Policija (27.08.15)

štwórtk, 27. awgusta 2015 spisane wot:

Budyšin. Wokomik njekedźbnosće je njeznaty muž w Budyšinje wužił a drohotnej časnikaj pokradnył. W juwelěrowym wobchodźe na Serbskich hrjebjach běchu durje wočinjene, w předawanskej rumnosći pak ani předawar ani kupcy njeběchu. Muž sahny za keramikowymaj časnikomaj w cyłkownej hódnoće 5 600 eurow a ćekny. Samsny wokomik mějićel ze zadnjeje rumnosće do wobchoda stupi, wuhlada paducha a spěchaše za nim hač na Garbarsku. Tam zalěze njeznaty do ćmoweho wosoboweho awta z Hamburgskim čisłom a so zhubi. Najskerje jedna so wo VW Golf Variant. Za nim policija­ nětko slědźi a prosy tež woby­dlerjow wo pomoc­, hač su něšto wobkedźbowali.

Předewzaćel stajnje tež towarstwa podpěrował

štwórtk, 27. awgusta 2015 spisane wot:

Chelno (HN/SN). Hakle njedawno je znaty Chelnjanski elektromišter Siegfried Poick swój zawod swojemu synej Arendej přepodał. Tak móžeše wón tele dny woměrje 75. narodniny a takrjec trochu zapozdźeny zastup do rentnarskeho žiwjenja swjećić. Nimo přiwuznych a znatych gratulowachu jemu tohorunja powołanscy kolegojo kaž tohorunja zastupjerjo wjacorych sportowych towarstwow z wokoliny. Poickec předewzaće sportowcow hižo dlěši čas podpěruje.

Napohlad města polěpšić

štwórtk, 27. awgusta 2015 spisane wot:

We Wojerecach bydlenja zaměrnje torhaja a saněruja

Wojerecy (AK/SN). We Wojerowskim nowym měsće dyrbja so ludźo na to nastajić, zo tam dale bydlenja wottorhaja. Tole podšmórny jednaćelka bydlenjo­twar­skeje towaršnosće Margitta Faßl na posedźenju měšćanskeje rady. „Wot lěta 1996 hač donětka smy 5 862 bydlenjow wotstronili. Zdźěla su so cyłe bydlenske kompleksy zhubili“, wona rozłoži.

Bydlenja pak jenož njewottorhaja, zo bychu so zminyli, ale tež zo by so měšćanski napohlad polěpšił a wjetšu wahu dóstał. „Při swojim załoženju lěta 1991 mějachmy dwaj problemaj“, Margitta Faßl rozłoži, „na jednym boku bě hoberski wobjim ponowjenja trěbny, na tamnym bě wjele bydlenjow prózdnych, dokelž běchu ludźo přećahnyli.“ Wot toho časa inwestowachu 450 milionow eurow do saněrowanja. Něhdźe połojca bydlenjow w zamołwitosći bydlenjotwarskeje towaršnosće je dźensa dospołnje saněrowana, tamna połojca znajmjeńša zdźěla.

Nimo cyrkwjow su tež farske domy něme swědki stawiznow. Ze swojej lětnjej seriju so po serbskich a dwurěčnych­ katolskich­ a ewangelskich wosadach rozhladujemy a předstajamy někotre fary – dźensa Chróšćansku (kónc).

Lětsa je tomu 790 lět, zo bu Chróšćanska wosada załožena. Na městnje pohanskeho templa bě Bjarnat II. z Kamjenca prěnju křesćansku cyrkej natwarić dał. Lěta 1248 wot Kamjenskich knjezow załoženemu klóštrej Marijinej hwězdźe do­wě­richu patronat nad Chróšćanskej wosadu. Susodne wsy kaž Prawoćicy, Kopšin, Nuknica, Lejno, Časecy kaž tež dźensa Wotrowskej wosadźe přirjadowane wsy Kanecy, Žuricy a Wotrow běchu hač do reformacije w lěće 1559 do Hodźija za­farowane.

Wodočisćernju za Lejno, Zejicy a Časecy twari zaměrowy zwjazk za wopłóčki Při Klóšterskej wodźe tuchwilu w Lejnje při wotbóčce do směra na Nuknicu. Něhdźe sto domjacnosćow chcedźa tam přizamknyć. Za to pak dyrbja hišće zdźěla trěbne wopłóčkowe roły kłasć. Hač do kónca lěta maja wšitke dźěła wotzamknjene być. Foto: SN/Maćij Bulank

Premjera w chorowni

srjeda, 26. awgusta 2015 spisane wot:

Budyšin (SN). Nowu metodu přećiwo arteriosklerozy zasadźeja nětko w Budyskej chorowni. Tu móžachu pacientomaj, kotrajž ćerpještaj pod zwapnjenjom arterijow, na nowe wašnje pomhać. W instituće za diagnostisku a interwencionelnu radiologiju zasadźeja nowy kateter. Zhromadnje z Düsseldorfskej firmu ab-medica su system ameriskeho zhotowjerja po certifikowanju prěni raz wuspěšnje nałonałožili, zdźěli šeflěkar instituta dr. med. Uwe Kersten Wahl.

Z nowym wosebitym katetrom su pacientomaj w hornim dźělu nohi arteriju, kotraž bě masiwnje z wapnom nasadźena, po dołhosći 15 centimetrow rozšěrili a tak zaručili, zo móže krej zaso lěpje přez ćěło ćec. „Tale medicinsce kaž tež hospodarsce zajimawa terapija ma tež přichodnje wobstatk terapijow na arterijach w Budyskej chorowni być“, praji dr. Wahl.

Zwapnjenje arterijow słuša k najrozšěrjenišim chorosćam dźensnišeho časa. W zwuženych arterijach krej jenož njedosahajcy ćeče, w najhóršim padźe scyła nic.

Dalši dom za 120 ćěkancow

srjeda, 26. awgusta 2015 spisane wot:

Tak kaž tema ćěkancow a azyl pytacych tuchwilu cyły kraj zaběra, rozestajachu so z njej wčera tohorunja čłonojo Wojerowskeje měšćanskeje rady na swojim posedźenju.

Wojerecy (AK/SN). W nadawku Budyskeho wokrjesa zarjaduje město Wojerecy dalši dom za požadarjow azyla. Kónc tohole lěta ma do njeho 120 ludźi zaća­hnyć. Předwidźany za to je dom 2 powołansko šulskeho centruma Konrada Zusy na Hasy Liselotty Herrmann 78 A. Jedna so wo mjeztym prózdny twar přirodowědneho centruma NATZ. „Dynamika minjenych tydźenjow nuzuje wokrjes jednać. Nimo decentralnych maja tež centralne kwartěry za požadarjow azyla nastać“, rozłoži wyši měšćanosta Stefan Skora (CDU) a doda, „nowy dom njebudźe nuzowy, ale regularny kwartěr.

Krótkopowěsće (26.08.15)

srjeda, 26. awgusta 2015 spisane wot:

Nowa překupska nawodnica SLA

Budyšin. Katrin Suchec-Dźisławkowa z Chasowa je wot 1. awgusta nowa překupska nawodnica w Serbskim ludowym ansamblu, kaž wottam zdźěleja. Studowana juristka a zawodna hospodarka je hižo dlěsi čas ludowy ansambl poradźowała. Městno překupskeho nawody bě, po tym zo bě Marko Kowar ansambl loni w lěću wopušćił, njewobsadźene.

25. domjaca protyka wušła

Budyšin. W nakładnistwje Lusatia je nětko 25. hornjołužiska domjaca protyka wušła. Jubilejne wudaće wopřijima mjez druhim přinoški Dietricha Šołty wo tworjenju Jurja Brězana, Trudle Malinkoweje wo Kubšiskej misionarce, Hinca Šewca wo Satkuli, Susanny Hozyneje wo ludowej medicinje a Manfreda Laduša, kiž je hižo wot prěnjeje protyki bjez přestawki zastupjeny.

Beese rěčnik knježerstwa

Po tym zo pobychu seniorojo Serbskeho šulskeho towarstwa (SŠT) na swojej dnjowej wuprawje před lětomaj w pólskej Delnjej Šleskej a loni w sewjerowuchodnej Čěskej, běchu so lětsa dojednali, zhromadnje wopytać Saksku krajnu ­zahrodnu přehladku w rudnohorinskim Oelsnitzu. W poslednim tydźenju wulkich prózdnin tak daloko bě. Wšitcy běchmy wćipni, kotre wosebitosće 7. sakska krajna zahrodna přehladka, kiž je hišće­ hač do 11. oktobra wotewrjena a kotraž steji pod hesłom „Kćenjowe sony – žiwjenske rumy“, nam poskići.

Zapołoženje, natwar a wuhotowanje wustajeńcy bě architektowy běrow z Lipska přewzał. Za to wuzwolena přestrjeń bě něhdy hórnistwowy rewěr. 1844 bě Šwikawčan Karl Gottlob Wolf prěnju kamjentnowuhlowu worštu pod zemju wotkrył. Hač do lěta 1971 na to w rewěrje Lugau-Oelsnitz kamjentne wuhlo wudobywachu. Architekća a zahrodnicy su so nětko prócowali, přirodu tak mało kaž móžno změnić, a přiwšěm zdokonjane kćějace areale wutworić. Při dopołdnišim wodźenju po wustajeńcy smy wjele rjanosćow widźeli, ale tež wjele zajimaweho słyšeli.

Policija (26.08.15)

srjeda, 26. awgusta 2015 spisane wot:

Němcy. Runje před Němčanskej wohnjowobornej gratownju je so zawčerawšim nakładne awto wupaliło. Šofer a sobujěducy chcyštaj tam blida a ławki wotkładować, jako krótko do toho smjerd čuje­štaj. Přiwšěm hišće ke gratowni dojědźeštaj, hdźež so awto palić započa. Dźěl blidow a ławkow hišće wuchowachu. Jedna­ wosoba so zrani.

nawěšk

nowostki LND