Potajnstwa hrodźišća sej wotkryli

wutora, 14. apryla 2015 spisane wot:

Wotrow (MP/SN). Při rjanym słónčnym wjedrje a přijomnych temperaturach zetka so zawčerawšim, njedźelu 15 zajimcow zbliska a zdaloka, zo bychu sej stare kultury a twarcow Wotrowskeho hrodźišća zbližili. Přeprosyła na nalětnju ekskursiju bě wjednica Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy Friederike Koch-Heinrichs.

Wěcywustojnje rozłožowaše wona stawizny kulturow, kotrež su w Hornjej Łu­ži­cy slědy zawostajili. Wotrowske hrodźišćo je impozantny swědk łužiskeje kul­tury, wosebje Billendorfskeje skupiny, ko­traž­ tworješe kónčnu fazu łužiskeje kul­tury. Na městnje pokaza wjednica Kamjen­ske­ho muzeja, hdźe běchu tysac lět pozdźi­šo stari Słowjenjo hrodźišćo dźělili a hdźe běštaj před sto lětami archeologaj Ludwig Feyerabend a Walter Frenzel wurywałoj.

Krótkopowěsće (14.04.15)

wutora, 14. apryla 2015 spisane wot:

Namjety zapodać

Budyšin. Domowina chce tež lětsa zasłužb­ne wosoby z Mytom Domowiny za zaměrne a wuspěšne zachowanje a wo­zrodźenje serbskeje rěče a kultury, z Mytom Domowiny za dorost a z Čestnym znamješkom Domowiny jako připóznaćom zasłužbow w towarstwowym dźěle wuznamjenić. Čłonojo župow, towarstwow a jednotliwcy su tuž namołwjeni, hač do 30. junija namjety zapodać.

Jurij Brězan tež mjenowany

Budyšin. Wotpowědnje napominanju direktora Serbskeho instituta prof. dr. Dietricha Šołty je město Budyšin informacisku taflu na Philippa Melanchthonowym gymnaziju njedawno wobnowiło. Nimo dalšich wosobinow je na tafli nětko tež Jurij Brězan mjez bywšimi šu­lerjemi mjenowany.

Bitzka oficialny kandidat

Policija (14.04.15)

wutora, 14. apryla 2015 spisane wot:

Při Nysy ćěło namakali

Zhorjelc. Po pokiwje swědki su zastojnicy cła wčera wječor w Zhorjelcu w starym industrijowym twarjenju při Nysy skeletěrowane ćěło njeznateje wosoby namakali. Statne rěčnistwo a kriminalna policija pad přepytujetej. Tuchwilu žane informacije njepředleža, kak a hdy je wosoba do hižo lětdźesatkaj njewužiwa­neho twarjenja přišła. Tež k narodnosći a splahej ćěła njehodźi so tuchwilu hišće ničo rjec, kaž Zhorjelska policajska direkcija zdźěli. Kriminalisća tukaja na to, zo bu areal jako njeoficialne přebywanišćo wužiwane. Z obdukciju ćěła matej so jeho identita kaž tež přičina smjerće wujasnić. Hač jedna so wo njeskutk abo hač hodźi so tajki wuzamknyć, móža hakle po prawniskomedicinskim přepytowanju rjec. Policija dale informowaše, zo budu spušćomne informacije wo tym hakle za něhdźe tři tydźenje předležeć.

Nowotny nowy Rakečanski wjesnjanosta

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

Wčerawša wólbna njedźela za wolerjow Rakečanskeje gmejny je z hladanišća předsydki gmejnskeho wólbneho wuběr­ka Franziski Pfeiffer a čestnohamtskich pomocnikow we wólbnych lokalach derje wotběžała.

Rakecy (aha/SN). Cyłkownje 2 947 wólbokmanych měješe rozsudźić, kotry ze štyrjoch nominowanych kandidatow ma přichodne sydom lět jako wjesnjanosta na čole gmejny z 3 607 wobydlerjemi stać. Wólbne wobdźělenje z 63 procentami, z cyłkownje 1 846 wotedatych hłosow bě 26 njepłaćiwe, swědči wo zajimje ludnosće wo dobre rozrisanje palacych načasnych problemow w gmejnje. Wužiwać móžachu ludźo wólbne lokale w Rakečanskej radnicy a sydarni Treffpunkt kaž tež w Komorowje.

Doskónčny wuslědk wotedatych hłosow přeswědča. Komorowčan Swen Holger Nowotny – nominowany wot CDU – nažnja 1 048 hłosow, štož wotpowěduje 58 procentam. Sven Barthel na lisćinje Swobodneho wolerskeho zjednoćenstwa dósta 354 a Peter Klemmer na lisćinje Njestronskich wolerjow 269 hłosow. Za njestronjana Svena Helma rozsudźi so 149 wolerjow.

Dźesać serbskich dźěći je wčera w Radworju prěni króć k blidu Božemu přistupiło. Wosadni su přewodźeli tutón wjeršk zhromadnje­ ze staršimi a z fararjom Šćěpanom Delanom na swjedźenskich kemšach. Dźewjeć němskich dźěći doži­wi prěnje swjate woprawjenje na swójskej Božej mši. Prěnje swjate woprawjenje mějachu tohorunja w Ralbicach. Foto: Bosćij Handrik

Orchideje ludźi zakuzłali

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

W Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje su sej sobotu a wčera sta ludź­i přewažnje z holanskeje wokoliny, z Grodkowskeho a Złokomorowskeho regiona kaž tež ze sakskich kónčin přehladku­ orchidejow wobhladali.

Lóštne štučki na žurli zaklinčeli

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

Młodźinska kapała SerBeat z 1. nalětnim koncertom

Haslow (bn/SN). Prěni nalětni koncert lětsa w Haslowje, kotryž je tamniša Domo­winska skupina z podpěru Załožby za serbski lud wuhotowała, dožiwi wčera něhdźe 80 wopytowarjow. Młoda kapała SerBeat wobradźi přihladowarjam pisany kwěćel mjenje abo bóle znatych serbskich kaž tež mjezynarodnych pěsnjow. Nimo klasiskeje rockoweje hudźby z gi­tary, basgitary a bijadłow wobstejaceje wobsadki zaklinčachu we wobdźěłanjach přewažnje cuzych kompozicijow seksteta tež trompeta, saksofon a keyboard. Tak zasłyša w přiběracej měrje roztawacy publikum­ rockowe a popowe štučki kaž tež kompetentnje zanjesene wulěty do Jamaiki – při čimž skupina hustohdy stilej­ reggae a ska bjezposrědnje do kompozicijow zapřija, kaž instrumentalny medley (mjez druhim „Ja sym najrjeńši serbski cowboy“ a „Live is Life“) pokaza. Wjerški pak běchu tola nowše, znate serbske pěsnje, kaž na přikład „Ja sym zaso kradnył“ Lózych hólcow, „Młody być“ skupiny Łužica abo za serbskich hudźbnikow drje winowatostny „Palenc, palenc“.

Dźesate pojutrowne walkowanje jejkow wotměte

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

Nowe Město (JoS/SN). Kóždu swójbu w Nowym Měsće nad Sprjewju bě tam­niše domizniske towarstwo wosobinsce přeprosyło, zo by prawje wjele ludźi na kóždo­lětne walkowanje jejkow tydźeń po jutrach na nawjes přišło. A nimale wšitcy su přeprošenje wčera popołdnju sćěhowali, wšako nalětnje słónco přidatnje wabješe. Tójšto žonow bě so serbsku narodnu drastu woblekło a tak woblubowanemu zarjadowanju wose­bi­ty raz spožčiło. Nimale w kóždej domjacnosći tajku drastu­ maja, někotre samo wjacore. Zwjesela, zo bě šwarna ličba młodych swójbow přišła, zwjetša z dźěćacym wozyčk­om. Tuž so wjesna pěstowarnja wo to starać njetrjeba, zo budźe wona tež přichodne lěta wućežena.

Lětuše walkowanje jejkow w Nowym Měsće bě dźesate tajke zarjadowanje. Započe­li běchu na małej přirodnej skłoninje, po kotrejž dachu dźěći jejka do pěskoweje hromady kuleć. Štóž je ze swojim jejkom jedne z tamnych trjechił, smědźeše sej je sobu wzać. Bjez dźiwa, zo běchu dźěći tež wčera cyle cyplkojte, zo bychu prawje wjele jejkow wotnjesć móhl­i.

Wobornikow k hašenju wołali

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:
K hašenju lěsneho wohenja su sobotu na pózdnim popołdnju wobornikow na kromu Kamjenca wołali. Mjez Brěznju a Njebjelčicami paleše so něhdźe hektar lěsneje pódy. 50 kameradow dobrowólnych wohnjowych woborow Kamjenca, Brěznje, Pančic­-Kukowa a Bambrucha woheń hašeše. Na zbožo mějachu jón spěšnje pod kontrolu, tak zo k wjetšim škodam dóšło njeje. Něhdźe w 19.30 hodź. běchu poslednje płomjenja podušene. Mjeztym zo so wjetšina wobornikow na to do swojeje gra­tow­nje nawróći­, wostachu někotři na městnje, zo bychu wobkedźbowali, hač woheń něhdźe znowa wudyri. Foto: Rocci Klein

Krótkopowěsće (13.04.15)

póndźela, 13. apryla 2015 spisane wot:

Günter Grass njeboh

Lübeck. Günter Grass je njeboh. Lawreat Literarneho Nobeloweho myta ze­mrě dźensa rano 87lětny w Lübecku. Wón bě jedyn z najwuznamnišich němskich spisowaćelow našeho časa. Hižo jeho­ 1959 wušła kniha „Die Blechtrommel“ bě po wšěm swěće wuspěšna. 40 lět pozdźišo spožčichu Grassej Nobelowe myto za jeho literarne tworjenje.

Tilich hrozy z konsekwencami

Drježdźany. Sakska stolica hotuje so na wječor připowědźene zarjadowanje islamokritiskeje Pegidy kaž tež na připowědźene přećiwne akcije. Sakski ministerski prezident Stanisław Tilich (CDU) připowědźa konsekwency, dyrbjało-li k antiwukrajnym abo rasistiskim wu­prajenjam dóńć. Hłowny rěčnik Pegidy je dźensa nižozemski prawicarski populist Geert Wilders.

Chinske banki do Čěskeje

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND