Krótkopowěsće (11.06.15)

štwórtk, 11. junija 2015 spisane wot:

„Pingufant za Pawla“ wušoł

Budyšin. Znaty ilustrator Thomas Binde­r je za dźěći znowa fantastisku powědku spisał a k tomu lóštne barbne ilustra­cije stworił. Jeho kniha „Pingufant za Pawla“, za dźěći wot 6 lět, je nětko w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Lektor LND Michał Nuk bě sta­wiznu přełožił. Thomas Binder ma tež mjez Serbami dobre mjeno.

Sakska chce kruće zakročić

Drježdźany. Po wospjetnych randalach w Lipsku chce Sakska přećiwo ekscesam namocy pozdatnych lěwicarskich ekstremistow w měsće kruće zakročić. To je nutřkowny minister Markus Ulbig (CDU) dźensa w krajnym sejmje připowědźił. Jako posledni rěčnik emocionalneje debaty warnowaše wón před zrelatiwizowanjom njeskutkow runje tak kaž před přechwatanymi reakcijemi na nje.

Tuńšo parkować a kofej pić

Transporter do Mercedesa zrazył

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:
Ćežke wobchadne njezbožo stało je so dźensa připołdnju na statnej dróze S 111 pola Worcyna­. Tam chcyše žona z Mercedesom přez hłownu dróhu, přewidźa pak bližacy­ so transporter. Jeho šofer njemóžeše hižo zastać a zrazy do Mercedesa. Wo­bě­ awće­ zajědźeštej do přirowa, wobaj wodźerjej so zraništaj. Foto: Christian Essler

Wjesnjanosta pomhać dyrbjał

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:
Poslednju njedźelu róžownika přewjedźechu Smječkečenjo swoje mejemjetanje. Štyri pory dźěći a wosom porow młodostnych wokoło meje rejwaše. Jurij Smoła jich na akordeonje přewodźeše. Jako chcychu štom powalić, wšak mějachu mały problem, dokelž so to z prěnim pospytom njeporadźi. Tak dyrbješe samo wjesnjanosta Franc Brusk sobu pomhać, zo by štom skónčnje ležał. Najspěšniši při wjeršku bě mjez dźěćimi Manuel Šiman­ a mjez młodostnymi Benjamin Greger. Wobaj mejskej porikaj podaštej so z konjacym zapřahom po wsy, tamne pory kaž tež wjesnjenjo a mnozy hosćo jej přewodźachu. Ze zhromadnej rejku a serbskim spěwom rjane popołdnjo wuklinča. Christina Hejdušcyna

Policija (10.06.15)

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:

Bukecy. W nocy na wčerawšu wutoru, krótko po połnocy, zadobychu­ so njeznaći do wobchoda na B­ukečanskej Diesterwegowej. Tam pokradnychu motorsku piłu w hódnoće něhdźe 500 eurow. Dobre štyri hodźiny pozdźišo wuhlada policajski zastojnik oranžobarbnu motorsku piłu w přirowje na kromje Jenkec. Kaž so wukopa, jednaše so wo mjenowanu pokradnjenu mašinu. Čehodla ju paduch hižo měć nochcyše, njeje znate.

Wobrazy wo zničenej wsy

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:

11. Njeswačanski muzejowy swjedźeń mnohich ludźi přiwabił

Njeswačidło (ML/SN). Něhdźe 250 zajimcow wobhlada sej minjeny kónc tydźenja w Njeswačanskim domizniskim muzeju wustajeńcu wo wojowanjach před 70 lětami we a wokoło wsy. Nawoda muzeja Arnd Lehmann bě zajimawu přehladku wo surowych podawkach kónc apryla a spočatk meje 1945 zestajał. Tehdy howrješe tule krawna bitwa mjez pólskimi a sowjetskimi wojakami a jich nadbě­howaceje SSowskeje tankoweje diwizije „Großdeutschland“ a diwizije tankowych grenaděrow „Brandenburg“. W běhu 13 dnjow je fronta w Njeswačidle šěsć króć měnjała a tři štwórćiny domow a cyłe srjedźišćo wsy dospołnje zničiła.

Nuzowe přenocowanja dróše

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:

Zaměstnjenje bjezdomnych je winowatostny nadawk komunow. 170 000 ­eurow město Budyšin za to lětnje ­wudawa. Nuzowe přenocowanja pak su­ nětko dróše.

Budyšin (CK/SN). Jedna třećina nuzoweho kwartěra za bjezdomnych ludźi na Budyskej Wonkownej Lawskej 23 je wućežena. Zarjadnišćo ma kapacitu dwanaće łoži. W nadawku města stara so towarstwo Móst wo wobhospodarjenje domu. K zarunanju wobhospodarjenskich kóštow je měšćanska rada nětko projektowe spěchowanje 130 000 eurow přizwo­liła. Z pjenjezami financuja wěcne kóšty a personalne wudawki za třoch sobudźěłaćerjow dohlada.

Hara nima připołdniši měr mylić

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:

Łazowska gmejna ma nětko nowe policajske wustawki, kotrež su gmejnscy radźićeljo wčera wobzamknyli. Wšitcy přiwšěm z rjadowanjemi přezjedni njejsu. Předewšěm prašenje připołdnišeho měra je diskusiju wuwabiło.

Łaz (AK/SN). Nowe policajske wustawki Łazowskeje gmejny wotpowěduja nětko aktualnym zakonjam, rozłoži zamołwity za twarstwo a porjad w gmejnje Sven Koppen. Zapisali mjez druhim su, zo ma wot 12 do 14 hodź. připołdniši měr knježić a zo njeje w tym času z priwatneje strony žana hara dowolena. Wuwzaće su přemysłowe zawody. Dale zapisana je winowa­tosć wobsedźerjow psow, swoje štyrinohače na zjawnych hrajkanišćach a sportnišćach za powjazom dźeržeć. Tež dźiwje zwěrjata, kaž wokoło dundace kóčki a hołbje, picować je zakazane. „Pozadk su wušparanja z dźiwimi swinjemi před někotrymi měsacami. Wotpadki na kom­postowych hromadach běchu je přiwabili“, Sven Koppen rjekny.

W Domje Měrćina Nowaka w Njechornju přewjedźe župa „Jan Arnošt Smoler“ přichodnu sobotu wot 10 do 17 hodź. dźeń wotewrjenych­ duri. Wopytowarjam poskića wodźenja a pokazaja jim wubrane originale Njechorńskeho. Suweněry z motiwami wuměłca­ budu­ na předań. Domowinska skupina Worcyn-Njechorń-Běła Hora chce kofej a tykanc porjedźeć. Přistajenaj Załožby­ za serbski lud Roberto Krawc a Jens Šołta (wotprawa) staj so tam dźensa wo porjad starałoj. Foto: SN/Maćij Bulank

Krótkopowěsće (10.06.15)

srjeda, 10. junija 2015 spisane wot:

Nowa cityjowa managerka

Budyšin. Wot 1. julija budźe so Gunhild Mimuß jako cityjowa managerka wo dóńt Budyskeho srjedźišća starać. 40lětna je so přećiwo mnohim kwali­fi­kowanym požadarjam přesadźiła. Jeje dźěło ma k tomu přino­šować, zo so wikowanska kultura nutřkowneho města Bu­dyšina polěpši. Wčera je so Mimuß oficialnje předstajiła.

Aktiwity lěpje koordinować

Budyšin. Wozjewjenje wšitkich serbskich terminow w internetnej protyce Domowiny bě ćežišćo wčerawšeho koła serbskich institucijow. Na nje bě třěšny zwjazk tež serbskich zastupjerjow rady Załožby za serbski lud přeprosył. Kwartalne zetkanja słuža předewšěm tomu, so informować a aktiwity koordinować kaž tež poměr institucijow k załožbowej radźe polěpšić.

Z busom do Berlina

Policija (09.06.15)

wutora, 09. junija 2015 spisane wot:

Delni Wujězd. Na holi-openair-swjedźenju minjenu sobotu při Bjerwałdskim jězoru (SN rozprawjachu) njeběchu jenož młodostni, kotřiž chcychu tam swjećić. Kaž policija wčera zdźěli, lepi wěstotna słužba w běhu popołdnja pjeć podhladnych, kotřiž běchu handyje a móšnje wopytowarjow kradnyli, a přepoda jich policiji. Wočiwidnje mužojo w starobje 24 do 32 lět składnosć wužichu a we wulkej tłóčeńcy wjacorych tysac ludźi cuze wěcy spakosćichu.

nawěšk

nowostki LND