Policija (30.09.15)

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:

Słona Boršć. Tak mjenowany ABC-alarm su wčera nawječor na wotpočnišću při awtodróze A 4 pola Słoneje Boršće do směra na Zhorjelc wuwołali. Dotal nje­znate jězdźidło bě tam do płunoweje tankoweje připrawy zajěło a ju chětro wobškodźiło, tak zo z njeje płun wu­stupowaše. Tole wuhladawši wołaše jedyn z přista­jenych wohnjowu woboru. Wobornicy z Budyšina, Słoneje Boršće a Wujězda přijědźechu a připrawu kontrolowachu. Mjeztym pak běchu policisća hižo wentil zawjertli, tak zo žadyn płun njewustupi. Po poł hodźinje bě alarm nimo. Policija nětko za nje­znatym zawinowarjom slědźi.

Wohnjowoborny muzej wjetši

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:

Wjelcej (JoS/SN). Dokelž so tež w dwu­rěčnych gmejnach mjez Budyšinom, Kamjencom a Wojerecami tójšto ludźi z historiskej wohnjowobornej techniku za­běra, móhło tež za nich zajimawe być, zo ma Wjelčanski wohnjowoborny muzej wot minjeneho kónca tydźenja nowy domicil. Zběrka 42 wohnjowobornych jězdźidłow a mnohich dalšich eksponatow je nětko w halomaj w industrijowym a přemysłowym parku města widźeć a tuž prěni raz na jednym městnje koncentrowana. Za to běchu jednu halu ponowili a dalšu nowu natwarili. Dohro­mady ma towarstwo wohnjowoborneho mu­zeja nětko 3 000 kwadratnych metrow městna k dispoziciji, kotrež pak su dospołnje wobsadźene. Dalše jězdźidła hižo k tomu njepřińdu, chibazo jedna so wo woprawdźitu­ žadnostku, rozłožuje zastupowacy předsyda towarstwa René Patschan. Technisce su woborne awta w tajkim stawje, zo móhli hišće jězdźić. Prawniskich předpisow dla pak to njesmědźa, tuž tež žane ćěriwo a wolij w nich njejstej.

Dalše městna za ćěkancow

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:

Město Wojerecy chce społnomócnjeneho za azyl a ćěkancow powołać

Wojerecy (AK/SN). Srjedź oktobra ma město Wojerecy přidatnych 400 ćěkancow přiwzać. Budyski wokrjes přihotuje za to bywši bydlenski dom wučomnikow na Müntzerowej, hdźež je dotal LMBV swoje sydło měła. „Rozsudne bě, zo je twar w dobrym stawje a zo móža ludźo spěšnje zaćahnyć“, rozłoži wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) wčera na posedźenju měšćanskeje rady. Město do tohole procesa zapřijate njebě. Jeho zastupjerjo pak su dźensa na njezjawne zeńdźenje wokrjesa z wobydlerjemi přeprošeni.

Skora dale připowědźi, zo powoła město Wojerecy społnomócnjeneho za azyl a integraciju. To ma być sobudźěłaćer z wobłuka šule, kultura a socialne. Wón ma być ćěkancam koordinator a rozmołwny partner w prašenjach pěstowarnje, šule, wo­hnjoweje wobory atd. Runočasnje chce wyši měšćanosta krótkodobnje wuradźowanje ze zastupjerjemi wokrjesa, policije, wobydlerskeho zwjazka „Wojerecy pomhaja z wutrobu“ a bydlenjo­twarskeju towaršnosćow přewjesć. Tam maja so po słowach Skory móžnosće decentralneho zaměstnjenja pruwować.

Šansa na dźěło wulka kaž ženje

srjeda, 30. septembera 2015 spisane wot:

Połoženje na dźěłowych wikach wuchodneje Sakskeje je dobre kaž hižo dołho nic. Za wulki dźěl swobodnych dźěłowych městnow pak njeje dosć kmanych zajimcow.

Budyšin (CK/SN). W septembru registrowachu we wuchodnej Sakskej 1 094 bjezdźěłnych mjenje hač w awgusće. Typiske za awgust bě, zo so předewšěm młodźi ludźo w agenturje za dźěło přizjewichu, dokelž njejsu jich po zakónčenju po­wołanskeho wukubłanja přewzali. Někotryžkuli so tež wjeseleše, zo ma mjez skónčenjom wukubłanja a započatkom „chutneho žiwjenja“ trochu swobodneho časa, praji šef Budyskeje agentury za dźěło Thomas Berndt na dźensnišej nowi­nar­skej­ rozmołwje. W septembru pak mnozy z nich zaso dźěło nańdźechu, štož je so na woteběracu ličbu bjezdźěłnych wuskutkowało.“ Šansy, w regionje dźěłowe městno dóstać, njeběchu hišće ženje tak dobre kaž nětko“, Thomas Berndt podšmórny.

Krótkopowěsće (29.09.15)

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

DJV zasudźa nadpad

Berlin. Zwjazk žurnalistow Němskeje (DJV) namóc přećiwo žurnalistam na wčerawšej demonstraciji Pegidy w Drježdźanach zasudźa. „To je wohrožaca situacija“, praji rěčnik DJV Hendrik Zörner powěsćerni­ dpa. Wčera wječor běchu nje­znaći přiwisnicy „Patriotiskich Europjanow přećiwo islamizowanju nawječora“ jednomu žurnalistej z pjasću do mjezwoča bili a dalšeho kopali.

Woža kontejnery do Němskeje

Praha. Čěska republika je „wulkomóc“ na polu produkcije kontejnerow, kotrež hodźa so jako bydlenske module zestajeć. Lětnje twarja zawody kraja 25 000 ekse­mplarow. 90 procentow z nich woža do Němskeje. Tuchwilneje žołmy ćěkancow dla su tajke bydlenske kontejnery jara­ požadane – je pak wobćežne, jich produkciju dale rozšěrić.

Nowe wjednistwo

Mnozy swjedźeń na Njepilic statoku wopytali

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Rowno (JoS/SN). Něhdźe 900 wopyto­wa­rjow přiwabił je mjeztym hižo 16. dwo­rowy swjedźeń zawčerawšim, njedźelu, na Rownjanskim Njepilic statoku. Za­hajili su jón ze serbsko-němskimi kemšemi z fararku Jadwigu Malinkowej. Na to­ njejsu sej hosćo při hudźbje šalmajoweje kapały jenož rańše piwko słodźeć dali, ale pozdźišo tež wobjed. Na burskich wikach poskićachu wudźěłki ze zahrodki a z pola runje tak kaž měd a wo­sebitosće z domjaceho swinjorězanja. Atrakcija bě butrowa žona Christel Jasch­ke z Běłeje Wody, kotraž na městnje butru dźěłaše a ju předawaše.

Smjertna zražka pospyt sebjemordarstwa była

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Fischbach (SN). Smjertna zražka zawčerawšim popołdnju na zwjazkowej dróze B 6 pola Fischbacha, při kotrejž stej dźěsći w starobje pjeć a štyri lět žiwjenje při­sadźiłoj, po wšěm zdaću žane wobchadne njezbožo njebě. Tole zdźělatej Zhorjelske statne rěčnistwo a tamniša policajska direkcija w zhromadnym wozjewjenju.

Po tuchwilnym stawje přepytowanja wuchadźeja z toho, zo je nan dźěsći, 46- lětny Kosowsko-Albanjan, tak mjeno­wany rozšěrjeny suicid pospytał. Pozadk njeskutka su swójbne rozestajenja. Mandźelska podhladneho bě so njedawno wot njeho dźěliła. Dźěsći měješe wón minjeny­ kónc tydźenja kaž dorěčane při sebi.­ Nětko wón přesłyšowarjam při­zna, zo chcyše holcu a hólca kaž tež sebje samoho z wotpohladnej zražku do štoma morić. Mjeztym zo wobskorženy zražku zranjeny přežiwi, wobě dźěsći hišće na městnje­ njezboža zemrěštej.

Policija (29.09.15)

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Wostrowc. Njewšědnu rubiznu běchu sej njeznaći na terenje klóštra Marijineho doła we Wostrowcu wupytali. Tam pokradnychu tele dny bronzowu postawu swjateho Franciskusa. Wona bě na zornowcowym kamjenju přišrubowana, z kotrehož ju paduši wutorhnychu. Hódnotu něhdźe 80 centimetrow wulkeje plastiki trochuja na něhdźe 5 000 eurow. Kriminalisća zawěsćichu slědy a nětko za skućićelemi slědźa. Hač su paduši figuru wobškodźili, njeje znate.

Budyšin. We wobłuku swojeje akcije za wjace­ wobchadneje wěstoty „Blitz für Kids“ je policija we wobłuku Zhorjelskeje policajskeje direkcije w minjenymaj tydźenjomaj na 34 městnach před zakładnymi šulemi spěšnosć měriła. Při tym kontrolowachu zastojnicy 1 249 jězdźi­dłow. Z nich bě 182, potajkim něhdźe kóžde sedme, přespěšne. 69 přeńdźenjow zwěsćichu w prěnim tydźenju, hdyž policisća hromadźe ze šulerjemi šoferam takrjec jeno žołtu kartu pokazachu. Druhi tydźeń lepichu 113 přespěšnych, kotřiž maja nětko płaćić.

Podpěruja projekty integracije

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Nowe towarstwo ma klimu pomocliwosće za najwažniši zaměr

Budyšin (SN/MWj). Po załoženju spočatk junija tohole lěta je nowe towarstwo „Witamy was w Budyšinje“ (Willkommen in Bautzen) nětko jako powšitkownowužitne připóznate a je dźěłać započało. Tole zdźěli čłon předsydstwa towarstwa Andreas von Geibler. Po tym zo su wšitke prawniske, notarielne a organizatoriske prašenja rozrisane, nětko tež prěnje přizjewjenja dochadźeja. Towarstwo załožili běchu aktiwni čłonojo zwjazka „Budyšin wostanje pisany“. Wone ma podobne zaměry a wobhladuje so jako wudospoł­njenje zwjazka. Towarstwo „Witamy was w Budyšinje“ spožča čestnohamtskemu dźěłu z ćěkancami a za integraciju w Budyšinje zjawno-prawniski wobłuk a přichodnje nadźijomnje słyšomny a demokratisce legitimowany hłós, kaž w no­win­skim wozjewjenju rěka.

Žnjowa króna na čole zapřahow

wutora, 29. septembera 2015 spisane wot:

Zo wěriwi ze wšitkich serbskich katolskich wosadow zhromadny nyšpor swjeća, so tak často njestawa. Jedna tajka přiležnosć bě zawčerawšim w Chrósćicach składnostnje domchowanki.

Chrósćicy (aha/SN). Na nastork Towarstwa Cyrila a Metoda ze swojej sekciju wěda a skutk swjeća wot lěta 2008 na łuce­ Při Hatkach w Chrósćicach wosebity nyšpor na domchowanku, zwjazanu ze žohnowanjom­ konjacych zapřahow. Wone so tež zawčerawšim, nje­dźe­lu, zaso při Fulkec hórce hromadźachu a poda­chu so wottam nimo Domu swjateje Ludmile hač na łuku při Hatkach.

nawěšk

nowostki LND