Policija (21.04.15)

wutora, 21. apryla 2015 spisane wot:

Ničo přinawuknył

Niska. „Jězbneho započatkarja“, kiž njebě cyle strózby, je policija zawčerawšim w Niskej lepiła. Při kontroli zwěsćichu pola 53lětneho wodźerja Škody 0,3 promile alkohola w kreji. Dokelž muž jězbnu dowolnosć hakle něšto měsacow zaso měješe, płaći wón po zakonju jako započatkar z probowym časom. Kohož w tym času z alkoholom w kreji hač do 0,5 promilow­ lepja, tomu hroža pokuta 250 eurow,­ dypk w Flensburgu, po­dlěšenje proboweho časa a winowatosć, so na wosebitym seminarje wobdźělić.

Wjesnjanosta skupinarjow wopytał

wutora, 21. apryla 2015 spisane wot:

K zajimawemu stawizniskemu wječorej zetkachu so minjeny pjatk čłonoje Domowinskeje skupiny Komorow/Trupin/Rakecy a dalši zajimcy w Komorowskim młodźinskim klubje. Předsydka Borbora Felberowa powita wosebje Swena Nowotneho, noweho Rakečanskeho wjesnja­nostu, kiž bu hakle tydźenja wuzwoleny. Jako witanski dar přepoda jemu dźěłowy plan skupiny. Swen Nowotny wupraji so za­ to, zo měli so kultura a nałožki na wsach­ gmejny zachować, a podšmórny wuznam towarstwow. Nadźijomnje gmejna a wjesnjanosta wobydlerjow w prócowanju wo aktiwne skupinske dźěło tež přichodnje podpěrujetaj.

„Wikowanske dróhi mjez Kamjencom a Budyšinom“ rěkaše na to přednošk Trudle Kuringoweje. Něhdyša wučerka a županka zaběra so hižo wjele lět ze stawiznami a kulturu swojeje dwurěčneje domizny wokoło Kamjenca. Jara zajimawy film wo wikowanskich pućach w srjedźowĕku a wuznam za žiwjenje našich prjedownikow, wuwiće rjemjesła a industrije – wšo to zbudźi wulki zajim mjez připo­słucharjemi.

70 młodostnym a někotrym dorosćenym je Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heiner Koch (srjedźa) sobotu w Chrósćicach sakramen­t firmowan­ja wudźělił. Wjetšina holcow bě družču drastu woblečena. Serbskich firmujomnych je biskop w jich ma­ćeršćinje firmow­ał. Na farskej zahrodźe dóńdźe po kemšach k mnohim rozmołwam z Heinerom Kochom. Foto: Feliks Haza

Za zhromadnosć a sobuzamołwitosć

póndźela, 20. apryla 2015 spisane wot:

Hórnikecy (AK/SN). Pilne ruki su so sobotu w Hórnikecach při nalětnim rjedźenju gratu přimali. Wjace hač 30 ludźi bě namołwu wjesneje rady sćěhowało. Hnydom­ na šěsć městnach woni we wsy dźěłachu.

„Z tym móžemy spokojom być“, podšmórny wjesny předstejićer Otto-Heinz Lehmann. Na Bebelowym naměsće njedaloko energijoweje fabriki wurjedźichu woni městnosć před bywšim kulturnym domom a před pomjatnym kamjenjom. Na wulkim hrajkanišću kaž tež w parku před wobydlerskim centrumom zhra­bachu lisćo a wurjedźichu žiwy płót. W samsnym času přihotowachu młodostni swój mejski štom.

Krótkopowěsće (20.04.15)

póndźela, 20. apryla 2015 spisane wot:

Wjesnjanosta pola skupinarjow

Komorow. Mjez wopytowarjemi za­rjadowanja Domowinskeje skupiny Komo­row/Trupin/Rakecy minjeny pjatk w Komorowje bě nowowuzwoleny Ra­kečanski wjesnjanosta Swen Nowotny. Skupinska předsydka Borbora Felberowa přepoda jemu skupinski plan a jeho tež na dalše zarjadowanja přeprosy. Nowotny skedźbni w tym zwisku na wuznam towarstwow a wupraji so za zachowanje kultury a nałožkow na wsach.

Přez mjezy kraja dźěłać

Drježdźany/Podstupim. Hladajo na ak­tualnu debatu w zwisku z přichodom energijoweho koncerna Vattenfall we Łužicy chcedźa zapósłancy CDU Sakskeje a Braniborskeje wušo hromadźe dźěłać. Tole wuchadźa z nowinskeje zdźělenki. Hłowny zaměr je dźěłowe městna w regionje zdźeržeć a so zaměrnje na móžne nowe hospodarske struktury nastajić.

Strach lěsnych wohenjow wulki

Policija (20.04.15)

póndźela, 20. apryla 2015 spisane wot:

Po njezbožu so zhubiła

Budyšin. Mało sobuzamołwitosće za tamnych wobdźělnikow nadróžneho wobchada měješe sobotu rano wodźerka wosoboweho awta w Budyšinje. Krótko po wosmich chcyše wona blisko agentury za dźěło z pódlanskeje hasy na Wonkownu Lawsku wujěć. Při tym pak njewobkedźbowaše předjězbu kolesowarki. Wona dyrbješe tak jara zaborzdźić, zo z kolesom padny a so zrani. K zražce z módrym Roverom pak njedóńdźe. Město toho zo by so jeho šoferka wo njezboženu 51lětnu kolesowarku starała, wona prosće dale jědźeše a so zhubi. Na zbožo sej swědcy awtowe čisło spomjatkowachu. Wo­dźerka Rovera změje so nětko ćeknjenja z městna njezboža dla zamołwić.

Mějo so po zasadźe, zo wužiwaš zymske wobruče awta wot oktobra hač do jutrow, je nětko prawy čas, lětnje wobruče na koleso sćahnyć a zymske w garaži składować. Tak mataj tež Roland Brückner a Rafael Bjeńš (wotprawa) w Nowowješćanskej Brücknerec awtowej zamkarni tuchwilu ruce połnej dźěła. Foto: SN/M. Bulank

Stara so wo Dom Měrćina Nowaka

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:

Lětsa je tomu 25 lět, zo je Měrćin Nowak-­Njechorński zemrěł. Jeho ródny dom w Njechornju swědči wo skutkowanju serbskeho prócowarja a zdobom wo jeho jednorym žiwjenju.

Njechorń (aha/SN). Po smjerći Měrćina Nowaka-Njechorńskeho 1990 a bórze na to tež jeho mandźelskeje bě wažne měć so po jeho wotkazanju, zo zarjaduja jeho ródny dom w Njechornju jako muzej.­ To bě za Domowinu jako nowu wobsedźerku čestny, ale z wjele dźěłom zwjazany nadawk. Najprjedy měješe so zawostajenstwo Njechorńskeho inwentarizować. Na to su fachowcy twarsku substancu přepytowali a mjez druhim zwěsćili, zo statika domu hižo zaručena njeje. Pomnikoškit spotorhanje domu z narunanjom noweho wotpokaza. W lěće 1993 započachu dom rekonstruować, při čimž dyrbjachu někotre dźěle z nowymi narunać. Twarske dźěła na starosći mě­ješe architekt Hubert Žur, mjeztym zo bě Dobroščan Heinz Rentsch pomnikoškitny dohlad přewzał. Po štyrjoch lětach wobšěrne trěbne naprawy zakónčichu, a 1999 muzej wotewrěchu.

Awto by hrabnjenčko było

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:

Hišće njeje rozsudźene, hač dóstanu nowe wohnjowoborne jězdźidło

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Hižo dlěši čas pró­cuje so gmejna Pančicy-Kukow wo nowe wohnjowoborne awto za Wotrowskich wobornikow. Krótko před cilom pak komunje nětko tola hišće kamjenje do puća kładu. Kaž wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady zdźěli, chcychu poskitk Dźěwinskeje gmejny při­wzać, kotraž swoje jězdźidło typa TSF-W za 8 000 eurow předa. Hižo tydźenja bě Kreu­z e-mailnje připrajił a to spočatk tohole tydźenja telefonisce wobkrućił.

Dobyćerjo jutrowneje křižowki

pjatk, 17. apryla 2015 spisane wot:
Tójšto dopisow z prawym wuhódanjom našeje jutrowneje křižowki „Šła je holčka po wodu“ je minjene dny do redakcije dóšło, tak zo dyrbješe znowa redakciska fortuna zwěsćić, štó jedne z třoch mytow dóstanje. Nad němskorěčnej knihu Tru­dle Malinkoweje „Marja Kubašec“, wu­šłej w Ludowym nakładnistwje Domowina, smě so Joachim Schäfer ze Zdźarkow (Särchen) we Wulko­dubrawskej gmejnje wjeselić. Mari Maccy­nej z Chrósćic připósćelemy dobropis w hódnoće 20 eurow, kotryž je nam Holešowski zahrodkar Matijas Pěčka přećelnje pře­wostajił. A zastupnej lisćikaj za koncert Matthiasa Reima 25. julija na Kamjenskej Pastwinej horje dóstanje Maria Lawowa z Poz­dec. Zastupne lisćiki za tónle koncert­ dósta­njeće w znatych před­předawar­njach abo pod telefonowym hotline-čisłom 0 18 06 / 57 00 99. Wšitkich, kotrymž tónraz zbožo kiwało njeje, chcemy namołwić, so na wuhódanju přichodneje křižowki Serbskich Nowin wobdźělić.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND