Wjele wo susodnym kraju zhonili

pjatk, 28. oktobera 2016 spisane wot:

Mnozy šulerjo Kulowskeje wyšeje šule „Korla Awgust Kocor“ so zawčerawšim njemało dźiwachu, jako widźachu na šulskim dworje awto z napisom „Polenmobil“. Dale bě napis tež pólsce podaty. Na chódbje prěnjeho poschoda šule wisaše pólska chorhoj a běchu wšelake informaciske łopjena wupołožene. Pólski institut w Darmstadće přewjeduje cyłoněmski projekt. Hižo lěto jězdźa po jednotliwych zwjazkowych krajach Němskeje. Braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) tomule projektej kmótři.

W oktobru je mobil w Braniborskej a Sakskej po puću. Zaměr je mjez šulerjemi a wučerjemi zajim za pólsku rěč, stawizny, literaturu a žiwjenske wašnja budźić. Tomu su tež w Kulowje wotewrjeni, nic jenož dokelž maja partnerskej šuli w Pólskej a Čěskej. Šulska nawodnica prošeše tuž mobil do Kulowskeje šule. Zdobom informowaše pólsku partnersku šulu w Lubomierzu wo tym. Wottam přijědźechu ze šěsć šulerjemi do Kulowa.

Bolostne, ale trěbne rozsudy

pjatk, 28. oktobera 2016 spisane wot:

Njebjelčicy (JK/SN). Po tym zo předleži wotličenje wobhospodarjenskich kóštow za Njebjelčansku pěstowarnju, měješe gmejnska rada wčera wječor njedźakowny nadawk, wo tym rozsudźić, zo wot januara­ staršiski podźěl zwyša. Po napjatej, ale přiwšěm wěcownej diskusiji wobzamknychu radźićeljo z jednym napřećiwnym hłosom, zwyšić přinošk za pěstowarske městno wo wosom eurow na 110 a za žłobikowe wot dotal 170 na 180 eurow měsačnje. Dale dyrbjachu na poručenje krajneje direkcije zwyšić ležownostnej dawkaj A a B. Posledni raz běchu sadźbu za njej w lěće 2012 zwyšili. Wot klětušeho změni so sadźba za ležownostny dawk A za pola a łuki wot 305 na 320 a dawk B za wobtwarjene ležownosće wot 398 na 420 procentow. Přemysłowy dawk so njezměni. Nowy popłatk za pěstowarnju a sadźby za ležownostne dawki leža po słowach wjesnjanosty Tomaša Čor­na­ka (CDU) w přerězku gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe.

Šćěpan a Steffi Hanušec z Berlina staj dźensa w „Chróšćan kołću“, kotryž je w nošerstwje Serbskeho šulskeho towarstwa, z pěstowarskimi dźěćimi wuměłsce dźěłałoj. Wjacednjowske zarjadowanja su dźěl projekta „Kita sucht Künstler / Künstler sucht Kita“, kotrež syć Kulturne kubłanje kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska wuhotuje. Foto: SN/Maćij Bulank

Wuběrk nowe próstwy gmejnow wita

pjatk, 28. oktobera 2016 spisane wot:

Gozna (SN). Wuběrk za serbske naležnosće wokrjesa Sprjewja-Nysa je srjedu w Goznej namjety Rady za serbske naležnosće Braniborskeho krajneho sejma witał, za dalše komuny přisłušnosć k serbskemu sydlenskemu rumej zwěsćić. Rada bě namjetowała, přisłušnosć Derbna, Gubina, Baršća, Kopańc­ a dalšich gmejnow wokrjesa deklarować, kaž z lista wuběrka wuchadźa. „W potrjechenych komunach je wobstajna rěčna a kulturna tradicija přez wotpowědne fakty a pokazki hač do dźensnišeho dopokazujomna, byrnjež jednotliwe wuměnjenja wšelake byli.“ Takle rěka w dokumenće, kotryž staj předsyda Fred Kaiser a městopředsyda Egbert S. Piosik podpisałoj. Wuběrk za serbske naležnosće wokrjesa Sprjewja-Nysa wočakuje, zo Kraj Braniborska próstwy serbskeje rady krajneho sejma pozitiwnje registruje, je swědomiće pruwuje a wěcywustojnje wo nich rozsudźi.

Krótkopowěsće (28.10.16)

pjatk, 28. oktobera 2016 spisane wot:

Seminar FUEN w Serbiskej

Subotica. W serbiskej Suboticy je so dźensa seminar Federalistiskeje unije europskich narodnych mjeńšin (FUEN) zahajił. Domowina tele zetkanje kóžde lěto ze zwjazkowym nutřkownym ministerstwom organizuje. Wuradźować chcedźa mjez druhim wo dwurěčnym kubłanju. Serbow zastupuja Dawid Statnik, Julian Nyča, Clemens Škoda a Marja Pěčcyna.

Wyši měšćanosta překwapjeny

Budyšin. Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan) je wčera w radnicy ze štyrjomi zastupjerjemi prawicarsce orientowanych skupin rěčał, na čimž wobdźěli so tež zastojnik policajskeho statneho škita. Ahrens bě po rozmołwje překwapjeny: „Njebych sej myslił, zo so woni jasnje přećiwo namocy wupra­jeja a zo samo njepřećelskosć napřećo cuzym­ wotpokazuja, byrnjež za wšitkich čłonow swojich skupin njerěčeli.“

Wulke plany zwěrjenca

Maja nowych čěskich přećelow

štwórtk, 27. oktobera 2016 spisane wot:
Njedawno wróći so skupina serbskich šulerjow z Čěskeje. Wjes Srbsko, hdźež přebywachu woni tydźeń w čěskich swójbach, je partnerska komuna Bóščanskeje gmejny. Hosćićeljo postarachu so z wulkej prócu wo wotměnjawy program. Wopyt šule, wobdźělenje na wučbje čěšćiny a němčiny kaž tež wulět do Prahi běchu zajimawe. Wjeršk wšak bě zhromadne pućowanje z čěskimi dźěćimi do skałow wokoło Srbska. Wšitkim je so wuměna lubiła a łužiscy šulerjo su sej přezjedni, zo bychu rady zaso raz k swojim nowym čěskim přećelam jěli. Foto: Hrjehor Mark

Policija (27.10.16)

štwórtk, 27. oktobera 2016 spisane wot:

Z wopačnym busom sobu jěł

Kamjenc. Jako pomocnik we wšitkich žiwjenskich połoženjach wopokazachu so wčera rano policisća w Kamjencu. Wołał bě jich wodźer busa měšćanskeje linije, dokelž sedźeše w jeho jězdźidle dźěćo, kotrež bě po wšěm zdaću do wopačneho busa zalězło. Wobsadka policajskeho awta informowaše mać sydomlětneho a dowjeze hólčeca na to do jeho zakładneje šule. Wón bě čisło busa zaměnił a tak do wopačneho směra jěł. Při tym zhubi orientaciju w měsće. Kak je so wón čuł, jako z policajskim awtom do šule přijědźe, bohužel znate njeje.

Wabja po wšej Europje

štwórtk, 27. oktobera 2016 spisane wot:

Njebjelčanska gmejna na wulkim nakładnym awće prezentna

Njebjelčicy (SN/MWj). W Nižozemskej, Awstriskej, Pólskej, Čěskej a dalšich krajach Europy móhła Njebjelčanska gmejna nětko na sebje skedźbnjeć. Jeje wa­bjenje je mjenujcy widźeć na wulkim nakładnym­ awće Miłočanskeje firmy Misala,­ kotrež su wčera předstajili. „Přede­wzaća a serbska gmejna Njebjel­čicy – Zhromadnje tworimy přichod“ móžeš na jězdźidle němsce čitać a wuhladaš k tomu wobraz Mareka a Isabell Bjedrichec ze Serbskich Pazlic jako nawoženje a njewjesty.

Młodźinski klub župje rady pomha

štwórtk, 27. oktobera 2016 spisane wot:

Chróšćanskemu młodźinskemu klubej při­słuša něhdźe 40 čłonow w starobje 15 do 30 lět. Předsyda cyłka je Tomaš Dučman. Jutře a sobotu wohotuja woni w „Jednoće“ wulkej swjedźenjej.

Chrósćicy (SN/mwe). Před lětomaj je Chróšćanski młodźinski klub Kamjenskej župje „Michał Hórnik“ přistupił. Njezadźiwa tuž, zo jako towarstwo zapisane zhromadźenstwo župje kaž při wuhotowanju župneje kermuški a posłužowanju tamnišich hosći rady pomha. Wobydlerjo w gmejnje su młodostnym tohorunja dźakowni za pomoc, kaž při rjedźenju Kopšinjanskeho hrodźišća.

Swój domicil ma klub w něhdyšim Chróšćanskim žłobiku. Tam so młodostni nimale wšědnje zetkawaja, tak su durje prawidłownje wotamknjene. Tež Haslowčenjo, Baćonjenjo, Pozdečenjo a přećeljo z Prawoćic a Noweje Wjeski rady do Chrósćic­ jězdźa, zo bychu tam karty placali a při wšelakich hrach zabawnu zhromadnosć hajili. „Pola nas so serbsce rěči, mnozy znaja so ze šulskeho časa a wšitcy so derje znjesemy“, praji 22lětny Dominik Kral z Haslowa, kiž před­stejacej kónctydźenskej dnjej w Chróšćanskej „Jednoće“ sobu přihotuje.

Porjedźenka

štwórtk, 27. oktobera 2016 spisane wot:
Pod wobrazom wo adwentnych kalendrach smy wčera na 6. stronje wopačne mjeno wozjewili. Prawje ma rěkać, zo zajimowaše so za nje tež Antonija Heiche­lowa. Prosymy wo wodaće. Redakcija

nowostki LND