Krótkopowěsće (20.07.15)

póndźela, 20. julija 2015 spisane wot:

Lubowarjo pišćelow so zetkaja

Drježdźany. Sakska stolica a města w jeje wokolinje stanu so ze zetkanišćom přećelow pišćelow. Wot přichodneje njedźele hač do 1. awgusta zeńdźe so 350 čłonow towaršnosće lubowarjow pišćelow ke koncertam, přednoškam a ekskursijam. Zapřijate su tež pišćele w Zhorjelcu, Žitawje, Wodowych Hendrichecach a Delnim Wujězdźe, kaž zdźěleja.

Lětanišćo Drjejce insolwentne

Choćebuz. Lětanišćo Choćebuz-Drjejce je próstwu wo insolwencu stajiło. Choćebuske hamtske sudnistwo je dźensa wotpowědne insolwencne jednanje w swójskej zamołwitosći wukazało, kaž rěčnik sudnistwa zdźěli. Wot sudnistwa zasadźeny wěcywustojny ma financny koncept zdźěłać. Pozadki insolwency njejsu dotal znate. Zamołwići lětanišća njejsu so hišće k tomu wuprajili.

Praski coo mjez najlěpšimi

Policija (20.07.15)

póndźela, 20. julija 2015 spisane wot:

Tři awta do so zrazyli

Zejicy. W Pančicach-Kukowje wuješe dźensa rano wokoło šesćich sirena, dokelž běchu w Zejicach tři awta do so zrazyli. Pančičanska wohnjowa wobora bě hnydom na městnje, rjadowaše wobchad a staraše so wo wuběžace ćěriwo. Dokelž njebě z Chrósćic jěducy wodźer Opela na křižowanišću­ předjězbu z Pančic-Kukowa přijěduceho VWja wobkedźbował, awće do so a do dalšeho jězdźidła, Renaulta, zrazyštej. Při tym so jedna wo­soba ćežko zrani. Ju dyrbjachu do chorownje dowjezć.

Biskopicy. Na statnej dróze S 111 mjez Biskopicami a Budyšinom je wčera dopołdnja wodźer Renaulta z dotal njeznateje přičiny w Čerwjenych Noslicach kontrolu­ nad swojim jězdźidłom zhubił, zjědźe nalěwo z dróhi, po tym do kerkow a so přećisny. Wón a sobujěducy so při njezbožu zraništaj a wobeju dowjezechu do chorownje. Wohnjowe wobory z Čerwjenych Noslic, Zemic-Tumic a Mje­dźojca (Medewitz) městnosć njezboža wurjedźichu. Policija nětko za tym slědźi, čehodla je starši muž při ampli do wopačneho směra jěł. Za čas rumowanja wosta dróha dospołnje­ zawrjena.

Tafli dwurěčnje popisanej

póndźela, 20. julija 2015 spisane wot:

Wojerecy (SN). Na woběmaj stronomaj statneje dróhi S 108 stejitej nětko w němskej a serbskej rěčnej popisanej tafli na wotbóčce k zapadnemu přibrjohej Šibojskeho jězora. 30. apryla bě Wo­jerowski wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) nowu čaru k jězorej přepodał.

Lutz Mörbe derje wobstał

Wulka Dubrawa (HN/SN). Swoje prěnje posedźenje w techniskim wuběrku Wulkodubrawskeje gmejny je nowy wjes­njanosta Lutz Mörbe (njestronjan) su­werenje zmištrował. Problem ma komuna z alejemi mjez Kupojom-Komorowom a Lichanjom-Komorowom. Tam maja so schorjene kastanije a krušwiny na aleji do Lichanja podrězać.

Čornje jězdźić budźe dróše

Budyšin (SN). Štóž budźe wot 1. awgusta z busom a ćahom bjez płaćiweho lisćika po puću, dyrbi 60 eurow pokuty za to płaćić. Na to su so wšitke wobchadne zwjazki Sakskeje dojednali.

K warjenju čuje so powołana

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:

„Klóšterska stwička“ w Pančicach-Kukowje ma nowu wotnajerku

Pančicy-Kukow (AK/SN). Słódna jědź trjeba swój čas. Korčmarka Rita Drewniok, nowa wotnajerka „Klóšterskeje stwički“ w Pančicach-Kukowje, njewobhladuje warjenje jenož jako swoje nawuknjene powołanje, ale čuje so k tomu runjewon powołana. „Je prosće najrjeńšo, hdyž při dźěle wjeselo začuwaš. Runje to měł tež hósć začuwać“, wona měni a dodawa, „moja sotra a ja warimoj bjez přidatnych maćiznow a kedźbujemoj předewšěm na to, zo su přidawki a twory čerstwe, zo sezonje wotpowěduja a z regiona pochadźeja.“ Wobě wuwučenej kucharce „Klóštersku stwičku“ wot apryla hromadźe wjedźetej a naslědujetej tak wjelelětneju korčmarskeju mandźelskeju Karolu a Ludwiga Čornakec, kotrajž bě­štaj­ kónc lěta 2014 přestałoj.

Dźeń a wjace babow přestawa

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:

Cyle poněčim, ale wobstajnje so wotbłyšćuje, zo je po wšej Němskej cyła powołanska skupina eksistencielnje wohrožena. Dźeń a wjace babow čuje so nuzowane, swoje powołanje złožić.

Wojerecy (UH/SN). Poslednja swobodnje skutkowaca baba we Wojerecach, kotraž so wo młode maćerje při porodźe zwonka chorownjow stara, je lětsa spočatk apryla tónle dźěl swojeho dźěła spušćiła, a to po 34 lětach praktiskeho skutkowanja w tym wobłuku. Přičina bě pjenježneho razu. Přinoški za powołanske za­wěsćenje su minjene lěta wobstajnje přiběrali a wučinjachu spočatk julija 2015 wjace hač 6 000 eurow wob lěto. Tójšto babow poskića swoje posłužby tuž „jenož“ hišće do a po porodźe.

Krótkopowěsće (17.07.15)

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:

Vattenfall: Hač do 2016 předać

Picnjo. Energijowy koncern Vattenfall chce swoje brunicowe jamy a milinarnje we Łužicy hač do kónca lěta 2016 předać. Hišće lětsa chcedźa noweho kupca namakać, rěčnik koncerna dźensa zdźěli. Za łužisku brunicowu spartu maja pječa dweju zajimcow. Hač do septembra chce Vattenfall podłožki za móžneju kupcow dopřihotowane měć.

Pomoc za energijowu fabriku

Hórnikecy. Za přerjadowanje energijoweje fabriki w Hórnikecach přewostaji Zwjazk 2,5 milionow eurow spěchowanskich srědkow. Wo tym informowaše wčera zapósłanc zwjazkoweho sejma Thomas Jurk (SPD). Po tym zo bě loni prěnja próstwa wo spěchowanje zwrě­šćiła, su nětko wokolinu fabriki do próstwy zapřijeli.

Žiwidła w Sakskej w porjadku

Drježdźany. W Sakskej su loni 23 000 probow žiwidłow přepytowli. Jenož dwanaće procentow njebě w porjadku. To wuchadźa z aktualneje lětneje rozprawy krajneho přepytowanskeho zarjada. Jako za strowotu strašne abo strowotu wohrožace zastopnjowachu 44 probow. Přičina toho pak bě njedosahace pak wopačne woznamjenjenje.

Špatny dźeń za Škit

Policija (17.07.15)

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:

Połčnica. Někotružkuli kurioznu situa­ciju žno policisća dožiwjeja. Zo pak nakładne awto na prawym boku awtodróhi parkuje, zo by šofer swoje předpisane přestawki dodźeržał, to bě raz něšto nowe. Dožiwili su to zawčerawšim na A 4 pola Połčnicy. 36lětnemu šoferej kazachu na přichodne parkowanišćo jěć. Nimo toho ma wón 70 eurow pokuty płaćić a dóstanje dypk w Flensburgu.

Kubšicy. Njeměrnu nóc mějachu wčera wobydlerjo Sewjerneho puća w Kubšicach. Blisko bydlenskeho domu bě so z dotal njeznateje přičiny hromada składowaneho drjewa zapaliła. Zasadźene wohnjowe wobory z Bukec, Pomorc, Błócan, Wujezda (Breitendorf) a Mješic z dohromady 41 kameradami płomjenja na zbožo spěšnje zhašachu, tak zo njemó­žeše so woheń na susodne twarjenja wu­přestrěć. Policija nětko přepytuje, hač bě drjewo snano něchtó zapalił.

Za dźěłarničku so přizjewić

pjatk, 17. julija 2015 spisane wot:

Wojerecy. Dźěći a młodostni w starobje wosom do 16 lět móža so hišće za cirkusowu a warjetejowu dźěłarničku wot 17. do 21. awgusta na Wojerowskej dźěćacej a młodźinskej farmje přizjewić. Stajnje wot 9 do 16 hodź. móža tam wobdźělnicy potom do swěta cirkusa a warjeteja ponuchać a swoje kmanosće kreatiwnje zapřijeć. K zakónčenju prezentuja swój program staršim a přećelam. Přizjewjenja přiji­muje farma pod telefonowym čisłom­ 03571/ 979 164.

Poskića šulersku protyku

Kamjenc. Darmotnu šulersku protyku Sakskeho krajneho sejma za šulske lěto 2015/2016 dóstanu zajimcy nětko zaso w Kamjenskim běrowje zapósłanca Sakskeho krajneho sejma Alojsa Mikławška (CDU) na Zapadnej čo. 4. Nimo poskitka šulerskich zarjadowanjow a nimo informacijow wo sakskim parlamenće maja šulerjo w protyce dosć městna za wosobinske zapiski. Wot póndźele, 20. julija, hač do 4. awgusta wostanje běrow Alojsa Mikławška dowola dla zawrjeny. Wot 5. awgusta budźe wón zaso wot 8 do 16 hodź. za wšitke naležnosće wobydlerjow přistupny. Tež protyku móža sej tam zajimcy potom wotewzać.

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych­ katolskich­ a ewangelskich wosadach rozhladujemy a předstajamy wam někotre­ fary – dźensa Ralbičansku.

Na Ralbičanskej nawsy, při tamnišim hatku a stołpje Swjateje Trojicy, bě hižo do lěta 1429 cyrkwička stała. W tym lěće bu wona runja tamnišej farje wot husitow zničena. 1515 na samsnym městnje zaso cyrkwička steješe. Sto lět pozdźišo natwarichu prěnju cyrkej z dwěmaj wěžomaj. 1716 staj tachant Měrćin Bjarnat Just a abatisa klóštra Marijineje hwězdy Kordula Sommerec samostatnosć Ralbičanskeje wosady ze zrěčenjom pisomnje připóznałoj. W lěće 1754 pod serbskim biskopom Jakubom Wóskim připadny Róžant klóštrej Marijinej hwězdźe, kotryž pak sobu podpěrowaše, zo dósta Ralbičanska­ wosada pódu za nowy Boži dom a faru na nětčišim městnje kaž tež za ratarske hospodarstwo. Za natwar cyrkwje přewostaji klóšter 1 000 tolerjow. Z fararjom bě tam tehdy hač do lěta 1766 z Čornec pochadźacy Jakub Delenčka. W lětach 1716 do 1752 nastachu hródźe a bróžeń far­skeho kubła.

Krabatowy swjedźeń klětu w Kulowje

štwórtk, 16. julija 2015 spisane wot:

Mjeztym zo so w chorwatskim Žumberakskim regionje na lětuši Krabatowy swjedźeń wot 24. do 26. julija wjesela, započnu hižo nětko w Kulowje klětuši swjedźeń přihotować.

Kulow (AK/SN). Klětuši Krabatowy swjedźeń­ wuhotuje město Kulow. „Předwidźany je termin 12. do 14. awgusta 2016. To je prěni kónc tydźenja w šulskim času po lětnich prózdninach“, podšmórny měšćanosta Markus Posch (CDU) wčera na posedźenju měšćanskeje rady. ­Mi­njeny pjatk bě so prěnja dźěłowa skupina w małym kole na tónle termin dojednała. Přewjesć chcedźa Krabatowy swjedźeń direktnje w měsće. Jemu přisłušace wokolne wsy pak maja so po móž­nosći aktiwnje a kreatiwnje sobu zapřijeć.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND