W minjenych lětnich prózdninach su we Worklecach tójšto nadźěłali. W zakładnej šuli a w horće maja rumnosće nětko zdźěla nowe špundowanje. Parkowanišćo při šuli je wo 15 městnow powjetšene a při busowym zastanišću před gmejnskim zarjadom steji nětko ławka k posydnjenju. Při sportowni mjeztym hižo přitwar rosće. Foto: SN/Maćij Bulank

Kóžde lěto zas

wutora, 09. awgusta 2016 spisane wot:
Budgetne wustawki su gmejnam, městam a wokrjesam kóžde lěto znowa wulke wužadanje. Zo njejsu kónc 1. połlěta w Sakskej 50 komunow a dwaj wokrjesaj swój etat prawniskemu dohladej předpołožili, dopokazuje, zo maja wone zdźěla bytostne ćeže swoje nadawki financować. To znajmjeńša měni zapósłanc krajneho sejma André Schollbach (Lěwica), po tym zo je jemu nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) na małe naprašowanje wotmołwił. Přikład gmejny Malešecy, hdźež dyrbjachu wyšich winowatostnych wudawkow a nišeje klučoweje připokazanki dla samo swójske rezerwy wužiwać, to zwobraznja. W Budyskim krajnoradnym zarjedźe mjenuja dalši problem, wotewrjensku bilancu za knihowanski system doppik. Financna napjatosć mnohich gmejnow a samo wo­krjesow so z njej njepřewinje. Při tym njejsu jenož wolene zastupnistwa w komunach wužadane. Axel Arlt

Wobzamknjenja w awgusće

wutora, 09. awgusta 2016 spisane wot:

W Budyskim wokrjesu je hišće najwjace komunow Sakskeje bjez etata

Budyšin (SN/at). W Budyskim wokrjesu je 17 komunow, kotrež njejsu hač do 30. junija wobzamknjeny etat za lěto 2016 prawniskemu dohladej předpołožili. To je po cyłej Sakskej najwjace, kaž wuchadźa z wotmołwy nutřkowneho ministra Markusa Ulbiga (CDU) na małe naprašowanje Drježdźanskeho zapósłanca Andréja Schollbacha (Lěwica).

Po 30 lětach w studni zaso woda

póndźela, 08. awgusta 2016 spisane wot:
Dokelž lětsa w Delnim Wujězdźe žadyn swětłowy a zwukowy festiwal transNaturale nimaja, wuhotowachu sej tam kónc tydźenja mały swjedźeń na łuce hrodoweho parka. Organizowałoj běštaj jón domizniske towarstwo a towarstwo wjerchowskeho pedagogija Dannenbergowy dom. Jedyn z wjerškow bě, zo ze studnje na hrodowej łuce po 30 lětach prěni raz zaso woda pryskaše. Zmóžnili su to čłonojo wjesneje wohnjoweje wobory. Mnozy wužiwachu tónle fotowy motiw jako dopomnjenku, kaž tule Vogtec swójba z Minakała. Foto: Jost Schmidtchen

Policija (08.08.16)

póndźela, 08. awgusta 2016 spisane wot:

Transporter a móšeń pokradnyłoj

Biskopicy. Na łuce pola Steinigtwolmsdorfa je sobotu wječor transporter tčacy wostał, a dwě wosobje z njeho so pěši wotsalištej, kaž swědk policiju informowaše. Pozdźišo so wukopa, zo staj młodostnaj w starobje 18 a 19 lět transporter do toho w Biskopicach pokradnyłoj, hdźež běštaj so do towarstwoweho domu zadobyłoj a sej tam klučik jězdźidła přiswojiłoj. Bórze na to bu pinčnikej we Wjernarjecach (Wehrsdorf) móšnja z třicyfrowej sumu pjenjez ­spakosćena. Tež tónle njeskutk dźe na konto woneju młodostneju, kaž policija pozdźišo wuslědźi. Dokelž móžachu wjacori swědcy mło­deju skućićelow dosć derje wopisować, policija jeju dosahny a nachwilnje zaja. Kelko škody staj na transporteru nači­niłoj, njehodźi so hišće dokładnje rjec. Na kóždy pad so kriminalna policija z nimaj nětko bliže zaběra.

Mali wobornicy z wulkej sykawu

póndźela, 08. awgusta 2016 spisane wot:

Po tym zo je hakle njedawno Smjerdźečanski młodźinski klub syły ludźi z kehelowanskim swjedźenjom přiwabił, bě to kónc tydźenja tamniša wohnjowa wobora.

Smjerdźaca (aha/SN). Třinate lěto pospochi mjeztym přewjedźechu kameradojo pod nawodom Norberta Róbla třidnjowski wotměnjawy swjedźeń, do kotrehož bě­štej sobotu zapřijaty volleyballowy turněr a njedźelu wubědźowanje woborow w hašenju.

Krótkopowěsće (08.08.16)

póndźela, 08. awgusta 2016 spisane wot:

Nowi wučerjo jara trěbni

Budyšin. Za wučbu serbšćiny budźe přichodny čas dale a mjenje wučerjow. Po trochowanju Serbskeho šulskeho towarstwa hač do lěta 2020 wjace hač 70 wučerjow w Hornjej a Delnjej Łužicy kubłanišća starobnych přičin dla wopušći. To předsydka SŠT Ludmila Budarjowa zdźěli. „Starosćiwje na tele wuwiće hladamy. Dyrbimy tuž nowe puće kročić, zo bychmy wučerski dorost zdobyli.“

Za nastajenjom so prašeć

Drježdźany. Sakske krajne knježerstwo chce lětsa prěni króć monitor k politi­skemu nastajenju wobydlerjow kraja zestajeć dać. Wotpowědny nadawk k re­prezentatiwnemu woprašowanju ma slědźenski institut dimap, kaž ze statneje ken­c­lije w Drježdźanach rěka. Přichodne tydźenje chcedźa so tysac ludźi za politiskim měnjenjom prašeć.

Přepodadźa mobilne šule

Krótkopowěsće (05.08.16)

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:

Wobrys ćěła před běrowom

Drježdźany. Po informacijach Drježdźanskeje Lěwicy su njeznaći minjenu nóc před twarjenjom, hdźež je krajny běrow strony zaměstnjeny, wobrysy ćěła z běłej barbu a sadu „Waša wina Reutlingen“ napryskali. W Reutlingenje bě připóznaty požadar azyla 24. junija swoju přećelku morił a wjacorych ludźi zranił. Podobne rysowanki běchu hižo w druhich městach, mjez druhim w Lipsku, našli.

Ćěkancam dźěło zmóžnić

Drježdźany. Ćěkancy w Sakskej dóstanu lěpši přistup k dźěłowym wikam. W přichodnych třoch lětach nochcedźa hižo pruwować, hač njemóhli swobodne dźěłowe městno najprjedy z němskim abo europskich dźěławym wobsadźić, kaž z hospodarskeho ministerstwa rěka. Naprawa je wobstatk noweho integraciskeho zakonja, kotryž wot jutřišeho płaći. Z nim chcedźa ćěkancow lěpje do towaršnosće integrować.

Sakska ćerpi sankcijow dla

Policija (05.08.16)

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:

Kolesowar ćežko znjezbožił

Bart. Zawčerawšim wječor je 16lětny kolesowar na dróze mjez Bartom a Bukojnu ćežko znjezbožił. Jako młodostneho awto přesćahny, so jeho dótkny, na čož kole­sowar padny. Wodźer ćmoweho awta pak cyle jednorje dale jědźeše. Policija za nim pyta.

Wandajolo na twarnišću

Wojerecy. Na twarnišću při B 97 we Wojerecach su njeznaći bager wobškodźili. Škoda wučinja 3 000 eurow.

Twarska mašina fuk

Miłoraz. Z wuhloweje jamy pola Miłoraza je so minjene dny twarska mašina zhubiła. Kompresor typa Copco je ně­hdźe 30 000 eurow hódna.

Azylowy dom zawrjeny

pjatk, 05. awgusta 2016 spisane wot:

Delnja Hórka (SN). Azylowy dom w Delnjej Hórce, w Malešanskej gmejnje, je wot dźensnišeho zawrjeny. Přičina toho je, zo njeje partner zrěčenje w zasadnych dypkach dodźeržał, kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli. 115 požadarjow azyla přećehnje do druhich domow Budyskeho wokrjesa.

Pomoc šulskim nowačkam

Wojerecy (SN). Na wsach wokoło Wojerec, hdźež wobchadny zwjazk Hornje Łobjo (VVO) busy zasadźa, šulscy nowačcy z nimi wot póndźele prěni króć sobu pojědu. Z teje přičiny poskića VVO „staršisku sobujězbu“. To rěka, zo móža starši, dźědojo a wowki jich w busu bjezpłatnje přewodźeć. Wšitko, štož za to trjebaja, je dobropis, kotryž w šuli dóstanu.

Zwěrjenc ma dorost

Serbska debata

nowostki LND