Krótkopowěsće (23.09.15)

srjeda, 23. septembera 2015 spisane wot:

Nowy staršiski list SŠT

Budyšin. Hladanje strowoty je hłowna tema lětušeho nazymskeho staršiskeho lista Serbskeho šulskeho towarstwa. W 32stronskim serbsko-němskim wudaću čitarjo nimo toho zhonja, z čim so pěstowarske dźěći w Ralbicach, Chrósćicach a we Wotrowje kaž tež chowancy Witaj-pěstowarnjow w Němcach a Malešecach zaběraja. Zajimcy móža sej staršiski list pola šulskeho towarstwa skazać.

Theresa Jacobsowa nominowana

Lipsk. Za Lipšćanske myto wuměłskeho pohibowanja 2015 je tež Serbowka Theresa Jacobsowa nominowana. Jeje zhromadnje z Heiku Hennigowej wu­wita rejwanska inscenacija „Lěs“ je jedna z pjeć produkcijow, kotrež je jury z 25 so požadacych wuzwoliła. Inscenacija tematizuje Lipšćanski niwowy lěs.

Hišće tójšto dźěła w Němskej

Rjanu septembersku sobotu wotměchu njedawno ći, kotřiž běchu 1955 Serbsku wyšu šulu w Pančicach-Kukowje wuchodźili, swoje rjadowniske zetkanje. W awli Šule Ćišinskeho witaše nas wutrobnje něhdyša sobušulerka a sobu­orga­ni­zatorka zetkanja Herta Libšowa.

W rumnosći, kotraž bě so lědma změniła, běchmy so spočatk septembra 1953 k přijimanskej swjatočnosći zešli a 1955 po złoženju srjedźneje zrałosće k wotchadničce. Haj, tehdy bě to serbska wyša šula, na zetkanju před dźesać lětami srjedźna šula a dźensa zakładna šula. Jeje nawodnica Jadwiga Čižankowa rozłoži nam skrótka profil kubłanišća, wosebitosće, starosće, ale tež wjesela wšědneho dnja. Tak mjez druhim zhonichmy, čehodla su nowotwar šule zwottorhali a nic staru šulu.

Do dźensnišeje a bywšeje jamy

srjeda, 23. septembera 2015 spisane wot:
Składnostnje Europskeho dnja mineralijow poskića Kamjenjanska kaolinownja pjatk, 25. septembra, wodźenja po dźensnišej kaž tež po bywšej jamje, kotraž je mjeztym zaso přirodnje wuhotowana. Z přetwarjenym nakładnym awtom (hlej wobraz) móža sej zajimcy najprjedy kaolinowu jamu a na to wosebitosće biotopoweho zwjazka wobhladać. Wobmjezowaneje ličby wobdźělnikow dla měli so zajimcy přizjewić, a to e-mailnje pod . Foto: J. Schlegel

Policija (23.09.15)

srjeda, 23. septembera 2015 spisane wot:

Budyšin. Po wšěm zdaću nikomu njesłušacy kófer je so wčera připołdnju na Budyskim dwórnišću wo njeměr postarał. Dokelž móhło so při pódla ławki wotstajenym wačoku wo bombu jednać, dwórnišćo ewakuowachu a železniski wobchad zastajichu. Přeswětliwši kófer jón wočinichu a w nim jeničce drastu, knihi a wosobinske wěcy namakachu. Mjeztym tež wobsedźerja wuslědźichu. Při čakanju na ćah do Choćebuza bě wón kófer prosće zabył.

Jubilej z dopomnjenku

srjeda, 23. septembera 2015 spisane wot:

450. róčnica Jeńšec za wjesnu zhromadnosć kaž nowozapočatk był

Jeńšecy (SN/MWj). Hdyž přez Jeńšecy w Rakečanskej gmejnje jenož po hłownej dróze po wsy njesmališ, ale tež raz do wsy wotbočiš, jón hižo wotdaloka wuhladaš: wulki kamjeń, kotryž su minjenu sobotu składnostnje 450lětneho wobstaća wsy wotkryli. Zo móžachu tónle jubilej scyła woswjećić, maja so dźakować žonje, kotraž bě wo tym w Hornjołužiskej domjacej protyce čitała a Wernera Sporku na to skedźbniła. „Haj, to trjechi. Sami wo jubileju ani wědźeli njebychmy“, rjekny molerski mišter, kiž na to wjesnu zhromadźiznu zwoła. Před lětom so dojednachu, sej k jubilejej swjedźeń wuhotować. To a tamne organizujo zrodźichu ideju, postajić na nawsy wopomjatny kamjeń, dopominacy nětko na róčnicu.

Łaz (AK/SN). Planowanska a krajinotwarska towaršnosć z Łaza stara so tuchwilu wo renaturěrowanje tamnišeho Matušoweho hata. Z kamjentnymi walcami, matami a wodowymi twarskimi kamjenjemi dźěłaćerjo pobrjóh skrućeja. „Chcemy šulerjam, zbrašenym, wudźerjam a wočerstwjenje pytacym hat spřistupnić. Wosebje dźěło z dźěćimi a młodostnymi ma so tu wuwiwać“, podšmórnje René Häse, nawoda Drježdźanskeho zwjazka wudźerjow (AVE) a nošerja projekta.

Wot njedawna móža šulerjo a wučerjo Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ na swojim dworje nowosć wužiwać. Sobudźěłaćerjo Łušćanskeje blidarnje natwarichu kołowokoło štoma ławku, kotraž skići dosć městna, zo móža na njej powotpočnyć. Za to njedźakuja so jenož blidarni, ale tež městu, kotrež je nakup ławki zmóžniło. Foto: Kerstin Behrensowa

Lange: Trjebamy spěšniše jednanja

wutora, 22. septembera 2015 spisane wot:

Runja wšitkim tamnym wokrjesam steji tež Zhorjelski před wužadanjom, dalšich ćěkancow zaměstnić a zastarać dyrbjeć. Wo tym je krajny rada Bernd Lange (CDU) wčera z nowinarjemi rěčał.

Zhorjelc (AK/SN). Hač do kónca lěta přewozmje Zhorjelski wokrjes dalšich 1 400 ćěkancow a je potom lětsa dohromady 2 600 požadarjam azyla schow skićił. „Ze wšitkimi městami a gmejnami we wokrjesu smy wo móžnosćach zaměstnjenja rěčeli. Smy dźakowni, zo wšitke komuny wotewrjene z tejle naležnosću wobchadźeja a zo žane palizady wokoło sebje njetwarja“, podšmórny Bernd Lange wčera w Zhorjelcu. Trěbne pak su po jeho słowach spěšniše jednanja. Jenož tak ćěkancy sčasom wědźa, hač móža wostać abo nic.

Krótkopowěsće (22.09.15)

wutora, 22. septembera 2015 spisane wot:

Lawreaća Myta Domowiny 2015

Budyšin. Mytowanski wuběrk Domowiny je mjena lětušich lawreatow Myta Domowiny wozjewił, kaž Domowinski zarjad zdźěli. Myto spožča Wernerej Thomasej a Reinhardtej Schneiderej z Łaza, Zali Cyžowej z Chrósćic, Měrce Kozelowej ze Stróže a Frycej Wojtej z Hochozy. Dźesać wosobow dóstanje Čestne znamješko Domowiny. Swjatočne přepodaće budźe 9. oktobra w Budyšinje.

Milinarnje na předań

Stockholm. Brunicowe milinarnje Hamor, Janšojce a Čorna Pumpa su wot dźensnišeho oficialnje na předań. Šwedski energijowy koncern Vattenfall je ju zahajił a prosy zajimcow, zo bychu poskitki zapodali. Nimo milinarnjow chce Vattenfall tež brunicowe jamy Janšojce, Wochozy, Rychwałd, Wjelcej-juh a Choćebuz-sewjer wotbyć.

Ochranowske hesła 2016 wušli

Budyšin. Šěsnaty raz su lětsa w LND „Wšědne hesła“ jako serbska kniha wušli. Po cyłym swěće čitane Ochranowske hesła wobsahuja za kóždy dźeń krótke, jadriwe hrono ze Stareho zakonja a dalše z Noweho zakonja. Serbske wudaće nasta w zhromadnym dźěle ze Serbskim ewangelskim towarstwom.

Skupinarjam wo wandrowanju rozprawjał

wutora, 22. septembera 2015 spisane wot:

Zajimawy skupinski wječor dožiwili su čłonojo Domowinskeje skupiny Šunow-Konjecy minjeny kónc tydźenja w Konječanskej Čornakec-Nowakec bróžni. Chróšćan Franc Čornak powědaše jim z wobrazami wo dožiwjenjach na swojim dyrdomdejskim wandrowanju. Hižo přihoty na to běchu hotowa procedura. Prjedy hač so doskónčnje na dyrdomdejske pućowanje poda, zetka so wón ze wšelakimi wandrowskimi, kotřiž jemu radźachu. Wšako maja wupokazy w porjadku być, lěkarske šćěpjenja maš dopokazać, powołanske wukubłanje dyrbiš wotzamknjene měć, wandrowsku drastu přihotowanu atd. Nimo toho dyrbiš přilubić, zo so tři lěta a dźeń do swojeje do­mizny njewróćiš ani ju njewopytaš.

nawěšk

nowostki LND