeje mjezy w Frýdlantskim wuběžku hrozy dnowna woda z čěskeho teritorija masiwnje wotběžeć. Kaž ministerski prezident Bohuslav Sobotka zdźěli, ma hižo wutworjena čěsko-pólska skupina fachowcow přepytować, kak tam planowane hórniske dźěła wodowe hospodarstwo wobwliwuja.

Koparki SGB wuspěšne

Policija (22.09.16)

štwórtk, 22. septembera 2016 spisane wot:

Kolesa w hrjebi leželi

Sepicy. Hižo minjenu njedźelu rano je muž w Bólericach pola Sepic w jednej hrjebi tři kolesa wuhladał. Wo tym drje informowaše wón policiju hakle dwaj dnjej pozdźišo, na zbožo pak hišće sčasom. Jako mjenujcy wobsadka policaj­skeho awta k wopisanemu městnu při­jědźe, tři kolesa hišće w chowance ležachu. Při přepruwowanju ramikowych čisłow so wukopa, zo bě znajmjeńša jedne koło pokradnjene. Dźěćace hórske koleso bě so hižo minjeny pjatk w Bambruchu pola Kamjenca zhubiło. Zwotkel tamnej pochadźatej, njeje hišće zwěsćene. Na kóždy pad so policija wuchodźowarjej za informaciju dźakuje, prosy pak, tajke něšto hnydom zdźělić.

nowostki LND